Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

V rámci 11. výzvy k podávání žádostí z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) na odbor fondů EU na MHMP, vyhlášené 28. 11. 2012, podal Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt „Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl“.

Celkové výdaje projektu podle projektové žádosti dosahují částky  124,6 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 91,1 mil. Kč.  Zastupitelstvem hl. m. Prahy ve funkci řídícího orgánu OPPK  byla usnesením č. 41/81 z 11. 9. 2014 schválena  z ERDF a rozpočtu MHMP podpora ve výši  84,2 mil. Kč.

Projekt spočívá ve vybudování bezbariérového přístupu do stanice metra Anděl na lince B pražského metra. Konkrétně se jedná o:

 • vybudování kaskády osobních výtahů:
  • dvojice osobních výtahů z úrovně ulice do nové lomené přestupní chodby,
  • dvojice osobních výtahů na nástupiště stanice metra Anděl,
 • vybudování bezpečnostního a únikového tříramenného schodiště z lomené přestupní chodby na úroveň nástupiště trasy B.

Hlavním cílem projektu je zvýšit bezbariérovou prostupnost systému městské hromadné dopravy v Praze a zajistit dostupnost stanice Anděl na lince B osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérové zpřístupnění stanice metra se projeví zlepšením dopravní obslužnosti dotčeného území a přispěje ke zkvalitnění celého systému Pražské integrované dopravy. Realizace projektu bude mít pozitivní dopady zejména pro obyvatele s omezenou schopností pohybu a orientace, starší osoby a cestující s kočárky s dítětem. V širším vymezení pak i pro obyvatele celého hlavního města Prahy a jeho domácí i zahraniční návštěvníky využívající MHD.

Účelem realizace projektu je zlepšení dopravní obslužnosti dotčeného území projevující se zejména:

 • zvýšením bezbariérové přístupnosti veřejné dopravy,
 • posílením nabídky rovných příležitostí pro všechny cestující,
 • zlepšením dostupnosti dopravních služeb a vybraných lokalit,
 • posílením atraktivity veřejné dopravy,
 • podpořením ekologicky příznivé dopravy,
 • zvýšením zájmu obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné dopravy.

Bezbariérové zpřístupnění by se bude dotýkat cca 5 % všech cestujících této stanice. Při celkovém obratu 101 000 cestujících denně se jedná o 5 050 cestujících, kterým se nejen zlepší, ale primárně i zajistí kvalitní a bezpečná dostupnost dané lokality veřejnou dopravou. Stávající kapacita stanice bude tak zvýšena o nabídku dvojice výtahů, a to maximálně o 9 120 cestujících v jednom směru denně.

Projekt byl realizován v období červen 2014 – říjen 2015 a představuje významnou pozitivní změnu ve smyslu strategie prioritní osy 1 OPPK a Strategického plánu hlavního města Prahy. Dojde k posílení významu stanice Anděl z celoměstského hlediska, protože realizace projektu bude mít pozitivní dopad na celé hlavní město. Má pozitivní vliv na obyvatele i návštěvníky města a také  na trvale udržitelný rozvoj veřejné dopravy.

Otevřít popup