RTT Bělohorská

V rámci 11. výzvy k podávání žádostí z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) na odbor fondů EU na MHMP, vyhlášené 28. 11. 2012, podal Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt „Rekonstrukce tramvajové trati Bělohorská“.

Celkové výdaje projektu podle projektové žádosti dosahují částky  199,2 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 134,8 mil. Kč.  Zastupitelstvem hl. m. Prahy ve funkci řídícího orgánu OPPK  byla usnesením č. 41/81 z 11. 9. 2014 schválena  z ERDF a rozpočtu MHMP podpora ve výši  124,7 mil. Kč.

Projekt je investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou prostřednictvím rekonstrukce tramvajové trati a zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících. Je lokalizován do ulic Bělohorská a Patočkova na území městské  části  Praha 6 v katastrálním území Břevnov  a zprostředkovaně má dopad na celé území Prahy.

Projekt je realizován v období červen 2014 – listopad 2014 a představuje významnou pozitivní změnu ve smyslu strategie prioritní osy 1 OPPK a Strategického plánu hlavního města Prahy.

Obsahem projektu je liniová stavba zahrnující kompletní rekonstrukci TT od křižovatky Patočkova  x Ankarská ke křižovatce Bělohorská x Pod Královkou v délce 2 684 m dvoukolejně. Součástí stavby je také rekonstrukce 6 párů tramvajových zastávek Vypich, Říčanova, Břevnovský klášter, U Kaštanu, Drinopol a Marjánka, dále pak rekonstrukce tramvajové smyčky Vypich. Původně plánovaná nová zastávka Poliklinika Břevnov byla na žádost MČ Praha 6 z projektu vypuštěna a nahrazena rekonstruovanou původní zastávkou U kaštanu.

Hlavní cíle projektu jsou následující:

  • zlepšení vnitřní i vnější dopravní obslužnosti daného území kapacitní, ekologicky příznivou 
    veřejnou dopravou,
  • zvýšení plynulosti a bezpečnosti tramvajového provozu,
  • zkrácení přepravních časů,
  • snížení hlukové zátěže (kolejnice S49)
  • zlepšení bezpečnosti cestujících a jejich komfortu,
  • zajištění bezbariérových přístupů k zastávkám MHD doplněných prvky pro slabozraké a nevidomé, zábradlím s přístřešky
  • zkvalitnění informací pro cestující,
  • snížení negativních vlivů tramvajového provozu na okolní zástavbu.

Rekonstruovaná TT byla uvedena do zkušebního provozu 13. 9. 2014

DP, a.s. již obdržel dotaci za 1. etapu projektu ve výši 100 mil. Kč.

Otevřít popup