Jinonice – modernizace osvětlení

V rámci 31. Výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt Modernizace osvětlení stanice metra Jinonice (registrační číslo projektu CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_048/0000627).

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím renovace stávajícího zastaralého a energeticky vysoce náročného osvětlení stanice metra za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu.

Projekt řeší problémy stávajícího a zastaralého a energeticky náročného osvětlení stanice metra Jinonice.

Konkrétní problémy osvětlení jsou vysoká energetická náročnost, velké dopady provozu osvětlení na životní prostředí, vysoké provozní náklady osvětlení stanice, nízká spolehlivost, vyšší poruchovost a omezená životnost původních prvků osvětlení, nízká míra možnosti regulace osvětlení snižující komfort pobytu v prostorách stanice, nedostatečná požární bezpečnost osvětlení a jeho rozvodů.

Smyslem projektu bylo přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

Hlavním cílem celého projektu byla energetická úspora dosažená renovací – výměnou – stávajícího zastaralého a energeticky vysoce náročného osvětlení stanice metra Jinonice za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu.

Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy prostřednictvím modernizace energeticky vysoce náročného, zastaralého a neefektivního osvětlení stanice metra Jinonice za moderní osvětlovací soustavu umožňující efektivní využívání energie.

Renovací osvětlovací soustavy stanice metra Jinonice bude dosaženo úspory energií a na ně navázaných environmetálních parametrů.

Konkrétně tak dochází:

  • ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
  • k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energií,
  • ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DPP,
  • ke zvýšení požární bezpečnosti provozu osvětlení a jeho rozvodů,
  • k aplikaci inovativních technologií.

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/5 ze dne 14. 12. 2017.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosáhly částky 157,2 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 24,5 mil. Kč.

Skutečné způsobilé výdaje projektu činí 24,1 mil. Kč, přičemž obdržená dotace je ve výši 20,4 mil. Kč.

Realizace projektu proběhla v období 1. 11. 2016 – 31. 10. 2018.

Otevřít popup