Modernizace hlavního větrání – trasa I.C – etapa II.

V rámci 31. Výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C – trasa I.C – etapa II. (registrační číslo projektu CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_048/0001158).

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných ventilátorů ve strojovnách hlavního větrání za moderní, energeticky efektivní.

Projekt řeší problémy stávajících zastaralých a energeticky náročných technologických zařízení (ventilátorů) v úseku stanic metra Vyšehrad – Kačerov na trase I.C., vyjma strojovny stanice metra Pankrác, která již byla v minulosti realizovaná.

Konkrétními problémy hlavního větrání – ventilátorů jsou vyšší energetická náročnost, dopady provozu strojoven hlavního větrání na životní prostředí, zastaralá požární bezpečnost provozu, vysoké provozní náklady a zastaralá technologie původních prvků systému větrání.

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací stávajících zastaralých a energeticky náročných ventilátorů ve strojovnách hlavního větrání za nové s úsporou elektrické energie.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy prostřednictvím modernizace energeticky náročných, zastaralých ventilátorů ve strojovnách hlavního větrání za moderní energeticky efektivní.

Modernizací ventilátorů bude dosaženo úspory energií a na ně navázaných environmentálních parametrů.

Konkrétně dojde:

  • ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
  • ke snížení nákladů na provoz systému,
  • ke zvýšení požární bezpečnosti provozu hlavního větrání,
  • ke zkvalitnění nabízených služeb MHD a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DPP,
  • k aplikaci inovativních technologií.

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/11 ze dne 6.9.2018. Maximální výše podpory činí 61 794 872,73 Kč.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosahují částky 95,3 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 72,6 mil. Kč.

Na základě uzavřené smlouvy o financování projektu a dodatku č. 1 a č. 2 proběhla realizace projektu v období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2020.

Otevřít popup