Praha plánuje vybudovat další dvě nové tramvajové tratě: Dvorce – Budějovická – Michle a Podbaba – Troja – Bohnice

11. 09. 2023

Praha, 11. září 2023 – Rada hl. m. Prahy (RHMP) dnes schválila zahájení projektové přípravy dvou nových tratí: Dvorce – Budějovická – Michle, která spolu s Dvoreckým mostem tvoří jižní část tramvajového okruhu a Podbaba – Troja – Bohnice, která je součástí severní části tramvajového okruhu. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v koordinaci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zajistí pro prvně jmenovanou trať projektovou dokumentaci a následná povolení pro stavbu. Pro trať Podbaba – Troja – Bohnice DPP nejdříve vypracuje podrobnou komplexní studii a následně tento investiční záměr projde procesem EIA. Realizací obou projektů se tramvajová síť v Praze prodlouží o zhruba 8 kilometrů. Obě jsou v souladu se Strategií rozvoje tramvajových tratí, kterou RHMP schválila v roce 2017 a aktualizovala před dvěma lety.

Tramvajová trať Dvorce – Budějovická – Michle bude od současných zastávek Dvorce vedena ulicemi Jeremenkova, Olbrachtova, Vyskočilova a V Zápolí do Pekárenské ulice, překříží Ohradní ulici a bude pokračovat k odstavnému nádraží. Po jeho okraji, mimo stávající komunikace, bude dále vedena do ulice U Plynárny, kde se v křižovatce s ulicí Nad Vinným potokem napojí na stávající tramvajovou trať, jak ve směru z centra i do centra. Celková délka tratě je dle existujících studií 4,8 kilometrů a předpokládá se na ní deset párů zastávek. V zastávce Olbrachtova (v současnosti Na Strži) vznikne přestupní vazba na metro D a v dopravním uzlu v zastávce Budějovická přestup na linku C. Odhadované náklady na výstavbu tramvajové tratě Dvorce – Budějovická – Michle jsou cca 1,7 miliardy korun. Samotné zahájení výstavby se předpokládá na začátku roku 2029, zprovoznění pak v roce 2031. DPP se bude snažit na stavbu zajistit spolufinancování z dostupných fondů EU nebo jiných dotačních programů.

„Obě tratě jsou zásadními součástmi jižní a severní části tramvajového okruhu Prahy, který umožní nová atraktivní spojení veřejnou dopravou a rychlejší jízdní doby bez zbytečného zatěžování centra města. Zprovozněním Dvoreckého mostu a vybudováním tramvajové tratě Dvorce – Budějovická – Michle zajistíme výhodné, kapacitní a lokálně bezemisní spojení Prahy 4 a Prahy 5, které v současnosti obsluhují výhradně naftové autobusy. Trať naplňuje všechny strategické cíle Plánu udržitelné mobility HMP – zvýšení výkonnosti a spolehlivosti, jakož i zlepšení dostupnosti veřejné dopravy a snížení emisí a uhlíkové stopy. V konečném důsledku nám to umožní nahradit velmi intenzivní autobusovou dopravu tramvajemi, reorganizovat a optimalizovat provoz v oblasti a zklidnit jej. V neposlední řadě toto spojení významnou měrou přispěje k rozvoji Michle,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Budoucí potenciál přímého tramvajového spojení mezi Prahou 4 a Prahou 5 již nyní ukazuje vytíženost páteřní autobusové linky č. 118 v úseku Budějovická – Smíchovské nádraží, na kterou ve špičkách v pracovních dnech nasazujeme kloubové autobusy v intervalu 6–8 minut, a k tomu ve vybraném období přidáváme ještě vložené spoje. Na konci příštího roku očekáváme nárůst poptávky po tomto spojení v souvislosti se zkrácením trasy linky č. 118, která bude v úseku Dvorce – Lihovar využívat nový Dvorecký most namísto současné trasy přes Barrandovský most. Se zavedením tramvajové dopravy lze předpokládat opětovný nárůst poptávky díky možnosti přímého trasování tramvajových linek a synergického efektu stávající tramvajové sítě,“ doplňuje Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch

Tramvajová trať Dvorce – Budějovická – Michle byla prověřována v několika studiích. Úsek Dvorce – Budějovická byl prověřen technickou studií v roce 2007, navazující úsek pak v roce 2013. Část navržené trati vedená v Pekárenské ulici a mimo dnešní komunikace směrem k ulici U Plynárny pak byla prověřena ještě Územní studií Michle v roce 2019, která současně slouží pro změnu územního plánu. Studie potvrdily technickou reálnost vedení tramvajové trati a v lokalitě Michle doložily, že tramvajová doprava umožní vhodně obsloužit novou zástavbu v místě někdejších michelských pekáren. 

