Palmovka – modernizace pohyblivých schodů č. 311, 312 a 313

V rámci 31. Výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt„Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Palmovka, východ: 311, 312 a 313 (registrační číslo projektu CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_048/0000640).

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných pohyblivých schodů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady.

Projekt řeší problémy stávajících zastaralých pohyblivých schodů č. 311, 312 a 313 umístěných ve stanici Palmovka.

Konkrétními problémy pohyblivých schodů jsou vysoká energetická náročnost, velké dopady provozu pohyblivých schodů na životní prostředí, nedostatečná bezpečnost provozu, vysoké provozní náklady, nízká spolehlivost stávajících pohyblivých schodů s vysokým rizikem a pravděpodobností mimořádných událostí - havárií a nehod - spojených s odstávkou provozu a dopravními komplikacemi.

Smyslem projektu bylo přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

Hlavním cílem projektu byla energetická úspora dosažená modernizací – výměnou – stávajících pohyblivých schodů č. 311, 312 a 313 umístěných ve stanici metra B Palmovka za nové pohyblivé schody s nižší spotřebou elektrické energie.

Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné doprav prostřednictvím modernizace energeticky vysoce náročných a technicky zastaralých pohyblivých schodů za moderní, efektivní a bezpečné pohyblivé schody.

Modernizací pohyblivých schodů bude dosaženo úspory elektrické energie a na ni navázaných environmentálních parametrů.

Konkrétně tak dochází:

  • ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
  • k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energie a úsporou nákladů na údržbu,
  • k odstranění provozních rizik a snížení poruchovosti pohyblivých schodů,
  • ke zvýšení bezpečnosti pro cestující,
  • ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DPP,
  • k aplikaci inovativních technologií.

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 35/63 ze dne 22. 3. 2018.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosahují částky 100,5 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 26,6 mil. Kč.

Skutečné způsobilé výdaje projektu činí 25,7 mil. Kč, přičemž obdržená dotace je ve výši 21,8 mil. Kč.

Realizace projektu proběhla v období 1. 11. 2017 – 31. 8. 2018.

Otevřít popup