Nacházíte se v sekci: Úvod » Pražská doprava » Bezbariérové cestování » Metro
 

Bezbariérové přístupy v metru

Osoby na vozíku pro invalidy lze v provozu metra přepravovat pouze ve stanicích s bezbariérovým přístupem, v osobních výtazích nebo na šikmých či svislých plošinách. Ve vybraných stanicích je možno využít upravených nákladních výtahů, ale jen v doprovodu osoby poskytující osobě na vozíku pro invalidy nezbytnou pomoc. Tento doprovod si musí osob na vozíku pro invalidy zajistit sama.

Informace o možnosti získání oprávnění pro doprovod osob na invalidním vozíku, při použití upravených nákladních výtahů v metru získáte zde.

Aktuální stav zařízení pro bezbariérový přístup najdete zde.

Důležité upozornění

Výtah

Pohyblivé schody nejsou konstruovány ve smyslu technických norem pro přepravu osob na invalidních vozících, ani pro přepravu prázdných invalidních vozíků. Nelze technicky zajistit bezpečnou stabilizaci invalidního vozíku na jedoucích stupních šikmého schodišťového pásma, jeho uvolněním je ohrožena bezpečnost osoby na invalidním vozíku a bezpečnost ostatních osob na schodovém pásmu.

Výtahy a pojízdné schodišťové plošiny (šikmé i svislé), které jsou určeny pro přepravu imobilních osob a osob s dětskými kočárky, jsou konstruovány, schváleny do provozu a provozovány v souladu s technickými a legislativními normami, platnými v době jejich uvedení do provozu. Z důvodu, kdy k uvádění do provozu dochází v dlouhém časovém intervalu, mají tato zařízení částečně odlišná vybavení, zejména v oblasti informačního systému pro nevidomé, dorozumívacích zařízení v případech nouze, kamerový dohled, atd. V této části je pouze obecný popis všech zařízení, bližší podrobnosti jsou uvedené ve vybraných technických údajích u každého zařízení v jednotlivých stanicích (trasa A, trasa B, trasa C).

Bezbariérový přístup v metru

V pražském metru je celkem 61 stanic, počítáme-li přestupní stanici na každé trati zvlášť. Bezbariérových je 45. Z tohoto počtu má 41 stanic bezbariérový přístup pro všechny cestující. Osoby na invalidním vozíku mohou dále použít šikmé schodišťové plošiny ve stanicích Nové Butovice, Smíchovské nádraží a Strašnická, svislou pločinu ve stanici Nádraží Holešovice a upravený nákladní výtah ve stanici Opatov. V místech, kde není bezbariérový vstup, je přeprava vozíčkářů problematická, ne-li nemožná. Je to neblahým dědictvím z minulých let – podle tehdejší koncepce výstavby jednotlivých úseků byly až do roku 1990 stanice metra budovány bez možnosti bezbariérového přístupu. V současné době se Dopraní podnik problematikou bezbariérového zpřístupnění stanic intenzivně zabývá a jeho snahou je mít do roku 2028 všechny stanice metra bezbariérově přístupné.

Dnešní stav – kombinace různých přístupů

Překážkou pro snadný přístup handicapovaných cestujících - a zejména vozíčkářů - do vozů metra je také horizontální mezera mezi hranou nástupiště a nástupní hranou vozidla (u všech vozů metra). Je nezbytná pro boční výkyv vozů, daný jejich odpružením a momentálním zatížením. Na tratích A + B jsou provozovány soupravy, složené z vozů typu 81-71M, které nemají odpružení vyrovnávající úroveň podlahy vozu s úrovní nástupiště bez ohledu na zatížení, i vertikální převýšení (nástupní hrana vozidla je výše než hrana nástupiště). Vliv na velikost horizontální mezery a vertikálního převýšení u vozů typu 81-71M má momentální zatížení vozu, opotřebení odpružení a ojetí kol. Nelze proto nastavit optimální mezeru a tuto po celou dobu provozu dodržovat. V současné době se připravuje testování různých typů mechanických prostředků k usnadnění plynulé jízdy z nástupiště do vozu metra či opačně. Navzdory výše uvedeným informacím se DPP snaží cestujícím s pohybovým omezením vyjít maximálně vstříc. Pořadí důležitosti realizace bezbariérových přístupů do stanic metra je projednáváno s organizacemi sdružujícími vozíčkáře a budoucí úpravy s dopadem na pohyb nevidomých cestujících jsou konzultovány se zástupci SONS (Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých).

Mezi různá opatření, která uspokojí potřeby handicapovaných cestujících tam, kde by se jinak jen stěží do prostor metra dostávali, patří například již zmíněný vstup s pomocí nákladních výtahů. Pro jejich používání ale existují přísná pravidla. Využití je možné jen tam, kde to umožňují provozní podmínky. Imobilní cestující musí také mít vlastní osobní doprovod, který je pracovníky Dopravního podniku vyškolen pro použití nákladních výtahů. Přeprava nákladním výtahem je umožněna ve stanici Opatov, v případě poruchy osobních výtahů pak ve stanicích Háje, Chodov, Roztyly a Nádraží Holešovice.

Další na řadě? Karlovo náměstí, Opatov a Jiřího z Poděbrad

V uplynulém období byly uvedeny do provozu bezbariérové přístupy do stanic I. P. Pavlova, Anděl, Roztyly, Můstek A/B a nejnověji do stanice Palmovka.

Na financování těchto bezbariérových zpřístupnění byla získána podpora z fondů EU v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Schválený plán investic na rok 2017 a další počítá s postupným projektováním a výstavbou bezbariérového zpřístupnění stanic metra Karlovo náměstí, Opatov, Jiřího z Poděbrad a Flora. Současně probíhají studie proveditelnosti bezbariérového zpřístupnění stanic Želivského, Jinonice, Pražského povstání, Radlická a Křižíkova.

Plošina vyžaduje jiný způsob ovládání než výtahy

Samostatnou kapitolou jsou občasné poruchy bezbariérových zařízení. Mimo ty stanice v nichž jsou k dispozici dva paralelně provozované osobní výtahy, je při každé poruše bezbariérový přístup znemožněn. Výluky - ať už plánované, nebo mimořádné z důvodu závady - pak bývají předmětem negativních reakcí cestující veřejnosti.

DPP nejčastěji zaznamenává poruchy šikmých pohyblivých plošin, které jsou instalovány ve stanicích Strašnická, Smíchovské nádraží a Nové Butovice. Značná část poruch je způsobena neznalostí obsluhy zařízení, která je však podrobně popsána v návodu k použití. Problémy vznikají hlavně u plošin, kde je jejich ovládání odlišné od ovládání výtahů. Při přivolání plošiny a pak po celou dobu jízdy se musí příslušný ovládač držet sepnutý, jinak se plošina zastaví. Nejvíc se to projevuje u svislé plošiny ve stanici Nádraží Holešovice, kterou si cestující často zaměňují s výtahem. Pohyblivé plošiny jsou rovněž velmi častým terčem vandalů.

Bezbariérová zařízení mohou využívat všichni

Kabiny osobních výtahů jsou standardně vybaveny ovládacími prvky s popisy, tlačítka mají i znaky v Braillově písmu, v kabinách jsou i akustické hlásky, umožňující spojení s provozním (staničním) personálem. Ze strany cestujících (hlavně dětí) dochází v kabině ke zneužívání tlačítka pro přivolání pomoci v případě nouze; samotné kabiny výtahů pak velmi často nesou stopy jak „výtvarných snah“, jejichž odstraňování je pracné a nekončící, tak i krádeží a vandalismu (záměrné odcizování či poškozování zařízení); v poslední době se projevuje i rostoucí výtržnictví znečišťováním kabin bezdomovci nebo sociálně narušenými jedinci. Pokud byste byli svědky takového jednání, neváhejte okamžitě přivolat Policii ČR!

Bezbariérová zařízení jsou určena pro všechny cestující, přednostně však pro imobilní osoby a osoby s dětskými kočárky.

Přehled okamžitého stavu dopravních zařízení pro bezbariérový přístup do stanic metra je průběžně dostupný na internetové stránce http://www.dpp.cz/stav-bezbarierovych-zarizeni/.

Poznámka: Uvedené informace jsou platné k 14. listopadu 2017.

 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace