Část pátá - Podmínky plnění přepravní smlouvy více dopravci

 

§ 46

  1. V oblastech, kde se dopravní obslužnost uskutečňuje v rámci integrované dopravy 10), musí být na základě smlouvy mezi všemi zúčastněnými dopravci vydávány jednotné jízdní doklady platné pro všechny zúčastněné dopravce nebo musí být navzájem uznávány jízdní doklady jednotlivých dopravců. Obsahem smlouvy jsou též podmínky přepravy ručních zavazadel a spoluzavazadel.
  2. Jízdenka zakoupená u jednoho dopravce na dráze celostátní nebo regionální platí po celé sjednané přepravní cestě na těchto dráhách bez ohledu, zda přepravní smlouvu plní jeden či více dopravců, kteří postupně uspokojují přepravní potřeby na sjednané přepravní cestě pravidelně jedoucími vlaky podle platného jízdního řádu.
  3. Uskutečňuje-li přepravu cestujících, která je předmětem jedné přepravní smlouvy, více dopravců, odpovídá každý dopravce zúčastněný na přepravě za přepravu po té části přepravní cesty, již zajišťuje.
  4. Uskutečňuje-li přepravu cestovního zavazadla více dopravců na dráze celostátní a regionální, která je předmětem jedné přepravní smlouvy, odpovídá každý dopravce zúčastněný na přepravě za přepravu po té části přepravní cesty, již zajišťuje. Každý následující dopravce tím, že převezme cestovní zavazadlo, vstupuje do přepravní smlouvy a přijímá na sebe závazky, které pro něho z této přepravní smlouvy vyplývají. Přebírající dopravce potvrdí převzetí cestovního zavazadla od předchozího dopravce v zavazadlovém lístku s vyznačením data a doby převzetí, případně sepíše zápis o stavu cestovního zavazadla nebo jeho obalu.
  5. Náhradu za úplnou nebo částečnou ztrátu nebo poškození cestovního zavazadla v rozsahu podle tohoto přepravního řádu uhradí oprávněnému dopravce, u kterého bylo právo z přepravní smlouvy uplatněno, i v případech, jestliže úplnou nebo částečnou ztrátu nebo poškození cestovního zavazadla nezpůsobil.
  6. Uzavřel-li dopravce přepravní smlouvu, na jejímž plnění se podílí více dopravců, přísluší každému zúčastněnému dopravci podíl z celkového jízdného nebo dovozného ve výši odpovídající délce přepravní vzdálenosti, kterou zajišťoval, nedohodnou-li se smluvně jinak.

§ 47

  1. Za škodu vzniklou na cestovním zavazadle, provádí-li přepravu více dopravců, odpovídá ten dopravce, u něhož při plnění přepravní smlouvy škoda na přepravovaném cestovním zavazadle vznikla. Je-li škoda způsobena několika dopravci, odpovídá každý z nich za škodu, kterou způsobil. Nelze-li zjistit, u kterého dopravce ke vzniku škody došlo, odpovídají za škodu všichni zúčastnění dopravci v poměru podle přepravní vzdálenosti.
  2. Bylo-li nedodržení dodací lhůty pro přepravu cestovního zavazadla zaviněno několika dopravci, rozdělí se náhrada mezi tyto dopravce v poměru zpoždění vzniklého v době jimi uskutečňované přepravy.

§ 48

Pro vzájemné předávání cestovních zavazadel mezi dopravci platí ustanovení o přebírání cestovních zavazadel dopravcem od cestujícího, o vydávání cestovních zavazadel dopravcem oprávněnému a ustanovení o zjišťování skutečností, které mohou zakládat uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě cestovních zavazadel, není-li smlouvou o vzájemném vztahu mezi dopravci dohodnuto jinak.

 

10) § 2 zákona o silniční dopravě