Tramvají nově z Divoké Šárky až na Dědinu

22. 10. 2023

DPP v neděli 22. října 2023 slavnostně zahájil provoz na nově vybudované tramvajové trati v úseku Divoká Šárka – Dědina. Do smyčky Dědina od pondělí 23. října 2023 zajíždějí linky číslo 20 a 26.

Nová trať zajistí tramvajovou dopravu dvěma denními linkami na sídliště Na Dědině i do nové bytové zástavby u Drnovské ulice. Rezidenční oblast tak získá dopravní prostředek o větší kapacitě systému i jednotlivých spojů. Tramvajové linky číslo 20 a 26 dojedou nejen ke stanici metra Nádraží Veleslavín, ale přímo bez přestupu do centra městské části Praha 6, a dále mimo jiné na Malou Stranu, Letnou, Náměstí Republiky nebo do oblasti Anděla.

Jízdy měřícího vozu po nové trati. FOTO: DPP – Daniel Šabík.

Popis nové trati

Na začátku nové trati se nachází zastávky Divoká Šárka, situované jako nástupní ostrůvky v ose Evropské ulice a stavebně zřízené jako společné s autobusovými a budoucími trolejbusovými linkami. Za touto zastávkou trať odbočuje na světelně řízené křižovatce vlevo a přes pás zeleně pokračuje do Vlastiny ulice.

Zde je až po ulici U Silnice trať vybudována s konstrukcí tzv. pevné jízdní dráhy s upevněním W-tram, přičemž deska je uložena ve speciální antivibrační konstrukci. V tomto úseku má tramvajová trať asfaltový zákryt a bude pojížděna automobily a autobusy. Těsně před křižovatkou s ulicí U Silnice se nachází zastávky Vlastina, zřízené jako chodníkové mysy.

Za křižovatkou s ulicí U Silnice následuje úsek Vlastiny ulice, kde došlo k jejímu rozšíření o 8,5 metru na jižní stranu na úkor vojenského areálu. Díky tomu se podařilo původní dvoupruhovou ulici rozšířit na směrově rozdělenou, kdy v každém pásu se nachází jeden jízdní pruh a samostatná nepojížděná tramvajová kolej zřízená klasickou metodou s kolejnicemi na betonových pražcích. Mezi kolejemi je díky velké osové vzdálenosti zachováno stromořadí, které bylo během stavby tratě pečlivě ochráněno. Nicméně před koncem samotné výstavby tramvajové tratě Technická správa komunikací hl. m. Prahy
(TSK) provedla jeho dílčí obnovu pro špatný stav části stromů z důvodu klimatických změn. Na počátku sídlištní zástavby, u obchodního centra Delta, jsou umístěny zastávky Sídliště Na Dědině společné s autobusy. Za ní pokračuje ulice ve shodném profilu, přičemž je mezi kolejemi nově vysazeno středové stromořadí, které zde dosud nebylo.

Tramvajová trať je v tomto úseku v maximální možné míře zřízena jako zatravněná s kolejnicemi 49E1, což přispívá ke zlepšení mikroklimatu a snížení hluku. Pouze vybrané úseky jsou zadlážděny dle požadavků správce pozemní komunikace.

Před koncem Vlastiny ulice, u křižovatky s Ciolkovského ulicí, jsou umístěny zastávky Ciolkovského, rovněž s možností využití i pro autobusové spoje MHD. Severně od těchto zastávek a samotné komunikace odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy v době zprovoznění tramvajové tratě zahajoval budování parkovacího domu.

Křižovatka Vlastiny a Drnovské ulice je nově řešena jako světelně řízená. Tramvaj zde vyjede do prostoru mimo pozemní komunikaci a pokračuje severozápadním směrem podél Drnovské ulice až do koncové smyčky Dědina (v projekční přípravě pracovně nazývané Dědinská dle blízké ulice) se stejnojmennými zastávkami. Od konečné zastávky je vybudován přístup ke stávající i nově realizované obytné zástavbě. Mezi tramvajovou tratí a Drnovskou ulicí je také vysázeno nové stromořadí. V samotné smyčce se nachází technologické objekty trakční měnírny pro tramvaje i trolejbusy a sociálního zázemí pro řidiče. Smyčka je z hlediska geometrie trati nachystána pro budoucí prodloužení západním směrem k plánované železniční stanici Dlouhá Míle na připravované trati na Letiště Václava Havla Praha, která je investorsky zajišťována Správou železnic. Přípravu a následnou realizaci tohoto prodloužení tramvajové tratě k vlakovému terminálu Dlouhá Míle uložila DPP v červenci 2023 Rada hl. m. Prahy.

Základní informace o nové trati

 • Délka nové trati: 2 059 metrů + smyčka (délka vnitřní koleje 156 metrů, délka vnější koleje 171 metrů)
 • Počet instalovaných sloupů trolejového vedení: 98 (z toho 22 betonových a 76 ocelových)
 • Délka trolejového vedení: 5 510 metrů
 • Použité kolejnice: NT1 (421,3 tun), 49E1 (161,4 tun)
 • Počet pražců: 4 961
 • Sadové úpravy: vysazeno 176 stromů a 8 452 keřů, zatravněno 1 461 m2 kolejového svršku
 • Investor a objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 • Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.
 • Zhotovitel: Subterra
 • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 099 752 172 Kč (bez DPH)
 • Cena stavby dle uzavřené smlouvy: 839 497 597 Kč (bez DPH)

Nové zastávky

Na tramvajové trati Divoká Šárka – Dědina vzniklo pět párů zastávek s těmito názvy a umístěním:

 • Divoká Šárka – na Evropské ulici mezi křižovatkami s Libockou a Vlastinou ulicí, 
 • Vlastina – před křižovatkou ulic Vlastina a U Silnice,
 • Sídliště na Dědině – u budovy nákupního centra a České pošty,
 • Ciolkovského – před křižovatkou se stejnojmennou ulicí a
 • Dědina – konečná na stejnojmenném obratišti.

Schéma provozu MHD v oblasti

Základní milníky stavby

EIA – závěr zjišťovacího řízení posouzení vlivů stavby na životní prostředí

UR – nabytí právní moci k vydání územního rozhodnutí SP – nabytí právní moci k vydání stavebního povolení VŘ – vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby ZS – zahájení stavby (předání staveniště) ZP – zahájení zkušebního provozu
7/2015 11/2019 8/2021 9/2021 7/2022 10/2023

Zahájení provozu Divoká Šárka – Dědina

Video: novou trať jsme projeli s měřícím vozem

 

Stavba je spolufinancována z Operačního programu Doprava 2 evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie.
Registrační číslo projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000410.

Otevřít popup