Samoobslužné odbavovací zařízení

Jedná se o platební terminály (validátory), které jsou umístěny ve vozech tramvajových linek, vybraných městských autobusech, ve vestibulech metra a ve stanicích lanové dráhy na Petřín. Jsou určeny pro nákup jednotlivých a krátkodobých jízdenek.

Upozornění: 
Cestující, který hodlá použít pro nákup jízdného platební terminál, je povinen při nástupu do tramvaje nebo autobusu použít dveře označené symbolem bezkontaktních plateb a je povinen si zakoupit jízdní doklad neprodleně po nástupu do vozidla.

Jízdenka zakoupená v mobilním samoobslušném odbavovacím zařízení (dále jen MSZ) je platná od okamžiku nákupu.

Platba je možná pouze bezkontaktní platební kartou (případně jiným zařízením, které umožňuje bezkontaktní placení). MSZ vydává omezený sortiment jízdenek:

Jízdenky

Jízdné Druh jízdenky Časová platnost Pásmová platnost
30 Kč Jednotlivá plnocenná 30 min Praha (P, 0, B)
40 Kč Jednotlivá plnocenná 90 min Praha (P, 0, B)
15 Kč Jednotlivá zvýhodněná 50% 30 min Praha (P, 0, B)
20 Kč Jednotlivá zvýhodněná 50% 90 min Praha (P, 0, B)
120 Kč Krátkodobá 24hodinová plnocenná 24 hodin Praha (P, 0, B)
60 Kč Krátkodobá 24hodinová zvýhodněná (kategorie senior) 24 hodin Praha (P, 0, B)
  • Nárok na zvýhodněné jízdné se dokládá stejným způsobem jako u jízdenek uvedených v čl. III. odst. 1. písm. b) Tarifu PID. Zvýhodněné jízdné je určeno pro tarifní kategorii Senior 60-65 let a Sociálně potřebné osoby. Junioři a studenti hradí jízdné plnocenné, pro tyto kategorie není sleva na jízdném zavedena.
  • Jízdenka vydaná MSZ je přestupní a platná od okamžiku vydání.
  • Jízdenka se dále neoznačuje, potřebné údaje (pásmo, čas, datum a cena ) jsou na ní vyznačeny.
  • Jízdenka vydaná z MSZ je současně zjednodušeným daňovým dokladem, údaje uvedené na tomto jízdním dokladu jsou v souladu se zněním Zákona o DPH.

V případě zamítnutí transakce, nefunkčnosti platební karty nebo nefunkčnosti platebního terminálu odbavovacího zařízení nemá cestující nárok na bezplatnou přepravu. Cestující je povinen si v takovýchto případech neprodleně opatřit platnou jízdenku jiným způsobem (např. označením jízdenky zakoupené v předprodeji, zakoupením SMS jízdenky nebo jízdenky z MA).

Pravidla karetních asociací pro použití karet v dopravě umožňují sčítat platby za jednotlivé transakce. V případě, že je cestujícímu z účtu odečtena vyšší částka, nemusí se jednat o jízdenky zakoupené v jeden den nebo v den, kdy byla z účtu souhrnná částka odečtena.

Zúčtovací okno bývá u karet Mastercard až 5 dnů, u Visa karet 1 den, tzn. že po uzavření zúčtovacího okna provede systém součet jednotlivých plateb za jízdenky a tuto souhrnnou částku následně Vaše banka odečte z účtu. Souhrnné transakce se provádějí pouze za jízdenky zakoupené na platebních terminálech v tramvajích a městských autobusech. Platby z terminálů umístěných ve vestibulech metra na stojanech validátorů a ve stanicích lanové dráhy na Petřín jsou zaúčtovány vždy jednotlivě.

Reklamace nevydané jízdenky

  • Metro, lanová dráha na Petřín – do 24 hodin na bezplatném telefonním čísle 800 188 100
  • Tramvaje, městské autobusy – do 24 hodin prostřednictvím formuláře www.dpp.cz/kontakty/

Pro vyřízení reklamace je potřeba poskytnout základní údaje, tzn. číslo linky tramvaje nebo autobusu, datum a čas nákupu, první šestičíslí a poslední čtyřčíslí použité platební karty. V případě vyplnění kontaktního formuláře je nutné doplnit i variabilní symbol karetní transakce karty a uvést číslo bankovního účtu pro případné vrácení jízdného. Při reklamaci z důvodu nevytištění jízdenky v tramvaji nebo v autobusu je nutné doložit nákup náhradního jízdního dokladu.

Otevřít popup