Část druhá - Hlava II - Přeprava osob ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě - Podmínky přepravy některých osob a věcí

 

§ 10 Přeprava dětí

 1. Děti do šesti let lze přepravovat jen s doprovodem osoby starší 10 let.
 2. Cestující s dítětem, které je podle tarifu přepravováno bezplatně, mohou společně zaujmout jen jedno místo k sezení, nejsou-li ostatní místa volná; lze-li podle tarifu bezplatně přepravovat dvě děti, mohou tyto děti společně zaujmout jen jedno místo k sezení.
 3. Na místech ve vozidlech vyhrazených a označených dopravcem pro přepravu cestujících s dětmi do 10 let se přepravují přednostně tito cestující. Jiný cestující, který takové místo obsadil, toto místo cestujícímu s dětmi na jeho požádání uvolní
 4. Další podmínky pro přepravu dětí stanoví tarif a smluvní přepravní podmínky.

§ 11 Přeprava dětských kočárků a jízdních kol

 1. Cestující může vzít do vozidla dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické provedení vozidla a jeho obsazenost dovolují, a to jako ruční zavazadlo nebo jako spoluzavazadlo podle smluvních přepravních podmínek dopravce.
 2. Dopravce na spojích základní dopravní obslužnosti 7) zajistí používání vozidel, která umožňují přepravu alespoň jednoho dětského kočárku s dítětem.
 3. Podmínky nástupu a výstupu cestujícího s dětským kočárkem s dítětem, umístění kočárku s dítětem ve vozidle a podrobnosti podmínek přepravy stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.
 4. Dětský kočárek bez dítěte a jízdní kolo lze přepravovat jako spoluzavazadlo, jestliže to dopravce umožní ve smluvních přepravních podmínkách; jinak pro jejich přepravu platí ustanovení o přepravě cestovních zavazadel.

§ 12 Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace

 1. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených a označených. Pokud není u těchto osob jejich právo na místo k sezení zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, toto místo cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace na jeho požádání uvolní.
 2. Dopravce vyhradí a označí v každém jednotlivém vozidle nejméně dvě místa k sezení pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. V městské hromadné dopravě dopravce vyhradí a označí pro tyto účely nejméně šest míst k sezení v každém jednotlivém vozidle. Na dráze lanové s uzavřenými vozidly se místo k sezení pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace vyhrazuje a označuje alespoň v jednom vozidle.
 3. Cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace musí být v městské hromadné dopravě umožněn nástup do vozidla i výstup z vozidla všemi dveřmi, které jsou označeny pro nástup nebo pro výstup cestujících.
 4. Na spoje, do nichž si lze zakoupit místenku, se místenky na místa vyhrazená pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace prodávají jen pro osoby, jejichž nárok na obsazení těchto míst se prokáže.
 5. Podrobnosti o podmínkách nástupu a výstupu cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.

§ 13 Přeprava osob na vozíku pro invalidy

 1. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy v bezbariérovém vozidle, nebo dovoluje-li to technické provedení vozidla a jeho obsazenost a je současně zajištěna pomoc při nástupu a výstupu cestujícího na vozíku pro invalidy do a z vozidla, též v jiném vozidle.
 2. Dopravce zajistí přepravu podle odstavce 1 na spojích, které jsou v jízdním řádu označeny též pro přepravu cestujících na vozíku pro invalidy.
 3. Je-li dopravce ve veřejné drážní osobní dopravě na dráze celostátní a dráze regionální požádán předem o zajištění přepravy cestujícího na vozíku pro invalidy, a to ve lhůtě stanovené ve smluvních přepravních podmínkách, cestujícího přepraví podle dohodnutých podmínek.
 4. Podrobnosti o podmínkách přepravy osoby na vozíku pro invalidy a o umístění vozíku pro invalidy ve vozidle stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.

 

7) § 39b zákona o dráhách a § 19a zákona o silniční dopravě

 

Otevřít popup