Část druhá - Hlava I - Přeprava osob ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě - Přepravní smlouva, jízdní doklady a rezervační služby

 

§ 3 Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob

 1. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob (dále jen „přepravní smlouva") vzniká mezi dopravcem a cestujícím na základě přepravního řádu, tarifu 1) a vyhlášených smluvních přepravních podmínek závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové spoji uvedenými v jízdním řádu řádně a včas a závazek cestujícího dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky a zaplatit cenu za přepravu (dále jen „jízdné") podle tarifu.
 2. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru přístupného jen s platným jízdním dokladem (dále jen „nástup do vozidla").
 3. Přepravní smlouva je též uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení do vozidla bez jízdenky a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla.
 4. Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy.
 5. Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy řidičem nebo průvodčím vozidla nebo osobou dopravce, která se prokáže kontrolním odznakem, nebo jinou osobou dopravce, která se prokáže průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím pokyny a příkazy, (dále jen „pověřená osoba").

§ 4 Jízdní doklad

 1. Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem, není-li dále stanoveno jinak.
 2. Jízdním dokladem je :
  1. jízdenka pro jednotlivou jízdu,
  2. jízdenka časová, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu,
  3. průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu 2), tarifu nebo smluvních přepravních podmínek právo na přepravu.
 3. V dopravcem stanovených spojích se cestující kromě jízdního dokladu uvedeného v odstavci 2 prokazuje též dokladem o zaplacení ceny
  1. ve vlacích na dráze celostátní a regionální
   1. příplatku za použití vlaku vyšší kvality,
   2. místenky,
   3. příplatku za lůžko nebo za lehátko,
  2. v autobusech kromě městské autobusové dopravy místenky

§ 5 Náležitosti jízdního dokladu

 1. Jízdenka pro jednotlivou jízdu obsahuje
  1. obchodní jméno dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu,
  2. nástupní a cílovou stanici nebo přepravní pásmo,
  3. výši jízdného, druh jízdného, případně výši slevy,
  4. údaj o platnosti,
  5. další údaje umožňující kontrolu platnosti a správnosti jejího použití, stanovené ve smluvních přepravních podmínkách.
 2. Jízdenka časová obsahuje náležitosti, které obsahuje jízdenka pro jednotlivou jízdu, a dále obsahuje údaje o druhu časové jízdenky a případně údaje označující jejího držitele.
 3. Jízdní doklad podle § 4 odst. 2 písm. c) obsahuje údaje stanovené zvláštním právním předpisem 2), tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami

§ 6 Posuzování platnosti jízdních dokladů

 1. Jízdní doklad je neplatný, jestliže
  • a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami,
  • b) nejsou vyplněné předepsané údaje,
  • c) je používán bez vyžadované fotografie,
  • d) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
  • e) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
  • f) je použit neoprávněnou osobou,
  • g) uplynula doba jeho platnosti,
  • h) nejde o originál.
 2. Jízdenka pro jednotlivou jízdu nebo jízdenka časová, kterou lze podle tarifu použít jen ve spojení s dokladem, na jehož základě byla vydána, je neplatná, jestliže se cestující tímto dokladem současně neprokáže.
 3. Neplatnou jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jízdenku časovou je pověřená osoba oprávněna odebrat v případech uvedených v odstavci 1 písm. c) až h); odebrání jízdenky cestujícímu písemně potvrdí. Jízdní doklad podle § 4 odst. 2 písm. c) nelze odebrat.

§ 7 Placení jízdného, příplatků a místenek

 1. (1) Cestující za jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo za jízdenku časovou (dále jen „jízdenka") platí jízdné podle tarifu, sjednané v souladu s cenovými předpisy 3). Pro použití spojů označených v jízdním řádu cestující platí kromě jízdného i cenu příplatku nebo místenky (§ 4 odst. 3) ve výši podle tarifu.
 2. Dopravce zajišťuje prodej jízdenek před nástupem do vozidla. Nezajistil-li dopravce prodej jízdenek před nástupem do vozidla, musí umožnit cestujícímu zakoupit si jízdenku po nástupu do vozidla za jízdné bez přirážky 4). Dopravce v jízdním řádu zajistí označení stanic, případně linek nebo spojů, u kterých je umožněn nástup cestujících do vozidla bez jízdenky a zakoupení jízdenky bez přirážky 4) po nástupu do vozidla.
 3. Cestující platí jízdné před nástupem do vozidla a dopravce mu za zaplacené jízdné vydá jízdenku. Platí-li cestující jízdné po nástupu do vozidla, dopravce mu vydá jízdenku ve vozidle nebo zajistí, aby takto zaplacené jízdné bylo zaevidováno odbavovacím systémem.
 4. Cestující se při převzetí jízdenky přesvědčí, zda mu byla vydána podle jeho požadavků. Nesouhlasí-li jízdenka s požadovanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku odmítnout.
 5. Nezakoupil-li si cestující jízdenku před nástupem do vozidla, přestože mu to dopravce umožnil, smí nastoupit do vozidla bez jízdenky, jestliže dopravce zajišťuje ve vozidle prodej jízdenek a cestující si zakoupí jízdenku po nástupu do vozidla bezodkladně. V takovémto případě cestující zaplatí jízdné s přirážkou 4). Výši této přirážky stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách a uvede v tarifu. Dopravce ve smluvních přepravních podmínkách uvede linky nebo spoje, u kterých je možno po nástupu do vozidla zakoupit si jízdenku s přirážkou 4).
 6. Nezakoupil-li si cestující jízdenku podle odstavce 3 nebo podle odstavce 5, a je přepravován bez platné jízdenky, považuje se za cestujícího, který se z příčin na své straně neprokázal platným jízdním dokladem5) .
 7. Podrobnosti týkající se prodeje jízdenek, příplatků a místenek ve výdejnách jízdenek ve stanici nebo v jiných zařízeních, kde je možno zakoupit si jízdenku předem, podmínek jejich vracení, druhu, formy, případně vzorů jízdenek, příplatků a místenek a způsobu označení jízdenky pro jednotlivou jízdu při samoobslužném způsobu odbavování cestujících, stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.

§ 8 Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle

 1. Cestující může ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení.
 2. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace 6) mají přednost při obsazení míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazená a označená pro přepravu těchto osob.
 3. Místo, na které byla zakoupena místenka, může cestující bez místenky obsadit jen v případě, není-li nárokováno toto místo cestujícím s platnou místenkou a nejedná se přitom o spoj, do něhož si cestující musí zakoupit místenku.

§ 9 Poskytování rezervačních služeb pro přepravu ve vozidlech (netýká se MHD)

 1. § 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách § 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 2. § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb.
 3. Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb.
 4. § 37 odst. 5 písm. c) zákona o dráhách a § 18a odst. 2 písm. c) zákona o silniční dopravě
 5. § 37 odst. 5 písm. b) zákona o dráhách a § 18a odst. 2 písm. b) zákona o silniční dopravě
 6. § 2 písm. b) vyhlášky č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace