Karlovo náměstí – modernizace pohyblivých schodů

V rámci 13. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Karlovo náměstí: 256, 257, 258 (registrační číslo projektu CZ.07.2.11/0.0/0.0/16_029/0000358).

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady.

Projekt řeší problém stávajících zastaralých eskalátorů č. 256, 257, 258 umístěných ve stanici Karlovo náměstí. Konkrétními problémy eskalátorů jsou vysoká energetická náročnost, velké dopady provozu eskalátorů na životní prostředí, nedostatečná bezpečnost provozu, vysoké provozní náklady, nízká spolehlivost stávajících eskalátorů s vysokým rizikem a pravděpodobností mimořádných událostí - havárií a nehod - spojených s odstávkou provozu a dopravními komplikacemi.

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. Smysl projektu bude naplněn dosažením stanovených cílů projektu definovaných prostřednictvím projektových indikátorů.

Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací - výměnou - stávajících pohyblivých schodů č. 256, 257 a 258 umístěných ve výstupu ze stanice ve směru Karlovo náměstí za nové pohyblivé schody s nižší spotřebou elektrické energie.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy prostřednictvím modernizace energeticky vysoce náročných a technicky zastaralých pohyblivých schodů za moderní efektivní a bezpečné eskalátory.
Modernizací eskalátorů bude dosaženo úspory elektrické energie a na ni navázaných environmetálních parametrů.

Konkrétně tak dojde:

  • ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
  • k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energie a úsporou nákladů na údržbu,
  • k odstranění provozních rizik a snížení poruchovosti pohyblivých schodů,
  • ke zvýšení bezpečnosti pro cestující,
  • ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a zkvalitnění jejích nabízených služeb.

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/109 ze dne 15. 6. 2017. Maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemce činí 98 362 752,77 Kč.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosahují částky 209,6 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 98,3 mil. Kč.

Na základě uzavřené smlouvy o financování projektu a dodatku č. 1 proběhla realizace projektu v období 1. 12. 2017 – 31. 10. 2019.

Otevřít popup