DPP dostal ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice

26. 11. 2020

Praha, 26. listopadu 2020 – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV ČR) udělilo Dopravnímu podniku hl. m. Prahy (DPP) ocenění za jeho přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice. Kromě DPP byly letos oceněni také Česká televize a město Děčín. MPSV ocenění každoročně uděluje od roku 2017 subjektům, které se za daný rok nejvíce zasloužily o rozvoj principů odpovědného zadávání veřejných zakázek. DPP je první městskou firmou v ČR, která tyto principy zavedla. Od podzimu 2019 je aplikuje ve všech vyhlašovaných veřejných zakázkách.

„Oceňujeme, že DPP uplatňuje odpovědné zadávání veřejných zakázek a neřeší jen nabídkovou cenu, ale i další hlediska ekonomické výhodnosti v širším smyslu. Vnímáme jako důležité, že DPP přijal Strategii odpovědného zadávání veřejných zakázek, v rámci které se kromě strategického a odpovědného přístupu zaměřuje i na environmentální a společenské aspekty, dbá o férovou soutěž a dodavatelské vztahy při zadávání veřejných zakázek. Za inspirativní pro ostatní veřejné zadavatele považujeme, že strategie akcentuje zadávání prostřednictvím inovativních institutů, jako jsou předběžné tržní konzultace, dynamický nákupní systém, systém kvalifikace, Meet the Buyer nebo hodnocení metodou Best Value Approach. Zakázky DPP s využitím dělení na části, požadavky na zajištění důstojných pracovních podmínek a dodržování bezpečnosti práce, nebo důraz na environmentální aspekty jsou skvělými příklady dobré praxe,“ shrnula důvody udělení ocenění Eva Chvalkovská z projektu Odpovědného zadávání veřejných zakázek Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

„Ocenění si velmi vážíme a děkujeme za jeho udělení. Je to především ocenění našeho úsilí, které jsme v oblasti veřejného zadávání vyvinuli a změn, které jsme za uplynulý rok a půl přijali. Udělené ocenění mě těší dvojnásobně, protože je to pro nás důkaz, že veřejné zakázky vypisujeme transparentně, nakupujeme hospodárně, účelně, efektivně a společensky i environmentálně odpovědně. Z vlastní zkušenosti víme, že v současném legislativním prostředí, kdy nejnižší nabídková cena je nejpragmatičtějším způsobem nastavení hodnocení zakázek, je cesta odpovědného zadávání mnohem náročnější a zdlouhavější. Chceme v ní ale pokračovat a zavádět další moderní nástroje. Našim cílem je dávat při veřejném zadávání větší důraz na kvalitu, zkušenosti či hodnotit odpovědné aspekty. Potvrzuje se nám, že odpovědné zadávání funguje, a že nejlevnější nabídka nemusí být ta nejkvalitnější, a dokonce ani nejvýhodnější,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Přeji všem organizacím, které o odpovědném zadávání uvažují, aby ve svých ambicích nepolevily a vydržely prvotní překážky. Odpovědné zadávání dává smysl!“

Nástroje odpovědného veřejného zadávání DPP využívá od podzimu loňského roku. Aplikoval je například ve veřejných zakázkách na nákup 14 kusů elektrobusů, 20 kusů velkokapacitních trolejbusů, reklamních předmětů, dále v zakázkách na údržbu zeleně, zajištění ekologického servisu, úklid areálů a dopravních prostředků Povrchu, tj. autobusů a tramvají, poskytování bezpečnostních služeb ve vybraných objektech DPP a dalších.

Letos v srpnu se DPP připojil k iniciativě MPSV a společně s dalšími 19 organizacemi založil Platformu odpovědného zadávání, tj. volné sdružení subjektů, které se hlásí k odpovědnému přístupu ve veřejném nakupování a ve své praxi jej implementují. Kromě DPP a MPSV byly mezi zakládajícími členy např. města Děčín, Chomutov, Královehradecký či Liberecký kraj, Povodí Vltavy, Česká televize, Letiště Praha, Masarykova univerzita či Univerzita Karlova. Oblast dopravy zastupují pouze DPP a Letiště Praha. Platforma slouží k poskytování odborného zázemí a vyměňování zkušeností s implementací nástrojů odpovědného zadávání.

Základní principy odpovědného veřejného zadávání

K základním principům odpovědného zadávání, které do svých nákupních procesů zavedl také DPP, patří:

 • DPP si uvědomuje odpovědnost za dopad svých veřejných zakázek na společnost, životní prostředí a na trh, a snaží se o hledání udržitelných řešení v rámci svých nákupů
 • Při svých nákupech hledá nejlepší hodnotu za peníze a odpovědně nakládá se svěřenými prostředky, jak z hlediska principu 3E (hospodárnost = economy, účelnost = efficiency a efektivnost = effectiveness), tak i s ohledem na sociální a environmentální dopady
 • Při veřejných nákupech dbá na sociální a lidskoprávní aspekty tak, aby v rámci svých veřejných zakázek přispíval k sociálnímu začleňování znevýhodněných osob a dbal také na zajištění důstojných pracovních podmínek a dodržování lidských práv u svých dodavatelů
 • Vždy dbá na férovou soutěž, otevřenou všem relevantním dodavatelům, včetně malých a středních podniků, sociálních podniků či zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením a podporuje férové nastavení vztahů v dodavatelském řetězci
 • Diverzifikuje dodavatelský řetězec adekvátním dělením veřejných zakázek na části nebo využíváním dynamických nákupních systémů
 • Před vyhlášením veřejné zakázky pečlivě analyzuje trh, využívá nástroje jako předběžné tržní konzultace pro zjištění přesných a aktuálních informací, nebo akce typu Meet the Buyer
 • Dbá na to, aby se na veřejných zakázkách nepodíleli dodavatelé, kteří nerespektují zákonná pravidla, využívají nelegální práci, nezajišťují svým pracovníkům odpovídající pracovní a bezpečnostní podmínky
 • Vždy preferuje výrobky, které zaručují spravedlivý obchod či etickou výrobu daného zboží
 • Aktivně vyhledává environmentálně šetrné varianty včetně aspektů cirkulární ekonomiky a upřednostňuje řešení, která jsou z dlouhodobého horizontu udržitelná
 • Při dodávkách usiluje o minimalizaci odpadů, o zpětný odběr obalů, o používání recyklovaných nebo recyklovatelných a optimálně jednosložkových obalů
 • Usiluje o efektivní a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a minimalizuje negativní dopady na životní prostředí

Kontakt pro více informací:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz