GDPR - Kontaktní formuláře

1 Informace o zpracování osobních údajů na DPP.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO: 000 05 886, se sídlem Vysočany, 190 00
Praha 9, Sokolovská 42/217, (dále jen „DPP“) plně respektuje Vaše soukromí. Je pro nás velmi
důležité, aby nedošlo k jeho narušení. Při využívání osobních údajů se plně řídíme NAŘÍZENÍM
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR ).
DPP se neustále snaží rozvíjet a zlepšovat své služby a při tom chce být transparentní ve všem, co
dělá s Vašimi osobními údaji.
DPP jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na dodržování zákonných
povinností a zásad ochrany osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů DPP můžete
kontaktovat vyplněním formuláře na téma „Osobní údaje“ na http://www.dpp.cz/kontakty/dotaz/.
Osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.
Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo odkazem
na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo
více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo
sociální identitu této fyzické osoby.
Za osobní údaje nepovažujeme informace, které byly anonymizovány nebo shromážděny tak, že je již
nelze použít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, ať již v kombinaci s jinými informacemi nebo jiným
způsobem.
1.1 Jak používáme Vaše osobní údaje
Vaše OÚ zpracovává DPP v souvislosti s plněním svých úkolů a při výkonu těchto agend:


Zajištění ochrany majetku DPP, ostrahy a vstupů do objektů DPP.
Provozování kamerového systému.
Zajištění provozu dopravních prostředků DPP.
Vedení personální agendy.
o Výběrová řízení a nábor zaměstnanců.
Vedení právní agendy.
o Registr smluv.
o Zadávací řízení.
o Evidence pohledávek.
o Evidence žádostí o informace dle zákona 106/199 Sb.
o Evidence soudních sporů.
Evidence webových formulářů s podněty veřejnosti.
Vedení poptávkových řízení a nákupů.
Správa majetku DPP.
Vedení finanční agendy DPP a účetní evidence.
Zajištění dopravních služeb.
1.2 Zpracování Vašich osobních údajů provádí DPP na těchto právních základech
1.2.1 DPP jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
1.2.2 Zpracování Vašich OÚ je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
1.2.3 Zpracování Vašich OÚ je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na DPP.
1.2.4 Zpracování Vašich OÚ je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je DPP pověřen.
11.2.5 Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů DPP.
1.3 Vaše osobní údaje používáme k prosazování našich oprávněných zájmů
Vaše osobní údaje používáme k poskytování a vylepšení našich služeb při zajišťování hromadné
dopravy s cílem zajistit Vám lepší komfort a bezpečnost v městské hromadné dopravě.
Vaše osobní údaje používáme k prosazování našich oprávněných zájmů, pokud Vaše práva a
svobody nepřevažují nad těmito zájmy. Zavedli jsme kontrolní mechanismy, abychom objektivně
vyvážili naše zájmy s Vašimi právy. Vzhledem ke skutečnosti, že toto zpracování osobních údajů
probíhá na základě právního základu oprávněný zájem, máte právo vznést námitku proti tomuto
zpracování.
1.4 Informace o využívání souborů cookies
1.4.1 Co je soubor cookie?
Jde o malý textový soubor, který vzniká při navštívení jakékoliv webové stránky. Využívá se jako
standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou webové stránky DPP využívány. DPP tak
může odlišit jednotlivé uživatele a přizpůsobit obsah webových stránek konkrétním preferencím.
Soubory cookies jsou důležité pro snadnější procházení webu.
1.4.2 Ukládání cookies můžete vypnout
Pokud používáte jakýkoliv moderní internetový prohlížeč, stačí zapnutou funkcí anonymního
prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.
1.5 Předávání osobních údajů
Záznamy s Vašimi OÚ mohou být předány kontrolním orgánům státní správy (plnění zákonných
povinností) nebo těmto dalším příjemcům:
• Ministerstvo dopravy a Drážní úřad,
• Operátor ICT a.s. (žádosti o lítačku),
• Drážní inspekce,
• Policie ČR,
• Magistrát hlavního města Prahy,
• Finanční úřad,
• Soudy,
• Ostatní dotčené orgány státní správy.
1.6 Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné z důvodů nezbytných pro
dodržování našich zákonných povinností. Nebo, pokud jste registrovanými uživateli našich služeb na
webu DPP, můžete své osobní údaje sami mazat a editovat po přihlášení.
Konkrétní doby uchovávání osobních údajů jsou zdokumentovány v našich záznamech o činnostech
zpracování osobních údajů.
Jak dlouho si uchováváme osobní údaje, se může lišit v závislosti na našich právních závazcích, s
ohledem na plnění smlouvy mezi DPP a Vámi.
Vaše osobní údaje, které používáme s Vaším souhlasem, máte zcela pod kontrolou. Svůj souhlas
můžete kdykoliv odvolat. V ostatních případech poté, co již není nutné, abychom uchovávali Vaše
osobní údaje, budeme je bezpečně likvidovat v souladu s našimi zásadami uchovávání a vymazávání
dat.
1.7 Respektujeme Vaše práva na přístup, opravu, požadavek na smazání nebo požadavek na
omezení používání Vašich osobních údajů podle platných zákonů.
Při naplňování Vašich práv vycházíme z obecného nařízení GDPR, konkrétně z článků 15 – 22, které
Vám garantuje následující práva:
2• Máte právo vědět, jaké osobní údaje o Vás uchováváme.
• Poskytneme Vám na vyžádání kopii Vašich osobních údajů.
• Pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, máte právo požádat o jejich opravu
(aktualizaci).
• Máte právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů.
• Můžete také požádat o smazání nebo omezení používání Vašich osobních údajů.
V této souvislosti také podnikáme kroky, abychom zajistili, že osobní údaje, které shromažďujeme,
budou přesné a aktuální.
V případě, že byste nebyli spokojeni s naší reakcí na uplatnění Vašich práv nebo bychom nedodrželi
stanovený termín odpovědi (max. 30 dní), máte právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad
pro ochranu osobních údajů. Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, web: https://www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz
1.8 Jak chráníme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje chráníme pomocí technických a administrativních bezpečnostních opatření,
abychom snížili rizika ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu, zveřejnění a změn.
Některé z bezpečnostních opatření, které používáme, jsou firewally a šifrování dat, fyzické kontroly
přístupu do našich datových center a kontroly autorizace přístupu k informacím.
3