Anděl – modernizace pohyblivých schodů

V rámci 13. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Anděl: 271, 272, 273 (registrační číslo projektu CZ.07.2.11/0.0/0.0/16_029/0000362).

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady.

Projekt řeší problémy stávajících zastaralých eskalátorů č. 271, 272, 273 umístěných ve stanici Anděl. Konkrétními problémy eskalátorů jsou, vysoká energetická náročnost, velké dopady provozu eskalátorů na životní prostředí, nedostatečná bezpečnost provozu, vysoké provozní náklady, nízká spolehlivost stávajících eskalátorů s vysokým rizikem a pravděpodobností mimořádných událostí - havárií a nehod - spojených s odstávkou provozu a dopravními komplikacemi.

Smyslem projektu bylo přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha - pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

Hlavním cílem projektu byla energetická úspora dosažená modernizací - výměnou - stávajících pohyblivých schodů č. 271, 272 a 273 umístěných ve stanici metra B Anděl za nové pohyblivé schody s nižší spotřebou elektrické energie.

Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy prostřednictvím modernizace energeticky vysoce náročných a technicky zastaralých pohyblivých schodů za moderní efektivní a bezpečné eskalátory.

Modernizací eskalátorů bude dosaženo úspory elektrické energie a na ni navázaných environmetálních parametrů.

Konkrétně tak dochází:

  • ke snížení spotřeby primární energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic,
  • k úspoře provozních nákladů souvisejících s úsporou energie a úsporou nákladů na údržbu,
  • k odstranění provozních rizik a snížení poruchovosti pohyblivých schodů,
  • ke zvýšení bezpečnosti pro cestující,
  • ke zvýšení atraktivity městské veřejné dopravy a zkvalitnění jejích nabízených služeb,
  • k aplikaci inovativních technologií.

Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/109 ze dne 15. 6. 2017.

Celkové výdaje projektu dle projektové žádosti dosáhly částky 197,7 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 99,6 mil. Kč.

Skutečné způsobilé výdaje projektu činí 99,2 mil. Kč, přičemž obdržená dotace je ve výši 84,3 mil. Kč.

Realizace projektu proběhla v období 1.9.2017 – 30.9.2018.

Otevřít popup