RTT Evropská II

V rámci 11. výzvy k podávání žádostí z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) na odbor fondů EU na MHMP, vyhlášené 28. 11. 2012, podal Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt „RTT Evropská II“.
Celkové výdaje projektu podle projektové žádosti dosahují částky  267,74 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 189,21 mil. Kč.  Zastupitelstvem hl. m. Prahy ve funkci řídícího orgánu OPPK  byla usnesením č. 8/33 z 18. 6. 2015 schválena  z ERDF a rozpočtu MHMP podpora ve výši  87,5 mil. Kč.

Obsahem projektu je rekonstrukce tramvajové trati v ulici Evropská v úseku od křižovatky Thákurova (včetně) ke křižovatce Horoměřická (mimo). Cílem rekonstrukce je kromě celkové rekonstrukce zlepšení geometrických parametrů koleje - umožnění zlepšení komfortu jízdy. Dále zlepšení parametrů bezpečnosti a komfortu pro cestující na tramvajových zastávkách doplněných bezbariérovými přístupy, prvky pro slabozraké a nevidomé, zábradlím a především zvýšením nástupní hrany.
Projekt je lokalizován v ulici Evropská na území městské části Praha 6. Projekt reaguje na požadavky cílových skupin a naplňuje cíle OPPK.

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce tramvajové trati v ulici Evropská o celkové délce 1 580m dvoukolejně. Cílem projektu je taktéž zlepšení dopravní obslužnosti dotčeného území prostřednictvím kapacitní a ekologicky příznivé veřejné dopravy, sloužící širokému spektru cestujících. Rekonstrukce trati přispěje ke zkvalitnění celého systému Pražské integrované dopravy. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad především pro obyvatele spádové oblasti - tj. městské části Prahy 6 v katastrálním území Dejvice, Vokovice a Veleslavín. V širším vymezení pak také i pro obyvatele celého hlavního města Prahy a jeho tuzemské i zahraniční návštěvníky, kteří využívají pražskou MHD.

Dílčí cíle projektu jsou:

  • zvýšení plynulosti a bezpečnosti tramvajového provozu v dané lokalitě,
  • zkrácení přepravního času,
  • snížení hlučnosti z provozu tramvajové trati,
  • zlepšení bezpečnosti a komfortu pro cestující na tramvajových zastávkách doplněných bezbariérovými přístupy,
  • prvky pro slabozraké a nevidomé, zábradlím a především zvýšením nástupní hrany.

Cíle projektu jsou v plně v souladu se strategickými cíli prioritní osy 1 OPPK tak, že projekt:

  1. podporuje ekologicky příznivou povrchovou veřejnou dopravu
  2. posiluje atraktivitu veřejné povrchové dopravy
  3. zlepšuje dostupnost dopravních služeb a vybraných lokalit
  4. přispívá ke zkvalitnění životního prostředí
  5. zvyšuje bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy

Projekt je realizován v období květen 2015 – září 2015 a představuje významnou pozitivní změnu ve smyslu strategie prioritní osy 1 OPPK a Strategického plánu hlavního města Prahy. Dojde k posílení významu tramvajové dopravy z celoměstského hlediska, protože realizace projektu bude mít pozitivní dopad na celé hlavní město.

Další informace o programu lze nalézt na: http://www.oppk.cz

Otevřít popup