Pořízení 14 ks elektrobusů typu Standard (Sd) - elektrifikace linky 154

V rámci 43. výzvy Operačního programu – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, žádost o podporu na projekt Pořízení 14 ks elektrobusů typu Standard (Sd) - elektrifikace linky 154, registrační číslo projektu CZ.07.2.13/0.0/0.0/18_060/0001885.

Projekt spočíval v nákupu plně bezemisních elektrobusů, které na lince 154 nahradily stávající zastaralé naftové autobusy, čímž došlo k významnému snížení produkce hluku a emisí škodlivin z autobusů a k rozvoji nízkouhlíkové multimodální městské dopravy a tím i k rozvoji udržitelné mobility. 

Smyslem projektu bylo přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti udržitelné mobility a energetických úspor. Smysl projektu byl naplněn dosažením stanovených cílů projektu definovaných prostřednictvím projektových indikátorů.

Hlavním cílem a očekávaným výsledkem projektu byl rozvoj nízkoemisní mobility v městské dopravě dosažený nákupem bezemisních standardních elektrobusů, které na trase linky 154 nahradily stávající naftové autobusy s vysokou spotřebou nafty a velkou produkcí emisí a hluku.
Realizací projektu došlo rozvoji nízkoemisní mobility v městské dopravě prostřednictvím nákupu bezemisních standardních elektrobusů, které na trase linky 154 nahradily stávající naftové autobusy s vysokou spotřebou nafty a velkou produkcí emisí a hluku.

Nákupem bezemisních standardních elektrobusů byl podpořen rozvoj udržitelné mobility, dosažení energetických úspor a zlepšení na ně navázaných environmetálních parametrů.

Konkrétně došlo:

  • ke snížení dopadů provozu městské veřejné dopravy na životní prostředí prostřednictvím vyloučení lokálních emisí škodlivin z nahrazených autobusů,
  • ke snížení produkce hluku z provozu dopravy,
  • k zavedení většího počtu bezemisních vozidel - standardních elektrobusů - do rutinního provozu pražské městské veřejné dopravy,
  • ke snížení investičních a provozních nákladů využitím synergií se stávající napájecí infrastrukturou DPP,
  • ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu,
  • ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a zkvalitnění jejích nabízených služeb,
  • k aplikaci inovativních technologií.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosáhly částky cca 246,83 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 172,21 mil. Kč. 
Realizace projektu probíhala v období 1.11.2020 - 28.2.2023.

Otevřít popup