Činnost přepravní kontroly

U všech případů, kdy cestující nezaplatí uloženou přirážku (pokutu) na místě kontroly pověřená osoba zjistí osobní údaje cestujícího a vyplní „Zápis o provedené přepravní kontrole“ (ZOPPK), jehož kopii předá cestujícímu a originál po ukončení služby odevzdá na příslušné pracoviště DP.

Určení pracovníci vyznačí na ZOPPK datum příjmu a předepsané údaje zavedou do počítačové databáze dlužníků DP, přičemž ke každému případu je automaticky přiděleno jednací číslo, pod kterým je každý případ veden z hlediska jeho vývoje. Po této operaci jsou pak originály ZOPPK průběžně předávány do doplatkové pokladny DP.

Upozornění: Osobní údaje cestujících, kteří při kontrole neuhradili uloženou přirážku přímo na místě kontroly, jsou vedeny v automatizovaném systému DP v souladu s ustanovením § 5, odst. 2, písm. e) zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v tomto smyslu mohou být použity pro vymáhání dlužné částky a také předávány advokátní kanceláři, soudům a exekutorům.

Nevyužijí-li cestující možnost zaplatit uloženou přirážku (pokutu) ve snížené výši (a jízdné) v doplatkové pokladně, pak na základě mandátní smlouvy jsou originály ZOPPK nezaplacených případů průběžně předávány k  dalšímu vymáhání, včetně řešení pohledávek z přepravy občansko-právní cestou u místně příslušného soudu.

Pohledávkou z přepravy se rozumí nezaplacené jízdné a přirážka k jízdnému (pokuta), jakož i další náklady, které vzniknou v rámci vymáhacího procesu (vztahuje se na nezaplacené případy).

Právo a povinnosti

Vztahy mezi cestujícím a dopravcem v Pražské integrované dopravě (PID) vycházejí zejména z ustanovení zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb., § 18 a ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 266/1994 Sb., § 37 ve znění pozdějších předpisů, která stanovují základní povinnosti cestujícího a dopravce při přepravě. Povinnosti dopravce zabezpečuje osoba pověřená dopravcem, tj. řidič nebo přepravní kontrolor, vybavený kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen pověřená osoba).

Cestující je povinen:

  • dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky a tarif,
  • dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících,
  • na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přirážku nebo se prokázat osobním dokladem a sdělit osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky; osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky se rozumí jméno, příjmení, datum a místo narození a adresa pro doručování,
  • na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího a to nesplní-li povinnost uvedenou v písmenu c),
  • na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících.

Pověřená osoba je oprávněna:

(kromě vydávání pokynů a příkazů cestujícím k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy a bezpečnosti ostatních cestujících)

  • vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,
  • nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo, cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla,
  • uložit pokutu cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat od cestujícího, aby se prokázal osobními údaji podle odstavce 1), písmeno c).

Další podmínky, jež je nutno při přepravě v PID splnit, jsou uvedeny zejména ve Smluvních přepravních podmínkách a v Tarifu PID.

Otevřít popup