Náměstí Republiky – modernizace vzduchotechnických zařízení

V rámci 31. Výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt „Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Náměstí Republiky".

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících technicky zastaralých a energeticky náročných vzduchotechnických zařízení za moderní, energeticky efektivní systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla – rekuperace.

Projekt řeší problémy stávající staniční vzduchotechniky, které jsou v současné době konstrukce i technicky zastaralé. Stávající zařízení jsou energeticky neefektivní.

Konkrétní problémy staniční vzduchotechniky jsou vysoká energetická náročnost, dopady provozu vzduchotechnických zařízení na životní prostředí, zastaralá požární bezpečnost provozu vzduchotechniky, vysoké provozní náklady a zastaralá technologie původních prvků systému větrání, která je za hranicí své životnosti.

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací – výměnou – stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných vzduchotechnických zařízení za moderní, energeticky efektivní.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy prostřednictvím modernizace energeticky vysoce náročného a neefektivního zastaralého systému za moderní energeticky efektivní systém staniční VZT.

Modernizací systému VZT zařízení bude dosaženo úspory energií a na ně navázaných environmentálních parametrů.

Konkrétně dojde:

  • ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
  • k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energií,
  • ke zvýšení požární bezpečnosti provozu VZT,
  • ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců žadatele,
  • k aplikaci inovativních technologií.

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/5 ze dne 14. 12. 2017. Maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemce činí 37 732 233,63 Kč.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosahují částky 48,2 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 37,7 mil. Kč.

Dle uzavřené smlouvy o financování projektu a dodatků č. 1. a č. 2 proběhla realizace projektu v období 1. 6. 2018 –  31. 10. 2020.

Otevřít popup