Nacházíte se v sekci: Úvod » Jízdné » Jízdné na území Prahy
 

Jízdné na území Prahy

Tarifně je území hl. m. Prahy rozděleno na pásma P a 0 (celkem je území Prahy započítáváno jako 4 tarifní pásma). Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu a pásmo 0 je rozděleno na pásma 0 a B – pásmo příhraničních zastávek.

Pásmo P zahrnuje metro, tramvaje, autobusy MHD (linky č. 100 – 299 a 901 – 930), lanovku na Petřín, přívozy a vybrané traťové úseky železnice.

Pásma 0 a B zahrnují příměstské autobusy (linky č. 300 – 420 a 951 – 979) vedené na území Prahy a vybrané traťové úseky železnice.

Uváděné ceny jízdenek jsou včetně 15 % DPH. Informace o jízdném a cestování v rámci PID jsou pouze orientační, podrobnosti naleznete v aktuálním úplném znění Tarifu PID (k dispozici v boxu Soubory ke stažení).

Postup pro získání zjednodušeného daňového dokladu k jízdence zakoupené v automatech, u provozních zaměstnanců metra a u řidičů městských a příměstských autobusových linek, které provozuje Dopravní podnik hlavního města Prahy naleznete na tomto odkazu.

Dne 2. srpna 2018 se vyhlašuje zkušební provoz mobilní aplikace PID Lítačka. Všechny funkce aplikace mohou pracovat pouze v omezeném rozsahu.

Další informace viz Tarif PID a Smluvní přepravní podmínky PID.

Jednotlivé jízdenky pro 1 osobu

Druh jízdenky Dospělý Dítě *** Senior *** 0 – 6/70+ let
Jízdenky
Základní 90 min.
32 16 16 0
Krátkodobá 30 min.
24 12 12 0
1 den 24 hod.
110 55 55 0
3 dny 72 hod.
310 0

Pro tuto skupinu není v tomto časovém tarifu zvýhodněné jízdné.

pozn.

Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku.

***

Pro děti od 6 do 15 let pozn. a Seniory od 65 do 70 let pozn., kteří jsou držiteli „Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného“ (cena elektronického dokladu 120 Kč, cena papírového dokladu 20 Kč), je cena jízdného pro cesty po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč – vystavuje DPP na prodejních místech a infocentrech.

 • Dospělý

  Jsem dospělý, je mi 15 a více let.pozn.

 • Dítě

  Jsem dítě od 6 do 15 let (od 10 let povinnost prokázat věk dítěte průkazkou se jménem a příjmením, datem narození a fotografií, ověřenou jejím vydavatelem). pozn.

 • Senior

  Jsem dospělý, je mi od 60 do 70 let. Platí pouze s průkazkou PID – „Senior 60–65“ nebo „Senior 60–70“. pozn.

Časové jízdenky (tarif platný od 1. října 2018)

Druh jízdenky elektronické/papírové Dospělý * Junior Student + Senior
Předplatní časové jízdenky
měsíční/30denní 550 130 130 130
čtvrtletní/90denní 1 480 360 360 360
5měsíční/150denní 2 450
roční/365denní 3 650 1 280 1 280 Kč ** 1 280

Pro tuto skupinu není v tomto časovém tarifu zvýhodněné jízdné.

pozn.

Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku.

+

Potvrzení o studiu nebo platný průkaz ISIC vydaný v ČR pro žáky a studenty středních škol, vyšších odborných škol, vysokých škol a pomaturitních studií v denní nebo prezenční formě studia, které jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se v systému PID uznává jako potvrzení o studiu u předplatních a elektronických časových jízdenek pro území hl. m. Prahy (tarifní pásma P a 0 vč. B). Průkaz ISIC může být dále použit jako doklad nahrazující průkazku PID pro studenty 18–26 let. Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je v systému PID akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku, na nějž byl průkaz vydán nebo prodloužen prolongační známkou a jehož platnost lze elektronicky ověřit v databázi držitelů průkazů ISIC provozovanou společnosti GTS ALIVE, s.r.o. ISIC průkazy a průkazy studentů vyjmenovaných vysokých škol (ČVUT, UK (včetně VŠUP), ČZU, VŠCHT, AMU) jsou v systému PID uznávány beze změn v rozsahu uzavřených smluv o spolupráci mezi těmito školami a Dopravním podnikem. V prodeji pouze v období od 15. srpna do 1. listopadu, konec po přičtení 365 dnů (respektive 366 dnů v případě přestupného roku).

*

Cestující, který je držitel platné předplatní časové jízdenky občanské, může o sobotách, nedělích a státních svátcích přepravit bezplatně s výjimkou vlaků PID 1 dítě do věku 15 let (od 10 let povinnost prokázat věk dítěte). pozn.

**

S omezeně volitelným počátkem platnosti v období od 15. 8. do 1. 11.

 • Dospělý

  Jsem dospělý, je mi 18 a více let. pozn.

 • Junior

  Jsem junior, je mi od 15 do 18 let. pozn.

 • Student

  Jsem student v denní nebo prezenční formě studia, je mi od 18 do 26 let, držitel průkazky „Student 18–26“, pro přiznání slevy se vyžaduje platné potvrzení ze školy akreditované MŠ ČR. pozn.

 • Senior

  Jsem dospělý, je mi od 60 do 65 let. pozn.

