Palmovka – modernizace pohyblivých schodů č. 306 a 307

V rámci 13. Výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt Modernizace pohyblivých schodů typu Transporta ve stanici Palmovka: 306, 307 (registrační číslo projektu CZ.07.2.11/0.0/0.0/16_029/0000357).

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady.

Projekt řeší problémy stávajících zastaralých eskalátorů ev. č. 613-1-306 a 613-1-307 umístěných v západní části stanice metra Palmovka. Konkrétní problémy eskalátorů jsou vysoká energetická náročnost, vysoké dopady provozu eskalátorů na životní prostředí, nedostatečná bezpečnost provozu, vysoké provozní náklady, nízká spolehlivost stávajících eskalátorů s vysokým rizikem a pravděpodobností mimořádných událostí - havárií a nehod - spojených s odstávkou provozu a dopravními komplikacemi.

Smyslem projektu bylo přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

Hlavním cílem celého projektu byla energetická úspora dosažená modernizací – výměnou - stávajících nevyhovujících eskalátorů ev. č. 613-1-306 a 613-1-307 za eskalátory nové v západní části stanice metra B - Palmovka s důrazem na úsporu elektrické energie.

Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy prostřednictvím modernizace energeticky vysoce náročných a technicky zastaralých pohyblivých schodů za moderní efektivní a bezpečné eskalátory.

Modernizací eskalátorů bude dosaženo úspory elektrické energie a na ni navázaných environmentálních parametrů.

Konkrétně tak dochází:

  • ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
  • k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energie a úsporou nákladů na údržbu,
  • k odstranění provozních rizik a snížení poruchovosti pohyblivých schodů,
  • ke zvýšení bezpečnosti pro cestující,
  • ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a zkvalitnění jejich nabízených služeb,
  • k aplikaci inovativních technologií.

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/109 ze dne 15. 6. 2017.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosahují částky 92,7 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 22,9 mil. Kč.

Skutečné způsobilé výdaje projektu činí 18,8 mil. Kč, přičemž obdržená dotace je ve výši 16,0 mil. Kč.

Realizace projektu proběhla v období 1. 6. 2017 – 31. 1. 2018.

Otevřít popup