RTT Poděbradská

V rámci 11. výzvy k podávání žádostí z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) na odbor fondů EU na MHMP, vyhlášené 28. 11. 2012, podal Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt „Rekonstrukce tramvajové trati Poděbradská“.

Celkové výdaje projektu podle projektové žádosti dosahují částky 141,578 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 83,257 mil. Kč. Po předpokládaném schválení Zastupitelstvem hl. m.Prahy ve funkci řídícího orgánu OPPK tak Dopravní podnik hl. m. získá z ERDF a rozpočtu MHMP podporu ve výši cca 77 mil. Kč.

Projekt je investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou prostřednictvím rekonstrukce tramvajové trati. Je lokalizován v Poděbradské ulici na území městských částí Prahy 9 a 14 se zprostředkovaným dopadem na celé území Prahy. Projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci tramvajové trati od křižovatky Čerpadlová až za Křižovatku Kbelská vyjma kolejové konstrukce u tramvajového obratiště Starý Hloubětín dvoukolejně v délce 1 885 m, rekonstrukci 3 párů tramvajových zastávek (Podkovářská, U Elektry a Nademlejnská) a zřízení jedné nové tramvajové zastávky s pracovním názvem Kabešova.

Projekt je realizován v období září 2013 – prosinec 2013 a představuje významnou pozitivní změnu ve smyslu strategie prioritní osy 1 OPPK a Strategického plánu hlavního města Prahy.

Hlavní účely projektu jsou tyto:

  • zlepšení vnitřní i vnější dopravní obslužnosti daného území kapacitní ekologicky příznivou veřejnou dopravou,
  • zkrácení přepravních časů,
  • zkrácení doby dostupnosti tramvajových zastávek,
  • zvýšení plynulosti a bezpečnosti tramvajového provozu,
  • zlepšení bezpečnosti cestujících a jejich komfortu,
  • zajištění bezbariérových přístupů k zastávkám MHD,
  • zkvalitnění informací pro cestující,
  • snížení negativních vlivů tramvajového provozu na okolní zástavbu.
Otevřít popup