Bezplatná přeprava pro občany Ukrajiny

01. 06. 2022

Od 12. 6. 2022 jsou v rámci Pražské integrované dopravy podmínky pro přepravu válečných uprchlíků občanů Ukrajiny následující:

a) Nárok na přepravu za 0 Kč po dobu 5 dnů
K prokázání nároku na přepravu za 0 Kč v Praze a Středočeském kraji platí následující doklady o dočasné
ochraně vydané Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR:

 • ukrajinský cestovní doklad s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667)
 • hraniční průvodka s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667), není-li na hraniční průvodce vlepena fotografi e, musí cestující předložit i ukrajinský doklad totožnosti

Přeprava je umožněna po dobu 5 dnů, počínaje dnem, ve kterém bylo cestujícímu vyznačeno vízum (razítko s vízem) za účelem dočasné ochrany. Přeprava za 0 Kč se poskytuje též cestujícím mladším 18 let, které osoby s platným nárokem doprovází.

Přeprava za 0 Kč neplatí na lince AE a ve vnějších tarifních pásmech PID pro cesty mezikrajskými autobusovými linkami na území Libereckého kraje, Ústeckého kraje, Královehradeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina.

Všichni ostatní občané Ukrajiny, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, necestují zdarma a platí jízdné dle Tarifu PID.

b) Nárok na předplatné jízdné v tarifní kategorii Osoba v hmotné nouzi 2

Nárok na předplatné v tarifní kategorii Osoba v hmotné nouzi 2 platné pouze na území hl. m. Praha (tarifní pásma P, 0, B), včetně vlaků mají ukrajinští občané s následujícími doklady o dočasné ochraně vydané Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR:

 • ukrajinský cestovní doklad s vízem strpění (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/VS/U) nebo s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667)
 • hraniční průvodka s vízem strpění (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/VS/U) nebo s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667), není-li na hraniční průvodce vlepena fotografi e, musí cestující předložit i ukrajinský doklad totožnosti.

Výhradně v předprodejních místech Dopravního podniku hl. m. Prahy je možné si zřídit:

 • Průkazku PID (označenou „HN2“) potřebnou pro nákup papírových kuponů
 • Osobní identifi kátor v systému PID Lítačka pro nákup elektronických kuponů

K vystavení průkazky PID „HN2“ je požadována průkazová fotografi e, doklad totožnosti a výše uvedené vízum. Poplatek za vystavení průkazky PID je 60 Kč.
Předplatní kupony v papírové i elektronické podobě jsou k dispozici v těchto variantách:

 • měsíční/30denní ...................................................165 Kč
 • čtvrtletní/90denní ................................................444 Kč

Podmínky elektronického jízdného jsou uvedeny na www.pidlitacka.cz.
Všichni ostatní občané Ukrajiny, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, platí jízdné běžným způsobem, dle Tarifu PID.

Již vydané „Jízdenky pro hosta“ zůstávají v platnosti do data vyznačeného na jízdence. Tyto jízdenky platí pouze na území hl. m. Prahy (pásma P, 0 a B) a neplatí ve vlacích.
Nové „Jízdenky pro hosta“ se již k tomuto účelu nevydávají.

Bližší informace o vydávání víz a další důležité informace naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

 

Умови перевезення українських біженців Празьким інтегрованим транспортом з 12. 6. 2022 року

З 12. 6. 2022 року в рамках Празького інтегрованого транспорту для перевезень біженців з України будуть діяти такі правила:

a) Право на перевезення за 0 чеських крон протягом 5 днів
Для доказу права на перевезення за 0 чеських крон в Празі та в Середньочеському краї визнаються такі
документи про тимчасовий захист, видані Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки або Поліцією
Чеської Республіки:

 • український закордонний паспорт з візою з ціллю тимчасового захисту (вклеєна віза або печатка) (код візи D/DO/667),
 • прикордонний супровідний документ з візою з ціллю тимчасового захисту (вклеєна віза або печатка)

(код візи D/DO/667), якщо на такому документі немає фотографії, пасажиру потрібно пред’явити українське посвідчення особи.
Перевезення буде можливе протягом 5 дні, починаючи днем, коли пасажирові була видана віза (печатка з візою) з ціллю тимчасового захисту. Перевезення
за 0 чеських крон також надається пасажирам молодшим 18 років, які супроводжують осіб з правом на безкоштовне перевезення.

Перевезення за 0 чеських крон не діє лінії АЕ та для зовнішніх тарифних зон Празького інтегрованого транспорту для перевезень на міжкрайових автобусах
на території Ліберецького краю, Устецького краю, Краловоградецького краю, Пардубицького краю та Краю Височина.

Всі інші громадяни України, які не відповідають вищевказаним умовам, повинні платити за проїзд згідно з Тарифом Празького інтегрованого транспорту.

b) Право на проїзний в тарифній категорії «Людина, що потребує матеріальної допомоги 2»

Право на проїзний в тарифній категорії «Людина, що потребує матеріальної допомоги 2» діє лише на території головного міста Прага (тарифні зони P, 0, B), включаючи поїзда, мають громадяни України з такими документами про тимчасовий захист, видані міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки
або Поліцією Чеської Республіки:

 • український закордонний паспорт з гуманітарною візою (вклеєна віза або печатка) (код візи D/VS/U) або з візою з ціллю тимчасового захисту (вклеєна віза або печатка) (код візи D/DO/667),
 • прикордонний супровідний документ з гуманітарною візою (вклеєна віза або печатка) (код візи D/VS/U) або з візою з ціллю тимчасового захисту (вклеєна віза або печатка) (код візи D/DO/667), якщо на такому документі немає фотографії, пасажиру потрібно пред’явити українське посвідчення особи.

Виключно на місцях продажу проїзних документів Транспортного підприємства головного міста Прага
можна придбати:

 • Посвідчення Празького інтегрованого транспорту (з позначкою «HN2»), потрібне для купівлі паперових квитків
 • Особистий ідентифікатор у системі Празького інтегрованого транспорту «Проїзний» для купівлі електронних квитків

Для видачі посвідчення Празького інтегрованого транспорту «HN2» потрібна фотографія, посвідчення особи та вказана вище віза. Платіж за видачу посвідчення Празького інтегрованого транспорту є 60 чеських крон. Проїзні в паперовій або в електронній формі існують в таких варіантах:

 • місячні/30-денні ..........................................................165 чеських крон
 • трьохмісячні/90- денні .............................................444 чеських крон

Умови використання електронного проїзного вказані на сайті: www.pidlitacka.cz.
Всі інші громадяни України, які не відповідають вищевказаним умовам, повинні платити за проїзд згідно з Тарифом Празького інтегрованого транспорту.

Вже видані «Квитки для гостя» діють до дати, вказаної на квитку. Ці квитки дійсні лише на території головного міста Прага (зони P, 0, B) і не дійсні для перевезень в поїздах. Нові «Квитки для гостя» вже не видаватимуться.

Детальнішу інформацію щодо видачі віз та іншу важливу інформацію знайдете тут: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Otevřít popup