Skalka – modernizace pohyblivých schodů

V rámci 13. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt Modernizace pohyblivých schodů typu Transporta ve stanici Skalka: 171, 172 (registrační číslo projektu CZ.07.2.11/0.0/0.0/16_029/0000361).

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady.

Projekt řeší problémy stávajících zastaralých eskalátorů č. 171 a 172 umístěných ve stanici Skalka.

Konkrétními problémy eskalátorů jsou vysoká energetická náročnost, velké dopady provozu eskalátorů na životní prostředí, nedostatečná bezpečnost provozu, vysoké provozní náklady, nízká spolehlivost stávajících eskalátorů s vysokým rizikem a pravděpodobností mimořádných událostí - havárií a nehod - spojených s odstávkou provozu a dopravními komplikacemi.

Smyslem projektu bylo přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy prostřednictvím modernizace energeticky vysoce náročných a technicky zastaralých pohyblivých schodů za moderní efektivní a bezpečné eskalátory.

Modernizací eskalátorů bude dosaženo úspory elektrické energie a na ni navázaných environmetálních parametrů.

Konkrétně tak dochází:

  • ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
  • k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energie a úsporou nákladů na údržbu,
  • k odstranění provozních rizik a snížení poruchovosti pohyblivých schodů,
  • ke zvýšení bezpečnosti pro cestující,
  • ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a zkvalitnění jejích nabízených služeb,
  • k aplikaci inovativních technologií.

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/109 ze dne 15. 6. 2017.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosáhly částky 33,5 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 22,8 mil. Kč.

Skutečné způsobilé výdaje projektu činí 18,8 mil. Kč, přičemž obdržená dotace je ve výši 16,0 mil. Kč.

Realizace projektu proběhla v období 1. 10. 2017 – 31. 7. 2018.

Otevřít popup