Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí

V rámci 33. výzvy Operačního programu – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, žádost o podporu na projekt Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí, registrační číslo projektu CZ.07.2.11/0.0/0.0/20_075/0002065.

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady.

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. Smysl projektu bude naplněn dosažením stanovených cílů projektu definovaných prostřednictvím projektových indikátorů.

Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací- výměnou- stávajících pohyblivých schodů ev. č. 274, 275, 276 umístěných ve stanici Anděl a vedoucích do vestibulu Na Knížecí za nové pohyblivé schody s nižší spotřebou elektrické energie.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy prostřednictvím modernizace energeticky vysoce náročných a technicky zastaralých pohyblivých schodů za moderní efektivní a bezpečné eskalátory.

Modernizací eskalátorů bude dosaženo úspory elektrické energie a na ni navázaných environmetálních parametrů.

Konkrétně dojde:

  • ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
  • k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energie a úsporou nákladů na údržbu,
  • k odstranění provozních rizik a snížení poruchovosti pohyblivých schodů,
  • ke zvýšení bezpečnosti pro cestující,
  • ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a zkvalitnění jejích nabízených služeb,
  • k aplikaci inovativních technologií.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosahují částky cca 328,66 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 99,58 mil. Kč. 
Realizace projektu je předpokládaná v období 1. 11. 2020 – 31. 10. 2021.
 

Otevřít popup