Popis projektu

Předmětem stavby bylo prodloužení tramvajové tratě ze stávajícího obratiště Divoká Šárka Vlastinou ulicí do sídliště Na Dědině a dále podél Drnovské ulice na novou konečnou stanici s pracovním názvem Dědinská. Stavba zasahuje do katastrálních území Liboc a Ruzyně v městské části Praha 6. Nová tramvajová trať nabízí obyvatelům sídliště Na Dědině přímé a kapacitní spojení nejen k metru, ale také k úřadům a zdravotnickým zařízením v rámci MČ Praha 6 a dále i do centra Prahy. V novém úseku o délce 2,3 km vzniklo pět párů tramvajových zastávek. Společně s výstavbou tramvajové trati byla provedena rozsáhlá výsadba nových stromů, přičemž stávající aleje zůstaly v rámci možností zachovány. 

 Nová tramvajová trať do sídliště Na Dědině

Navržená tramvajová trať je dvoukolejná, začíná u současného obratiště Divoká Šárka, odkud pokračuje přímo Evropskou ulicí s novou zastávkou Divoká Šárka a následně vlevo do ulice Vlastina. Zde je trať vedena nejprve do křižovatky s ulicí U Silnice ve společném koridoru s automobily a je zde zřízena zastávka Vlastina. Ulice Vlastina se v úseku od Evropské po ulici U Silnice nerozšiřuje a je zachováno parkování. V dalším pokračování za křížením ulice U Silnice je založeno nové urbanistické řešení ulice Vlastina, ve kterém je ve středu ulice stromořadí a od něj k okrajům postupně zatravněná tramvajová trať, jízdní pruhy pro automobily a na jižní straně parkovací stání. Stromořadí v ose ulice je zčásti stávající (od ulice U Silnice po ulici Hodčina), v úseku mezi novými zastávkami Sídliště Na Dědině a Ciolkovského pak nově vysazené. Nové uspořádání ulice Vlastiny vyžadovalo v souladu s územním plánem její dílčí rozšíření na jižní stranu na úkor sousedního areálu vojenského útvaru VÚ 3255 Ruzyně. Po opuštění Vlastiny ulice trať vede severním směrem v boční poloze podél ulice Drnovská a je ukončena novým smyčkovým obratištěm poblíž křižovatky s Dědinskou ulicí. 

 Více zeleně v ulicích Prahy 6

Stavba tramvajové trati byla navržena v souladu s platnou legislativou s důrazem na zajištění bezpečného provozu a umožnění bezbariérového užívání. Povrch nové tramvajové trati byl navržen v souladu Manuálem tvorby veřejných prostranství v hl. m. Praze v ulici Vlastina jako živičný v úsecích pojíždění trati automobily a zatravněný v místech, kde trať pojížděna není. V úseku podél Drnovské byla tramvajová trať vybudována s otevřeným kolejovým svrškem. Úseky zatravnění byly realizovány v míře mírně vyšší, než je požadováno dokumenty IPR Praha a současně byl navržen systém automatického zavlažování travnatého krytu trati. Zřízení tramvajové trati vyžadovalo nezbytné zásahy do stávající infrastruktury, zejména pak pozemních komunikací, inženýrských sítí a zdi vojenského útvaru.

 Parkovací dům jako investice města

V souvislosti s výstavbou tramvajové trati je pro kompenzaci úbytku parkovacích míst a zajištění jejich celkového navýšení připravován parkovací dům u křižovatky ulic Vlastina a Ciolkovského. Kapacita parkovacího domu bude 290 vozidel a jeho přípravou a realizací je pověřen Odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy.

 Celková situace stavby TT Divoká Šárka – Dědina

 Nové zastávky

Na tramvajové trati Divoká Šárka – Dědina vzniklo pět párů zastávek s těmito názvy a umístěním:

  • Divoká Šárka – na Evropské ulici mezi křižovatkami s Libockou a Vlastinou ulicí, 
  • Vlastina – před křižovatkou ulic Vlastina a U Silnice,
  • Sídliště na Dědině – u budovy nákupního centra a České pošty,
  • Ciolkovského – před křižovatkou se stejnojmennou ulicí a
  • Dědina – konečná na stejnojmenném obratišti.

 Schéma provozu MHD v oblasti

 Financování projektu

Stavba byla spolufinancována z Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava 2, podrobnosti naleznete zde

 Fáze projektu

  • 7/2015 EIA - závěr zjišťovacího řízení posouzení vlivů stavby na životní prostředí 
  • 11/2019 Nabytí přávní moci k vydání územního rozhodnutí
  • 8/2021 Stavební povolení 
  • 7/2022 Zahájení stavby (předání staveniště)
  • 10/2023 Zahájení zkušebního provozu

Další projekty spolufinancované z OPD 2 naleznete zde.

Otevřít popup