Pořízení 15 ks bateriových trolejbusů typu Kloubový (Kb) - linka 140

V rámci 43. výzvy Operačního programu – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, žádost o podporu na projekt Pořízení 15 ks bateriových trolejbusů typu Kloubový (Kb) - linka 140, registrační číslo projektu CZ.07.2.13/0.0/0.0/18_060/0001884.

Projekt spočívá v nákupu plně bezemisních trolejbusů, které na lince 140 nahradí stávající zastaralé naftové kloubové autobusy, čímž dojde k významnému snížení produkce hluku a emisí škodlivin z autobusů a k rozvoji nízkouhlíkové multimodální městské dopravy a tím i k rozvoji udržitelné mobility.

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti udržitelné mobility a energetických úspor. Smysl projektu bude naplněn dosažením stanovených cílů projektu definovaných prostřednictvím projektových indikátorů.

Hlavním cílem a očekávaným výsledkem projektu je rozvoj nízkoemisní mobility v městské dopravě dosažený nákupem bezemisních standardních elektrobusů, které na trase linky 154 nahradí stávající naftové autobusy s vysokou spotřebou nafty a velkou produkcí emisí a hluku.

Realizací projektu dojde rozvoji nízkoemisní mobility v městské dopravě prostřednictvím nákupu bezemisních bateriových trolejbusů, které na trase linky 140 nahradí stávající naftové kloubové autobusy s vysokou spotřebou nafty a velkou produkcí emisí a hluku.

Nákupem bezemisních bateriových trolejbusů bude podpořen rozvoj udržitelné mobility, dosažení energetických úspor a zlepšení na ně navázaných environmetálních parametrů.

Konkrétně dojde:

  • ke snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí prostřednictvím vyloučení lokálních emisí škodlivin z nahrazených autobusů,
  • ke snížení produkce hluku z provozu dopravy,
  • k zavedení většího počtu bezemisních vozidel – bateriových trolejbusů - do rutinního provozu pražské městské veřejné dopravy,
  • ke snížení investičních a provozních nákladů využitím synergií se stávající napájecí infrastrukturou DPP,
  • ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu,
  • ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a zkvalitnění jejích nabízených služeb,
  • k aplikaci inovativních technologií.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosahují částky cca 609,86 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 306 mil. Kč. 
Realizace projektu probíhá v období 1. 01. 2021 – 31. 10. 2023.
 

Otevřít popup