Nejmladší pražská vozovna DPP v Hloubětíně je ode dneška minulostí, do konce roku 2022 ji nahradí nová

24. 08. 2019

Praha, 24. srpna 2019 – Dnes v 9:26 nechal Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) odstřelit střechu deponovací haly tramvajové vozovny v Hloubětíně. Kvůli havarijnímu stavu byla hala od ledna 2018 mimo provoz. Vozovna byla dostavěna v roce 1951, patřila tak k nejmladším v Praze. Na její demolici bylo použito 126 kilogramů trhaviny Eurodyn, samotný odstřel trval 9 vteřin, proběhl dle plánu a bez komplikací. Do letošního prosince budou v areálu pokračovat běžnými metodami bourací a odklízecí práce. Do konce roku 2022 zde vyroste nová moderní vozovna Hloubětín. Se stavbou první etapy začne DPP v létě příštího roku.

Celkem 126 kilogramů průmyslové trhaviny značky Eurodyn v 902 náložích stačilo dnes na odstřel střechy deponovací haly vozovny DPP v Hloubětíně. Střecha o ploše cca 150 x 100 metrů se postupně sesunula dolů v sérii explozí trvajících „pouhých“ 9 vteřin. Prašnost pomáhaly snižovat hasiči kropící trosky, ale také 10 speciálních vaků naplněných vodou, každý o 300 l, které byly umístěny uvnitř haly. Exploze vaky s vodou rozmetala a vytvořila jemný aerosol, který umožnil pohlcování a rychlé usazování zvířeného prachu. Kvůli bezpečnosti byl pro odpal zvolen neelektrický systém na bázi mikrobleskovice, tj. plastové trubičky s tenkou vrstvou výbušniny na 1 metr délky.

DPP ve spolupráci s policejními složkami zajistil maximální bezpečnost celé oblasti. Vozovna i přilehlé komunikace byly vyloučenou oblastí střeženou Policií ČR i Městskou policií. Nad vozovnou až po letiště ve Kbelích byla vyhlášena bezletová zóna. Těsně před demolicí policejní složky na nezbytnou dobu cca 10 minut zastavily jak tramvajovou dopravu mezi Poděbradskou a Kolbenovou ulicí, tak i individuální na Kbelské a Kolbenově.

Po zbytek letošního roku bude DPP v areálu vozovny v Hloubětíně pokračovat v demolici částí zdí a přístavků v severní a západní části deponovací haly, ale již běžnými konvenčními metodami. „Jsem rád, že se nám podařilo posunout další velký projekt. Z toho, že musíme vozovnu odstřelit, nadšený nejsem, protože nám v provozu chybí, ale v tomhle případě jiné řešení nebylo. Několik na sobě nezávislých studií a posudků potvrdilo, že hala je neopravitelná,“řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Všechno špatné je ale k něčemu dobré. Zbourání staré vozovny nám umožní po 70 letech postavit v Praze novou, moderní, se zázemím a pracovními podmínkami odpovídajícími 21. století.“

„Nechal jsem si ověřit, zda je demolice vozovny Hloubětín s unikátní skořepinovou střechou doopravdy jediná možnost. Ke všem konstrukcím přistupuji zodpovědně a racionálně na základě faktů. Když se potvrdí, že je technicky nemožné nebo nebezpečné ji udržet, musí se přistoupit k demolici. A mnou zadaná diagnostika Kloknerova ústavu ČVUT hovořila jasně,“ doplnil Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Výstavba nové vozovny

Projekt nové vozovny Hloubětín je v přípravě od roku 2016. V roce 2017 získal DPP na novou stavbu kladné stanovisko vlivu na životní prostředí (EIA), o rok později územní rozhodnutí a povolení k demolici staré vozovny. Letos DPP pracuje na zajištění stavebních povolení na jednotlivé etapy projektu a zpracování realizační dokumentace stavby. V příštím roce DPP čeká výběr zhotovitele stavby a samotné zahájení realizace. „Jako první zahájíme stavbu nového energocentra areálu, předpokládám na začátku příštího léta. Samotnou deponovací halu včetně nového zázemí pro údržbu tramvají a další provozy v areálu postavíme v letech 2021 až 2022. Dokončení celé stavby plánujeme na konec roku 2022,“ doplnil Petr Witowski.

Na stavbu vozovny podal letos DPP předběžnou žádost o spolufinancování z prostředků EU v rámci vypsané 53. výzvy dotačního programu OPD II s možností získání finanční podpory EU až do výše 85 % uznatelných nákladů stavby. Předpokládané náklady na stavbu nové vozovny činí cca 1,8 miliardy korun, což je částka srovnatelná s obdobnými typy staveb zrealizovanými v Evropě v posledních letech. Jako jeden z několika příkladů lze uvést vozovnu Macroni v Bruselu dokončenou vloni. Samotná nová vozovna pro tramvaje představuje z této částky cca 70 %, zbývající část je plánována na pokrytí nezbytných nákladů na další zázemí a technologie v areálu, např. modernizace zázemí pro údržbu tramvajových tratí.

Nové technologie v nové vozovně Hloubětín

Nová vozovna Hloubětín je technicky navržena tak, aby umožňovala deponaci i údržbu nových nízkopodlažních tramvají. Současně v nové vozovně plánujeme používat úspornější technologie s nižší spotřebou energií a šetrnější k životnímu prostředí. Hala bude stavebně rozdělena na část využívanou pouze pro odstav vozů a část pro provádění údržby, čímž se významně zmenší prostor s nutností trvalého vytápění a osvětlení. Vytápění areálu bude zajištěno pomocí tepelných čerpadel, k mytí tramvají bude využívána dešťová voda a pro zásobování areálu elektrickou energií bude zčásti využíváno fotovoltaických panelů na střeše nové haly.

Doplňkové informace k vozovně Hloubětín

Historie vozovny a prapůvod závad

Tramvajová vozovna Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) v Hloubětíně byla postavena v letech 1949 – 1951. Hlavní a největší budovou vozovny byla deponovací hala o 25 kolejích, tedy budova sloužící k odstavování a údržbě tramvají. Vzhledem k nedostatku oceli v Československu v době výstavby byla původně plánovaná klasická konstrukce střechy nahrazena zcela novou, s výrazně nižším množstvím oceli. Změnu navrhl zhotovitel stavby, Československé stavební závody Armabeton, úpravu projektu schválilo Ministerstvo dopravy v listopadu 1949. Tento krok byl v daném momentě jedinou možností, jak stavbu realizovat.

Střechu nově tvořily železobetonové konoidní skořápky (zkráceně tzv. skořepiny). Halu tvořilo pět lodí, každá zastřešena 13 skořepinami, celkem tedy střechu tvořilo 65 skořepin o projektované tloušťce pouhých pěti centimetrů železobetonu. Původní projekt ale počítal s úplně jiným typem střechy, která měla mít čistě ocelovou nosnou konstrukci. Původní střecha měla být obdobná, jako ve stávající vozovně Kobylisy, která byla dokončena ještě před 2. světovou válkou v dubnu 1939. Úspory materiálu bylo docíleno díky specifickému tvaru konstrukce střechy, přenášející síly do železobetonových sloupů mezi jednotlivými halami. V průběhu dalších let byl areál rozšířen o přístavky a další stavby, sloužící zejména údržbě kolejových tratí.

Samotná vozovna byla dále rozšířena v devadesátých letech o halu denního ošetření (dvě koleje) a v roce 2012 o halu s podúrovňovým soustruhem pro údržbu kol tramvají. Tyto objekty jsou v dobrém stavu a při plánované celkové přestavbě areálu budou zachovány.

Závady střechy deponovací haly

Ve druhé polovině roku 2013 si zaměstnanci DPP pracující v deponovací hale všimli nezvyklého tvaru jedné ze skořepin – zřetelného průhybu proti běžnému stavu. DPP neprodleně zajistil statické posouzení konstrukce a v následujícím roce prověření celé vozovny. Na základě toho statik stanovil podmínky pro další bezpečné používání areálu. Skořepiny, u kterých byla potvrzena deformace, nechal DPP podskružit (podepření, na které v případě ztráty stability část střechy dosedne), a až na základě instalace těchto opatření statik ve vozovně povolil provoz s vyloučením vybraných částí kolejí. Střechu DPP do letošního dubna monitoroval, na místech s deformacemi s nepřetržitým měřením, celou stavbu pak společnost nechávala každý měsíc odborně zkontrolovat. Na základě výsledků monitorování a zhoršování stavu stavby DPP rozhodl od ledna 2018 provoz v hale zcela vyloučit, protože již nebylo možné garantovat 100% bezpečnost užívání.

Rozhodnutí o demolici deponovací haly

V roce 2013, neprodleně po zjištění problematického stavu, DPP zajistil u statika posudek střešní konstrukce. Vyplynulo z něj, že pravděpodobnou příčinou problémů střešní konstrukce haly je zvolené stavební řešení a jeho stavební provedení.

V roce 2014 nechal DPP zpracovat variantní odborné studie prověřující několik verzí dalšího postupu: od částečné opravy střechy, přes opravu celkovou až po demolici a náhradu novou konstrukcí. Studie na základě statických výpočtů prokázaly, že bohužel jediným možným řešením je demolice a výstavba zcela nové haly. Tuto variantu nechal DPP v roce 2015 rozpracovat do podrobné studie, na kterou navázala od roku 2016 projektová příprava. Na začátku letošního roku si DPP objednal u Kloknerova ústavu ČVUT kontrolní posudek, v rámci kterého, na rozdíl od předchozích prací, technici provedli výpočty na základě přesně změřeného tvaru střechy. Tento posudek potvrdil správnost rozhodnutí DPP o demolici deponovací haly a její náhradě novou stavbou.

Vzhledem k charakteru závad konstrukce střechy není možné konvenční bourání objektu deponovací haly, proto projektant navrhl odstřel jako jediný možný způsob. Důvody pro toto rozhodnutí jsou v první řadě bezpečnostní. Jiné metody bourání by znamenaly riziko samovolného zřícení části střechy, na což poukázaly posudky statika. Tento postup odsouhlasil také Kloknerův ústav ve své studii.

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Otevřít popup