RTT Plzeňská II

V rámci 11. výzvy k podávání žádostí z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) na odbor fondů EU na MHMP, vyhlášené 28. 11. 2012, podal Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt „RTT Plzeňská II“.
Celkové výdaje projektu podle projektové žádosti dosahují částky  132,3 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 91,23 mil. Kč.  Zastupitelstvem hl. m. Prahy ve funkci řídícího orgánu OPPK  byla usnesením č. 8/33 z 18. 6. 2015 schválena  z ERDF a rozpočtu MHMP podpora ve výši  84,38 mil. Kč.

Projekt, pod názvem Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská II, je investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou a zvýšení bezpečnosti a komfortu veřejné dopravy v Plzeňské ulici, a to v úseku Tomáškova ulice (včetně) - Jinonická (mimo). Projekt je situován na území Prahy 5 v katastrálním území Smíchov a Košíře. Projekt reaguje na požadavky cílových skupin a naplňuje cíle OPPK.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění povrchové veřejné dopravy a posílení její atraktivity pro obyvatele a návštěvníky hlavního města Prahy.

Specifickými cíli jsou:

  • Zvýšení plynulosti a bezpečnosti tramvajového provozu v dané lokalitě,
  • Zlepšení vnitřní i vnější dopravní obslužnosti tramvajového provozu,
  • Prvky pro slabozraké a nevidomé,
  • Zkvalitnění atraktivity hromadné dopravy, snížením jejich negativních vlivů na životní prostředí, zejména mírné snížení hlukové zátěže.

Součástí této liniové stavby je kompletní rekonstrukce tramvajové trati v úseku ulice Tomaškova (včetně) x Jinonická ulice (mimo) v délce 1 300 m dvoukolejně. Realizace projektu bude mít pozitivní dopady zejména pro obyvatele městské části Prahy 5 v katastrálním území Smíchov a Košíře. V širším vymezení pak i pro obyvatele celého hlavního města Prahy a jeho domácí i zahraniční návštěvníky využívající MHD.

Projekt zároveň naplňuje strategii Prioritní osy 1 OPPK takto:

  • Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy,
  • Zlepšení dostupnosti dopravních služeb a vybraných lokalit,
  • Posílení atraktivity veřejné povrchové dopravy,
  • Zkvalitnění životního prostředí.

V daném úseku jsou tři tramvajové zastávky (Bertramka, U Zvonu a Klamovka). Rekonstrukce zastávek proběhne pouze ve směru z centra (3x nový nástupní ostrůvek). Ve směru do centra jsou nástupy z chodníku a budou ponechány (dojde jen k rektifikaci polohy nástupních hran bez výškové úpravy) a bude osazeno zábradlí. Rekonstrukce zastávek přispěje k vyšší bezpečnosti a komfortu pro cestující.

Projekt byl realizován v období červen 2015 – říjen 2015 a představuje významnou pozitivní změnu ve smyslu strategie prioritní osy 1 OPPK a Strategického plánu hlavního města Prahy. Došlo k posílení významu tramvajové dopravy z celoměstského hlediska, protože realizace projektu má pozitivní dopad na celé hlavní město.

Další informace o programu lze nalézt na: http://www.oppk.cz

Otevřít popup