Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek

Stanice metra Můstek je poslední z přestupních stanic pražského metra, která dosud neumožňuje bezbariérové cestování. V minulosti byla neúspěšně připravována varianta bezbariérového zpřístupnění v místě bývalého OD Diamant.

Vzhledem k nalezení jednoduššího technického řešení s příznivějšími investičními náklady byla příprava tohoto bezbariérového přístupu obnovena. Po prověření řady možností umístění povrchového kiosku byla kladně projednána varianta s umístěním na Václavském náměstí před Adamovou lékárnou. Odtud povedou dva osobní výtahy nosnosti 1000 kg do přestupní chodby 23 m pod povrchem a z ní další osobní výtah spojující přestupní chodbu s nástupišti tras metra A a B.

V rámci 9. výzvy Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost byla v červnu 2012 podána Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností na tento projekt žádost o podporu z fondů EU. Zastupitelstvo hl. m. Prahy č. 21/31 schválilo dne 29. 11. 2012 svým usnesením č. 21/31 Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti podporu na tento projekt v rámci 9. výzvy Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost (OPPK) ve výši 149 999 850 Kč.

Na základě vysoutěžené ceny stavby byla následně dodatkem smlouvy o financování projektu snížena výše dotace přidělená projektu na 75 799 699 Kč.

Z důvodu opakování výběrového řízení na zhotovitele stavby byla realizace zahájena až v 09/2014. Stavba byla realizována v lokalitě s historickými inženýrskými sítěmi ve špatném technickém stavu, což se promítlo i do prodloužení termínu realizace. Slavnostní  zprovoznění výtahů se uskutečnilo 1. 3. 2016.

Zprovozněním bezbariérového zpřístupnění stanice metra Můstek A/B tak je bezbariérově přístupný celý přestupní trojúhelník stanic metra Florenc, Muzeum a Můstek, což výrazně usnadní a časově zkrátí používání MHD cestujícím s omezenou možností pohybu.

Otevřít popup