RTT Střešovická – Na Petřinách

V rámci 11. výzvy k podávání žádostí z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) na odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP), vyhlášené 28. 11. 2012, podal Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt „RTT Střešovická – Na Petřinách“.
Celkové výdaje projektu podle projektové žádosti dosahují částky  267,74 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 189,21 mil. Kč.  Zastupitelstvem hl. m. Prahy byla usnesením č. 3/33 z 18. 6. 2015 schválena  z Evropského fondu pro regionální rozvoj a rozpočtu MHMP podpora ve výši 175,02 mil. Kč.

Obsahem projektu s celým názvem Rekonstrukce tramvajové trati Střešovická - Na Petřinách je rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Střešovická a Na Petřinách v úseku od křižovatky Střešovická - Patočkova (mimo) k tramvajové smyčce Petřiny (včetně).  Stávající tramvajová trať již vykazuje značné prvky opotřebení a neumožňuje dosáhnout maximální rychlost pro některé tramvajové soupravy z vozového parku DP hl. m. Prahy, a.s. Cílem projektu je kromě celkové rekonstrukce tramvajové trati také zlepšení geometrických parametrů koleje, umožňující zlepšení komfortu jízdy, zlepšení parametrů bezpečnosti, zlepšení komfortu pro cestující na tramvajových zastávkách doplněných bezbariérovými přístupy, prvky pro slabozraké a nevidomé a především zvýšení nástupní hrany.

Rekonstrukce tramvajové trati se projeví zlepšením dopravní obslužnosti dotčeného území a přispěje ke zkvalitnění celého systému Pražské integrované dopravy. Realizace projektu bude mít pozitivní dopady zejména pro obyvatele městské části Prahy 6 v k.ú. Střešovice, Veleslavín a Břevnov. V širším vymezení pak i pro obyvatele celého hlavního města Prahy a jeho domácí a zahraniční návštěvníky využívající MHD.

Cíle projektu:

 • zvýšení plynulosti a bezpečnosti tramvajového provozu,
 • zkrácení přepravních časů,
 • snížení hlukové zátěže (použití kolejnic 49E1 a NT1); žlábkové kolejnice NT1 budou použity pouze ve smyčce Sídliště Petřiny včetně mazacího zařízení k eliminaci hluku,
 • zlepšení bezpečnosti cestujících a zvýšení jejich komfortu,
 • zřízení bezbariérových úprav, doplněných o prvky pro slabozraké a nevidomé, zábradlím a především zvýšení nástupní hrany,
 • zřízení bezpečnějších zastávek (doplněné o bezbariérové úpravy a vodící linii pro nevidomé a slabozraké).

Cíle projektu jsou zároveň plně v souladu se strategickými cíli Prioritní osy 1 OPPK tím, že projekt:

 1. podporuje ekologicky příznivou povrchovou veřejnou dopravu,
 2. posiluje atraktivitu veřejné povrchové dopravy,
 3. zlepšuje dostupnost dopravních služeb a vybraných lokalit,
 4. přispívá ke zkvalitnění životního prostředí,
 5. zvyšuje bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy.

Projekt byl realizován v období červen 2015 – říjen 2015 a představuje významnou pozitivní změnu ve smyslu strategie prioritní osy 1 OPPK a Strategického plánu hlavního města Prahy. Došlo k posílení významu tramvajové dopravy z celoměstského hlediska, protože realizace projektu má pozitivní dopad na celé hlavní město.

Další informace o programu lze nalézt na: http://www.oppk.cz

Otevřít popup