Světlo pro metro – Galerie HMP a DPP vyhlašují soutěž na návrh nového uměleckého díla ve vestibulu stanice metra Florenc

13. 03. 2023

Praha, 13. března 2023 – Vestibuly stanice Florenc C dostanou v rámci probíhající rekonstrukce nové úsporné LED osvětlení. Na něj by v pasáži spojující oba vestibuly mělo navázat nové trvalé umělecké dílo – světelný objekt, na jehož návrh Galerie hl. m. Prahy (GHMP) společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) vyhlašují soutěžní dialog v rámci programu hl. m. Prahy Umění pro město. Zájemci se do něj mohou přihlásit pouze elektronicky prostřednictvím Tender Arény, uzávěrka je 21. dubna 2023 ve 14 hodin. Vítěz by měl být vyhlášen letos v září, rozhodne o něm pětičlenná porota. Úkolem vítěze bude také zajistit realizaci a instalaci navrženého díla. Organizátorem soutěžního dialogu je CCEA MOBA studio.

Předmětem tohoto soutěžního dialogu a součástí veřejné zakázky v rámci programu hl. m. Prahy Umění pro město je kromě návrhu nového uměleckého díla – světelného objektu pro pasáž spojující severní a jižní vestibul stanice metra Florenc C také zpracování kompletní projektové dokumentace v součinnosti s GHMP, DPP a zhotovitelem rekonstrukce stanice. A to včetně soupisu prací a dodávek a získání potvrzení o splnění technických norem pro použití v metru. Dále je předmětem zakázky dodání uměleckého díla, jeho instalace a zprovoznění, součinnost při odstraňování vad a nedostatků a v neposlední řadě autorský dozor. Do soutěžního dialogu se mohou přihlásit zájemci, kteří v termínu do 21. dubna 2023 do 14:00 podají přihlášku a doklady, že splňují jak základní způsobilost podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak i kvalifikaci podle soutěžního řádu České komory architektů. 

DPP by touto soutěží rád navázal na architektonické, umělecké a designérské hodnoty pražského metra. DPP stejně jako Magistrát hl. m. Prahy a GHMP vnímají, že součástí významných rekonstrukcí veřejných prostor metra nebo vzniku nových stanic by měla být i realizace uměleckých děl specifických pro dané místo, které formulují potřeby i vize současné doby. Soutěžní dialog je v tomto ohledu nejvhodnější způsob, jak umožnit vznik trvalých uměleckých hodnot v tomto specifickém prostředí. Podzemní svět metra je přirozeně bez denního světla. Osvětlení zde plní nejen primární funkci strategické městské stavby, ale je také nosným nástrojem pro modelaci prostoru, tvorbu atmosféry a práci s psychologií cestujících. Světlo je v metru esenciální, může být efektní, inteligentní, udržitelné, ale také koncepční a výtvarné. 

Předpokládáme, že návrh nového uměleckého díla bude vycházet z kvalitních až revolučních projektů, kdysi přítomných v pražském metru. Jako byl třeba legendární biometrický světelný objekt v podhledu vestibulu stanice Náměstí Míru. Ten nešťastně odstranili v devadesátých letech, aby na jeho místě mohla vyrůst trafika. Pracovat by se především mělo se světlem, jeho intenzitou, barevností, reflexí, ale také odrážet dnešní společenská témata, estetiku, a navíc zůstat nadčasovým odkazem pro další generace,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a člen dozorčí rady DPP

Metro vyžaduje robustní elementy, které vydrží prašné, větrné, teplotně proměnlivé prostředí či časté zásahy do okolních technologií. Z našich letitých zkušeností vyplývá, že navržené dílo musí být odolné a kvalitní nejen po výtvarné stránce, ale zejména po materiálové a technologické, a v neposlední řadě jednoduše opravitelné pracovníky DPP,“ říká Marek Kopřiva, člen představenstva a technický ředitel DPP – Metro

Za posledních několik dekád se nedařilo cíleně a koncepčně doplňovat umělecká díla do tak významného veřejného prostoru, kterým pražské metro je. Věřím, že úzká spolupráce GHMP a DPP na soutěžním dialogu pro světelný výtvarný objekt, nebo světelnou instalaci podchodu stanice Florenc přinese kvalitní a reprezentativní současné umění s mezinárodním přesahem,“ dodává Marie Foltýnová, vedoucí Oddělení správy veřejné plastiky GHMP.

Dynamický prostor tranzitního uzlu v transformačním území s historickým odkazem je v kombinaci s technickými omezeními a globálními nejistotami obrovskou výzvou. Díky programu Umění pro město mám však naději na umělecké světlo pro metro, ale i pro místo, pro město jako vzkaz pro nadcházející generace,“ doplňuje Anna Švarc, architektka metra a projektová manažerka DPP.

Všechny přihlášené účastníky, kteří splní podmínky v účasti v soutěžním dialogu, organizátor vyzve k vypracování a předložení Profesního přístupu k řešení zakázky. V něm budou mít účastníci za úkol popsat řešení budoucího uměleckého díla ze dvou aspektů: z pohledu kvality uměleckého záměru 
a kvality konceptu technologického řešení. GHMP a DPP doporučují umělecké dílo realizovat ve stropním podhledu v návaznosti na nové LED osvětlení. Předložené návrhy posoudí a vyhodnotí porota, která vybere čtyři finalisty postupující do další fáze soutěžního dialogu. V něm budou mít za úkol zpracovat již detailní finální návrh uměleckého díla, včetně konceptu technologického řešení, kvalifikovaného odhadu investičních a budoucích provozních nákladů a cenové nabídky za zpracování příslušné projektové dokumentace a dodání díla. V této fázi soutěže organizátor společně s GHMP a DPP pro finalisty zorganizuje dva workshopy. První společný, na kterém účastníkům budou vysvětleny technické podmínky a limity, případně zpřesněno či vysvětleno zadání. Druhý workshop bude finalistům sloužit k osobní prezentaci a konzultaci svých rozpracovaných návrhů s porotou.

Čtyři hodnotící kritéria finálních nabídek
Předložené finální návrhy uměleckého díla budou hodnoceny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek podle celkové kvality nabídky, tj. poměru dvou hlavních kritérií: umělecké kvality a celkové nabídkové ceny. Prvním hlavním hodnotícím kritériem s váhou 70 % bude kvalita návrhu uměleckého díla, v rámci kterého jsou dílčími podkritérii kvalita uměleckého záměru s váhou 50 %, kvalita konceptu technologického řešení s váhou 25 % a výše investičních nákladů s váhou 25 %. Druhým hlavním hodnotícím kritériem je celková nabídková cena s váhou 30 %. 

O vítězi rozhodně osmičlenná porota
Každému finalistovi, který předloží finální nabídku a akceptuje veškeré závěry ze soutěžního dialogu bude náležet odměna 150 tisíc korun bez DPH. O vítězi soutěžního dialogu bude rozhodovat pětičlenná porota. V její nezávislé části s právem hlasovat zasednou nezávislá architektka Stanislava Blažková, bývalá hlavní architektka ateliéru A8000, dále Pavel Korbička, pedagog Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Maxim Velčovský, český designér, pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a v současnosti kreativní ředitel společnosti Lasvit a jako náhradnice architektka Marie Hroncová. V závislé části poroty pak zasednou Anna Švarc, architektka metra a projektová manažerka DPP a Hana Třeštíková, zastupitelka HMP a místostarostka Prahy 7 pro oblast kultury, sportu a sousedských vztahů, jako náhradnice Marie Foltýnová, vedoucí Oddělení správy veřejné plastiky GMHP a Anna Gümplová, asistentka programu Umění pro město GMHP.

Soutěžní dialog Světlo pro metro je základním předpokladem pro jednání GHMP s Radou hl. m. Prahy a Komisí Rady hl. m. Prahy pro umění ve veřejném prostoru o následné realizaci vítězného návrhu uměleckého díla. Pokud bude návrh komisí přijat včetně finančních závazků, bude následovat koordinace mezi vítězem soutěžního dialogu, DPP a zhotovitelem rekonstrukce stropní desky a vestibulu stanice Florenc C. Ambicí všech stran je v ideálním případě spojit dokončení stavebních prací s odhalením uměleckého díla v roce 2026.

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Otevřít popup