Tramvajová trať Podbaba – Troja – Bohnice

Nová tramvajová trať spojující městské části Praha 6, Troja a Praha 8 má být vedena z obratiště Nádraží Podbaba na sever Podbabskou ulicí, ve shodné trase s další připravovanou tratí Nádraží Podbaba – Suchdol. Součástí tohoto společného úseku je nová zastávka Hydrologický ústav. Na úrovni severního ostrohu Císařského ostrova se trať do Bohnic bude odpojovat od trati do Suchdola a po novém mostě přes Vltavu, který by se měl dotýkat zmiňovaného ostrohu, bude směřovat do Podhoří. Zde se počítá s párem zastávek sloužících k obsluze plánovaného nového vstupu do Zoo Praha. Z Podhoří bude tramvajová trať pokračovat tunelem do Bohnic, kde se napojí do uliční sítě portálem v Mazurské ulici, a kde také vznikne pár zastávek Poliklinika Mazurská. Tramvajová trať poté odbočí na jih do Lodžské ulice a následně se v ulici K Pazderkám napojí na připravovanou trať Kobylisy – Bohnice. Odhadované náklady na výstavbu tramvajové tratě Podbaba – Troja – Bohnice jsou cca 6,5 miliardy korun. Zahájení výstavby této tramvajové tratě připadá do úvahy nejdříve v roce 2030, její zprovoznění lze očekávat v roce 2034.

„Význam tramvajové tratě Podbaba – Troja – Bohnice je zásadní z hlediska rychlého a kapacitního propojení Prahy 6 a Prahy 8 městskou hromadnou dopravou. Je to preferovaná varianta propojení oproti projektu lanovky, kterou připravujeme, a u které v těchto dnech začal proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Vzhledem ke komplikovanosti obou projektů je potřebné paralelně zahájit přípravu tramvajové tratě alespoň v rovině zajištění komplexního návrhu jejího technického řešení a získání informací o vlivu záměru na životní prostředí. V návaznosti na výsledky obou materiálů následně Rada HMP zadá DPP samotnou projektovou přípravu výstavy této tratě,“ uzavírá Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Navrhovaná tramvajová trať Podbaba – Troja – Bohnice vychází z usnesení Rady hl. m. Prahy ze 4. května 2020 ke koncepci řešení spojení městských částí Praha 6, Praha – Troja a Praha 8 veřejnou dopravou. Tvoří funkční celek s již připravovanou tramvajovou tratí Kobylisy – Bohnice, jakož i tratí Nádraží Podbaba – Suchdol. 

V rámci dosavadní přípravy navrhované tratě Praha nechala zpracovat dílčí samostatné projektové studie pro úsek Podbaba – Troja, kde je hlavním prvkem most přes Vltavu a pro úsek Troja – Bohnice, kde jím je tramvajový tunel. Studie proveditelnosti na mostní objekt byla zpracována v roce 2019. Studie sice uvažuje variantní polohy mostu, v připravovaném projektu se nicméně počítá s jižní polohou mostu vedenou přes ostroh Císařského ostrova, která byla již schválena usnesením Rady hl. m. Prahy 29. srpna 2017 v rámci dokumentu Akční plán a koncepce Císařského ostrova a jeho širšího okolí. Tramvajový tunel Troja – Bohnice byl podrobně prověřen před dvěma lety studií tramvajového propojení Bohnice – Podhoří. V letošním roce na tuto studii navázala další zpřesnění a prověření výškového řešení ve vazbě na aktuálně realizovanou výstavbu nemovitostí v prostoru nad uvažovaným tunelem.
 

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Otevřít popup