RTT Průběžná – Švehlova

V rámci 11. výzvy k podávání žádostí z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) na odbor fondů EU na MHMP, vyhlášené 28. 11. 2012, podal Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt „Rekonstrukce tramvajové trati Evropská“.

Celkové výdaje projektu podle projektové žádosti dosahují částky 287,956 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 171,339 mil. Kč.

Usnesením ZHMP č.30/42 z 20. 6. 2013 byl na tento projekt schválena podpora ve výši 158,489 mil. Kč

Projekt je investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou prostřednictvím rekonstrukce tramvajové trati. Je lokalizován do ulic Průběžná a Švehlova na území městské části Prahy 10 a 15 a zprostředkovaně má dopad na celé území Prahy.

Obsahem je po stavební stránce kompletní rekonstrukce tramvajové trati od křižovatky Průběžná – V Olšinách k zastávce Na Padesátém v Průběžné ulici v délce 1440 m dvoukolejně a od křižovatky Švehlova – Topolová ke křižovatce Švehlova – Hostivařská v délce 1960 m dvoukolejně. Dále též rekonstrukce 6 párů tramvajových zastávek Na Hroudě, Nádraží Strašnice, Radošovická, Sídliště Zahradní Město, Na Groši a Hostivařská a zřízení 2 nových zastávek Dubečská a Obchodní centrum Hostivař.

Projekt bude realizován v roce 2014 a představuje významnou pozitivní změnu ve smyslu strategie prioritní osy 1 OPPK a Strategického plánu hlavního města Prahy.

Hlavní účely projektu jsou tyto:

  • zlepšení vnitřní i vnější dopravní obslužnosti daného území kapacitní, ekologicky příznivou veřejnou dopravou,
  • zvýšení plynulosti a bezpečnosti tramvajového provozu,
  • zkrácení přepravních časů,
  • snížení hlukové zátěže,
  • zlepšení bezpečnosti cestujících a jejich komfortu,
  • zajištění bezbariérových přístupů k zastávkám MHD doplněných prvky pro slabozraké a nevidomé, zábradlím s přístřešky,
  • zkvalitnění informací pro cestující,
  • snížení negativních vlivů tramvajového provozu na okolní zástavbu.

Realizace stavební části projektu byla zahájena 28. června 2014, rekonstruovaná TT byla do zkušebního provozu uvedena 13. 9. 2014.

Otevřít popup