RTT Podolské nábřeží

Projekt byl investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou prostřednictvím rekonstrukce tramvajové trati. Byl lokalizován v Praze 2 a 4, zprostředkovaně má dopad na celé území Prahy. Projekt zahrnoval kompletní rekonstrukci tramvajové trati od Výtoně k zastávce Přístaviště v délce 2925 m dvoukolejně (výjimkou je úsek ve Vyšehradském tunelu, kde již rekonstrukce byla realizována dříve) a rekonstrukci 4 párů tramvajových zastávek v tomto úseku.

Projekt byl realizován v období červen 2011 – říjen 2011 a představuje významnou pozitivní změnu ve smyslu strategie prioritní osy 1 OPPK a Strategického plánu hlavního města Prahy.
Ke zprovoznění rekonstruované TT přitom došlo již 1. 9. 2011.

Hlavní účely projektu jsou tyto:

  • zlepšení vnitřní i vnější dopravní obslužnosti daného území kapacitní, ekologicky příznivou veřejnou dopravou,
  • zvýšení plynulosti a bezpečnosti tramvajového provozu,
  • zlepšení bezpečnosti cestujících a jejich komfortu,
  • zajištění bezbariérových přístupů k zastávkám MHD,
  • zkvalitnění informací pro cestující,
  • snížení negativních vlivů tramvajového provozu na okolní zástavbu.

Žádost o podporu byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy ve funkci řídícího orgánu OPPK usnesením č. 9/40 z 15. 9. 2011. Celkové výdaje projektu dosáhly částky 161,609 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 127,261 mil. Kč. Dopravní podnik hl. m. Prahy obdržel z ERDF a rozpočtu MHMP podporu ve výši 117,717 mil. Kč.

Otevřít popup