Nacházíte se v sekci: Úvod » Kontakty » Časté dotazy » Proč je problém z MHD vykázat bezdomovce?
 

Proč je problém z MHD vykázat bezdomovce?

Děláme vše proto, abychom co nejvíce eliminovali nepříjemnosti, které pobyt některých bezdomovců ve vozidlech MHD nebo v přepravních prostorách provázejí. Spolupracujeme při tom také s Městskou policií. Musíme se však řídit platnými zákony. K objasnění celé problematiky je nutné širší vysvětlení:

Ochranu cestujících před těmito osobami jasně deklarujeme ve Smluvních přepravních podmínkách Pražské integrované dopravy, kde je v čl. 1 odst. 5 uvedeno:

„Z důvodu dodržení přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti cestujících, bezpečnosti jiných osob a ochrany jejich zdraví a bezpečnosti a plynulosti veřejné osobní dopravy a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy je pověřená osoba oprávněna nevpustit do vozidla (přepravního prostoru), případně z vozidla (přepravního prostoru) vykázat osoby, jejichž vzhled svědčí o celkové zanedbanosti a které znečišťují ostatní cestující nebo vozidlo, prostory pro cestující a zařízení dopravce svým jednáním nebo oděvem a které vozidlo (přepravní prostor) využívají k přespávání nebo k jiným účelům, pro které nejsou určeny.“

Cestující velmi často žádají razantnější postup zaměstnanců dopravce (řidiči, přepravní kontroloři) vůči těmto osobám včetně fyzického zákroku pro opuštění vozidla. Zde je však nutno vzít na vědomí skutečnost, že zaměstnanci dopravce (řidiči, dispečeři, popř. pracovníci přepravní kontroly, pokud jsou ve vozidlech přítomni) nejsou vybaveni žádnými zvláštními zákonnými pravomocemi a že jejich oprávnění je omezeno pouze na slovní výzvu ke kontrole jízdenky i k opuštění vozidla. Pokud by toto své oprávnění překročili (např. fyzickým zákrokem nebo i jeho náznakem), vystavují se nebezpečí následků tohoto jednání, které je právně považováno za neadekvátní. Ze zkušeností víme, že uvedené závadové osoby z důvodu skutečné nebo předstírané nekomunikovatelnosti na slovní výzvy ve většině případů nereagují. Je tedy třeba součinnosti policejních orgánů, které mohou vůči těmto osobám použít prostředků vyplývajících z příslušných zákonů. V takových případech však nastává časová prodleva (okamžitý zákrok není ve většině případů technicky možný), která se negativně projevuje v pravidelnosti provozu zvláště v tramvajové dopravě a je pak terčem kritiky mnoha cestujících.

K zamezení zmiňovaných negativních jevů jsou v součinnosti s Městskou policií hl. m. Prahy podnikány akce, které by měly tento stav alespoň částečně zlepšit. Některé pozitivní výsledky se již dostavily. Např. v roce 2010 bylo z výše uvedených důvodů vykázáno z přepravy 4183 osob. Spolupráce s Městskou policií hl. m. Prahy se bude i nadále rozvíjet a je tedy předpoklad k postupnému řešení této pro dopravce i cestující neutěšené situace.

Problematiku je však nutné hodnotit i v širších souvislostech; nejde pouze o problém Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Nevítaná přítomnost těchto osob je aktuální i v jiných veřejných prostorech (nádraží, parky, veřejné prostory před stanicemi metra apod.); a ani zde nejsou žádné osoby kromě policejních orgánů širšími pravomocemi vybaveny. Jako potřebné se tedy jeví obecné právní řešení této problematiky, které by veřejnost chránilo před osobami bez základních hygienických návyků a etických zvyklostí; to však přesahuje kompetence dopravce.

Pokud se setkáte ve vozidle či v přepravním prostoru s osobou, která porušuje Smluvní přepravní podmínky Pražské integrované dopravy, výše citovaný čl. 1 odst. 5, uvědomte prosím o této skutečnosti řidiče nebo jinou oprávněnou osobu / například pracovník přepravní kontroly nebo dozorčí/, který – pokud se mu nepodaří situaci vyřešit – má možnost okamžitého kontaktu s příslušným pracovištěm.

 

Přejít na navigaci


 
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace