Část čtvrtá - Hlava II - Práva z přepravní smlouvy o přepravě osob

 

§ 40

 1. Cestující ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě má právo
  1. při neprovedení přepravy z důvodů na straně dopravce na vrácení jízdného,
  2. jestliže z důvodů na straně dopravce dojde zpožděním spoje, který cestující použil pro přepravu, ke ztrátě přípoje v rámci jedné přepravní smlouvy nebo nebyla-li dokončena započatá přeprava cestujícího spojem, jímž jízdu nastoupil, na
   1. další přepravu do cílové stanice nejbližším vhodným spojem příslušného dopravce nebo použití náhradní autobusové dopravy provozované přechodně za omezenou nebo zastavenou drážní dopravu, nebo
   2. bezplatnou přepravu do nástupní stanice nejbližším vhodným spojem příslušného dopravce; cestující s jízdenkou pro jednotlivou jízdu má v tomto případě také právo na vrácení zaplaceného jízdného, nebo
   3. vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty, vzdal-li se cestující s jízdenkou pro jednotlivou jízdu další jízdy a dopravce tuto skutečnost potvrdil,
  3. v případě, že spoj, který hodlal pro přepravu použít, má z nástupní stanice cestujícího zpoždění 60 minut a více a cestující s platnou jízdenkou pro jednotlivou jízdu se proto vzdal jízdy, na vrácení jízdného.
 2. Cestující na dráze celostátní a dráze regionální s platnou jízdenkou pro jednotlivou jízdu má dále právo na
  1. vrácení rozdílu jízdného, jestliže byl přepraven z důvodů na straně dopravce v nižší vozové třídě, než na kterou měl zakoupenou jízdenku,
  2. vrácení jízdného, jestliže se cestující s jízdenkou pro vyšší vozovou třídu vzdá jízdy, protože mu nebylo přiděleno místo ve vozové třídě, na niž měl zakoupenou jízdenku,
  3. vrácení příplatku za vlak vyšší kvality, jestliže z důvodů na straně dopravce nebyl tímto vlakem přepraven nebo je-li zpoždění tohoto vlaku 60 minut a více v cílové stanici nebo ve stanici, kde se cestující z důvodu tohoto zpoždění vzdal další jízdy.
 3. Cestující s platnou místenkou nebo dokladem o zaplacení ceny příplatku za lůžko nebo za lehátko, kterému z důvodů na straně dopravce nebylo přiděleno místo ve spoji uvedeném na těchto dokladech, má právo na vrácení zaplacené ceny za místenku nebo ceny příplatku za lůžko nebo za lehátko; v takovémto případě má cestující dále právo na zaplacení částky dopravcem ve výši pětinásobku ceny místenky.
 4. Cestující s platným dokladem o zaplacení ceny příplatku za lůžko, který byl z důvodů na straně dopravce přepraven v lehátkovém vozu, má právo na vrácení rozdílu ceny mezi zaplaceným příplatkem za lůžko a příplatkem za použité lehátko.

§ 41

 1. Nenastoupí-li cestující s platnou jízdenkou pro jednotlivou jízdu cestu z důvodů na své straně, má právo na vrácení zaplaceného jízdného, jestliže nepoužitou jízdenku dopravci vrátí
  1. jde-li o veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální nejpozději v den na ní uvedený jako den nástupu jízdy nebo potvrdil-li dopravce nejpozději v tento den nevyužití jízdenky, a při částečném nevyužití jízdenky pro jednotlivou jízdu má v takovémto případě právo na vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty; při samoobslužném způsobu odbavení se jízdné nevrací,
  2. před odjezdem spoje, na který byla jízdenka vydána, ve lhůtě stanovené dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách, jde-li o veřejnou silniční osobní dopravu kromě městské autobusové dopravy.
 2. Nevyužije-li cestující zaplacené místo v lůžkovém nebo lehátkovém voze z důvodů na své straně a doklad o zaplacení ceny příplatku za lůžko nebo za lehátko dopravci vrátí před odjezdem spoje, na který byl příplatek zakoupen, ve lhůtě stanovené dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách, má právo na vrácení ceny příplatku za lůžko nebo za lehátko.
 3. Ve smluvních přepravních podmínkách může dopravce stanovit výši nákladů, které při vrácení jízdného, zaplacené ceny příplatku za lůžko nebo za lehátko odečte. Z vráceného jízdného je vyloučena cena za místenku.

§ 42

 1. V městské hromadné dopravě se jízdné za jednotlivou jízdu nevrací.
 2. Za nevyužitou nebo částečně nevyužitou časovou jízdenku se jízdné nevrací, nestanoví-li dopravce ve smluvních přepravních podmínkách jinak.
 3. Za ztracenou nebo poškozenou jízdenku dopravce náhradní jízdenku bezplatně neposkytuje, pokud ztrátu nebo poškození nezpůsobil sám.
 4. Jestliže ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě nebyl cestující přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.
 5. Cestující, který byl vyloučen z přepravy pověřenou osobou, nemá právo na vrácení zaplaceného jízdného ani na vrácení zaplacené ceny místenky nebo příplatku za vlak vyšší kvality nebo příplatku za lůžko nebo za lehátko.