Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra - stanice Malostranská

V rámci 33. výzvy Operačního programu – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, žádost o podporu na projekt Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Malostranská, registrační číslo projektu CZ.07.2.11/0.0/0.0/20_075/0002335.

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení za moderní energeticky efektivní systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Projekt bude realizován ve stanici metra Malostranská na lince A pražského metra.

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací – výměnou - stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení ve stanici metra Malostranská za moderní energeticky efektivní systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Dalšími cíli projektu jsou:

  • snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a částic,
  • snížení nákladů na provoz vzduchotechnických zařízení,
  • zvýšení požární bezpečnosti provozu VZT,
  • zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DPP.

Modernizací vzduchotechnických zařízení bude dosaženo úspory energií a na ně navázaných environmetálních parametrů.

Konkrétně tak dojde:

  • ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
  • k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energií,
  • ke zvýšení požární bezpečnosti provozu VZT,
  • ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DPP,
  • k aplikaci inovativních technologií.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosahují částky cca 38,85 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 23,60 mil. Kč. 

Realizace projektu je předpokládaná v období 1. 09. 2021 – 30. 09. 2022.
 

Otevřít popup