Háje – modernizace větrání a vytápění

V rámci 13. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt Modernizace větrání a vytápění stanice Háje(registrační číslo projektu CZ.07.2.11/0.0/0.0/16_029/0000366).

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajícího zastaralého a energeticky vysoce náročného systému větrání a vytápění na moderní energeticky efektivní systém využívající obnovitelné zdroje energie a rekuperaci odpadního tepla.

Projekt řeší problémy stávajícího zastaralého a energeticky vysoce náročného systému vytápění a větrání ve stanici Háje. Konkrétními problémy stávajícího systému větrání a vytápění jsou vysoká energetická náročnost, velké dopady provozu větrání a vytápění na životní prostředí, vysoké provozní náklady, nedostatečná požární bezpečnost provozu VZT, nízký tepelný komfort pro zaměstnance DPP a cestující, nízká spolehlivost, vyšší poruchovost a omezená životnost původních prvků systému větrání a vytápění.

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

Hlavním cílem projektu je energetická úspora dosažená modernizací - výměnou - stávajícího zastaralého a energeticky vysoce náročného systému vytápění a větrání stanice metra Háje za moderní energeticky efektivní systém využívající obnovitelné zdroje energie a rekuperaci odpadního tepla.

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy prostřednictvím modernizace energeticky vysoce náročného a neefektivního zastaralého systému větrání a vytápění moderním energeticky efektivním systémem využívajícím obnovitelné zdroje energie a rekuperaci odpadního tepla.

Modernizací systému větrání a vytápění bude dosaženo úspory energií a na ně navázaných environmetálních parametrů.

Konkrétně tak dojde:

  • ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
  • k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energií,
  • ke zvýšení požární bezpečnosti provozu VZT,
  • ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců DPP,
  • k aplikaci inovativních technologií.

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/109 ze dne 15. 6. 2017. Maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemce činí 70 133 725,83 Kč.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosahují částky 87,1 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 70,1 mil. Kč.

Na základě uzavřené smlouvy o financování projektu a dodatku č. 1 a č. 2 proběhla realizace projektu v období 1. 12. 2017 –  31. 10. 2019.

Otevřít popup