Podmínky cestování s kolem

 1. 1. Jízdní kolo (rozumí se též elektrické jízdní kolo, koloběžka nebo podobné vozidlo s pomocným elektrickým pohonem blízké konstrukcí a hmotností jízdnímu kolu), jehož rozměry přesahují stanovené rozměry pro přepravu zavazadel, lze přepravovat:
  1. v metru;
  2. v tramvajích (pouze ve stanovených traťových úsecích);
  3. na lanové dráze;
  4. v cyklobusech a v autobusech se speciálními nosiči;
  5. na plavidlech.
 2. V metru lze přepravovat jízdní kolo výhradně na první a poslední plošině každého vozu metra ve směru jízdy s výjimkou první plošiny za kabinou strojvedoucího. Cestující musí nastupovat do vozu dveřmi označenými příslušným piktogramem. V odůvodněných případech, kdy dopravce udělí organizátorovi akce písemnou výjimku, je možné kolo přepravovat i na ostatních plošinách metra s výjimkou první plošiny za kabinou strojvedoucího.
 3. V tramvajích lze přepravovat jízdní kolo na plošině určené k přepravě dětských kočárků. Přeprava jízdních kol je povolena pouze ve stanoveném směru ve stanovených úsecích, jejichž seznam je zveřejněn na internetových stránkách dopravce (www.dpp.cz) nebo organizace ROPID (www.pid.cz) nebo si lze informace vyžádat na telefonní lince 296 19 18 17. Jízdní kola se ve stanovených úsecích a stanovených směrech přepravují ve všech vozech tramvajových vlaků určených k přepravě cestujících, pokud cestující přepravující jízdní kolo splní ostatní ustanovení těchto Smluvních přepravních podmínek PID.
 4. Na lanové dráze se jízdní kola přepravují v oddíle vozu označeném příslušným piktogramem.
 5. Cestující přepravující jízdní kolo v metru, v tramvaji nebo na lanové dráze musí dále dbát těchto ustanovení:
  1. jeden cestující smí přepravovat pouze jedno jízdní kolo; samostatně cestující osoba (osoby) mladší 12 let jízdní kolo přepravovat nesmí;
  2. jízdní kolo musí být před nástupem do vozidla nebo před vstupem do přepravního prostoru řádně očištěno;
  3. během přepravy jízdního kola musí být cestující přepravující jízdní kolo v jeho bezprostřední blízkosti a trvale bránit samovolnému pohybu jízdního kola;
  4. cestující přepravující jízdní kolo zodpovídá za to, že touto přepravou nebude ohrožena bezpečnost přepravovaných osob nebo věcí včetně jejich znečištění a že nedojde k poškození nebo znečištění zařízení vozidla; zvýšené opatrnosti musí dbát zejména při nástupu do vozidla a při výstupu z vozidla;
  5. ve voze mohou být přepravována nejvýše 2 jízdní kola; v provozu metra nejvýše 2 jízdní kola na každé určené plošině za dodržení podmínek uvedených v odst. 2 tohoto článku; průjezd jízdního kola vozem je zakázán.
 6. Cestující přepravující jízdní kolo musí dát v příslušné zastávce řidiči tramvaje úmysl nastoupit zvednutím ruky a vyčkat jeho souhlasu; řidič tramvaje jej udělí v případě, že prostor pro přepravu jízdních kol není obsazen dětským kočárkem (kočárky), vozíkem (vozíky) pro invalidy nebo není plně obsazen cestujícími; před zastávkou, kde hodlá cestující přepravující jízdní kolo vystoupit, 22/27 je povinen stisknout 2× tlačítko „Znamení k řidiči“. Při současném nástupu do tramvaje mají přednost osoby na vozíku pro invalidy a cestující přepravující dětský kočárek s dítětem.
 7. Přeprava jízdních kol je zakázána:
  1. na plošině obsazené tak, že není umožněno bezpečné naložení a přeprava jízdního kola;
  2. pokud je na plošině vozidla již přepravován dětský kočárek nebo vozík pro invalidy;
  3. v případě, že dopravce tuto přepravu nepovolí (mimořádná událost, očekávaná zvýšená frekvence cestujících apod.);
  4. v osobních výtazích v přepravním prostoru metra, pokud nejsou výtahy označeny piktogramem se symbolem jízdního kola.
 8. V autobusech a trolejbusech včetně autobusů provozujících náhradní dopravu za metro, nebo tramvaje nebo vlaky zařazené do systému PID není přeprava jízdních kol dovolena; výjimku tvoří pouze cyklobusy a autobusy vybavené příslušnými speciálními nosiči na zadním čele autobusů určené pouze pro přepravu jízdních kol.
 9. Přeprava dvoumístných jízdních kol (tandemů) je povolena pouze v metru v případě, že se jedná o přepravu v souvislosti s doprovodem nevidomé (slabozraké) osoby za těchto podmínek:
  1. při vstupu do přepravního prostoru se doprovázející osoba prokáže pověřené osobě dopravce průkazkou ZTP/P; stejně tak učiní na vyzvání pověřené osoby dopravce (přepravní kontrola) kdykoli během přepravy nebo pobytu v přepravním prostoru metra;
  2. doprovázející osoba odpovídá za bezpečnou přepravu dvoumístného jízdního kola i za bezpečnost nevidomé (slabozraké) osoby po celou dobu přepravy nebo pobytu v přepravním prostoru metra;
  3. dvoumístné jízdní kolo (nejvíce jedno) se přepravuje na poslední plošině vlaku metra.
 10. Ustanovení týkající se přepravy jízdních kol se vztahují i na jednokolová jízdní kola (monokolo) a na koloběžky přesahující svými rozměry rámec povolené přepravy zavazadel. Jednokolová jízdní kola a koloběžky však nelze přepravovat na speciálních nosičích na jízdní kola na zadním čele autobusu (z důvodu nemožnosti jejich řádného uchycení).
 11. Nakládání a vykládání jízdního kola na speciální nosič autobusu je povoleno ve vybraných spojích linky na stanovených zastávkách. Tyto zastávky jsou označeny v jízdním řádu a na označníku symbolem jízdního kola. Před nástupem do vybraného spoje v příslušné zastávce dá cestující zvednutím ruky řidiči autobusu znamení o tom, že chce přepravovat jízdní kolo. Řidič může přepravu jízdního kola odmítnout, pokud je speciální nosič již plně obsazen. Cestující je povinen připevnit kolo na nosič vlastními silami a oznámit řidiči zastávku výstupu. Řidič zkontroluje upevnění, následně jízdní kolo uzamkne a předá cestujícímu visačku s číslem držáku, na kterém je kolo zavěšeno. Z důvodu lepší manipulovatelnosti a zamezení vzniku případných škod musejí být z jízdních kol před naložením odstraněny světlomety, závěsné brašny apod. Jízdní kola, která vzhledem k jejich konstrukci nelze patřičně upevnit do držáků, nebudou k přepravě přijata. V zastávce výstupu se cestující prokáže visačkou s číslem držáku, na kterém má kolo zavěšeno. Řidič jízdní kolo odemkne a cestující si ho samostatně vyloží.

 

Otevřít popup