Dejvická – modernizace osvětlení

V rámci 13. výzvy Operačního programu – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt Modernizace osvětlení stanice metra Dejvická (registrační číslo projektu CZ.07.2.11/0.0/0.0/16_029/0000356).

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím renovace stávající a zastaralé osvětlovací soustavy stanice za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu s vyšší bezpečností provozu, snížením požárního rizika a nižšími provozními náklady.

Projekt řeší problém u stávajícího osvětlení veřejných a služebních prostor stanice metra Dejvická.

Konkrétní problémy stávajícího osvětlení jsou, zastaralost osvětlovacích soustav/těles - osvětlení, požární bezpečnost, nevyhovující požadavky na nouzové, veřejné a služební osvětlení, nedostupnost náhradních dílů, vysoká energetická náročnost, vysoké dopady provozu osvětlení na životní prostředí, vysoké provozní náklady.

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

Smysl projektu bude naplněn dosažením stanovených cílů projektu definovaných prostřednictvím projektových indikátorů.

Hlavním cílem celého projektu je energetická úspora a optimalizace osvětlovací soustavy, která je dosažená modernizací (renovací) stávajícího nevyhovujícího systému osvětlení za osvětlení nové ve stanici metra Dejvická (veřejných a služebních prostor) s důrazem na úsporu elektrické energie.

Realizací projektu a modernizací daného zařízení dojde k úspoře energie na provoz daných zařízení, a tím i snížení nákladů na provoz stanice Dejvická.

Konkrétně dojde:

  • ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
  • k efektivnímu využívání energie v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy,
  • k naplňování strategií v oblasti efektivních využívání energií a zdrojů,
  • k plnění aktuálních norem na provoz,
  • k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energie a úsporou nákladů na údržbu,
  • ke zvýšení bezpečnosti pro cestující (zejména požární bezpečnosti).

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/109 ze dne 15. 6. 2017. Maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemce činí 81 155 490,89 Kč.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosahují částky 166,0 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 81,1 mil. Kč.

Realizace projektu proběhla v období 1. 12. 2017 – 31. 5. 2019.

Otevřít popup