Časové přenosné jízdenky

Předplatní časové jízdenky, tzv. přenosné, lze koupit bez poskytnutí osobních údajů, a to s volitelným počátkem platnosti od libovolného dne v roce. Platí pro všechny výše uvedené kategorie (neplatí *).

Druh jízdenky elektronické/papírové
Předplatní časové
jízdenky přenosné
měsíční/30denní 670
čtvrtletní/90denní 1 880
roční/365denní 6 100

Přeprava zavazadel

16
0

Cena za přepravu zavazadel nad 25×45×70 cm nebo dětského kočárku bez dítěte je 16 Kč. Časová a pásmová platnost jízdenky za zavazadlo nebo dětský kočárek je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo přepravuje, max. však 300 min.

Přepravné za psa beze schrány na území hl. m. Prahy je 0 Kč. Na lince AE (Airport Express) se pes v úseku Praha hl. n. – Letiště přepravuje za 30 Kč. Ve vlacích PID se pes bez schrány přepravuje na jízdní doklad ČD. Ve vnějších pásmech je cena přepravného za psa bez schrány 16 Kč (časová a pásmová platnost jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který psa přepravuje, maximálně však 300 minut).

Bezplatně se přepravuje dětský kočárek s dítětem.

Kolo se přepravuje bezplatně pouze v metru, na přívozech, na lanové dráze na Petřín a v určených časech ve vybraných tramvajových úsecích. Ve vlacích PID na území Prahy cestující s platnou jízdenkou PID přepravuje jízdní kolo bezplatně.

Bezplatně se přepravují zavazadla do rozměru 25×45×70 cm včetně, zavazadla tvaru desky do rozměru 100×100×5 cm včetně, zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 20 cm včetně, zvířata ve schráně do rozměru schrány 25×45×70 cm včetně, maximálně dva páry lyží včetně lyžařských holí v jednom obalu (lyže bez obalu jsou z přepravy vyloučeny), snowboard či nákupní taška na kolečkách.

Jízdenky platné 1 a více dní opravňují v rámci své časové a pásmové platnosti k bezplatné přepravě jednoho z předmětů podléhajících placení přepravného s výjimkou vlaků zařazených do PID.

Bezplatná přeprava

Osoba doprovázející dítě do věku 3 let má po Praze (pásma P, 0 a B) nárok na zvláštní cenu jízdného 0 Kč (neplatí ve vlacích PID, na lince AE a na příměstských autobusových linkách ve vnějších tarifních pásmech) pouze však v případě, že se doprovázející osoba prokáže „Průkazem dítě do 3 let“ (cena dokladu 20 Kč) nebo občanským průkazem dítěte nebo cestovním pasem dítěte.

Bezplatně se přepravují děti do 6 let pozn. (ve vlacích PID nejvýše dvě děti, druhé dítě nemá nárok na samostatné místo k sezení).

S výjimkou vlaků PID se bezplatně přepravují osoby starší 70 let pozn. (povinnost prokázat věk identifikační průkazkou PID, občanským průkazem ČR, občanským průkazem EU, povolením k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“) #; držitelé českého průkazu ZTP; držitelé českého průkazu ZTP-P včetně invalidního vozíku, průvodce a vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem.

# Pro seniory starší 70 let pozn., kteří jsou držiteli čipové karty s nahraným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“ nebo papírového „Průkazu senior 70+“ (cena dokladu 20 Kč), je cena jízdného pro cesty vlaky PID po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč.

Cestující s platným jízdním dokladem PID může v Praze (mimo vlaky PID a linku AE) bezplatně přepravit psa. Ve vnějších pásmech je cena přepravného za psa bez schrány 16 Kč (časová a pásmová platnost jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který psa přepravuje, maximálně však 300 minut).

Zvláštní ceny jízdného 0 Kč na území Prahy (pásma P, 0, B)

Děti od 6 do 15 let pozn. (povinnost prokázat se platným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let“ nahraným na čipovou kartu nebo papírovým „Průkazem dítě 6–15 let“); dětem od 6 do 10 let pozn. postačuje osobní průkazka ověřená jejím vydavatelem (právnickou osobou) se jménem, příjmením, datem narození a fotografií; osoby od 65 let do 70 let pozn. (povinnost prokázat se platným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let“ nahraným na čipovou kartu nebo papírovým „Průkazem senior 65–70 let“); Cena elektronického „Dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného“ je 120 Kč, cena papírového dokladu je 20 Kč.

Senioři starší 70 let pozn. (ve vlacích PID povinnost prokázat se „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let“ nahraným na čipovou kartu nebo papírovým „Průkazem senior 70+“), cena dokladu je 20 Kč.

Prokazování věku dětí při hromadných školních akcích

Jako doklad pro cestování dětí ve větších skupinách při školních akcích se uznává „Hromadné potvrzení o věku pro děti pro společnou školní akci“, vydané školou. Děti účastnící se takové akce mají nárok na přepravu za zvýhodněné jízdné nebo za zvláštní ceny jízdného za splnění následujících podmínek:

Seznam musí být vyhotoven na hlavičkovém papíře školy, potvrzen odpovědnou osobou školy a musí na něm být otisk razítka školy. Musí obsahovat datum akce, seznam dětí (jména, příjmení a data narození účastníků společné školní akce).

„Hromadné potvrzení o věku pro děti od 6 do 10 let pro společnou školní akci“ lze použít jako doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného při hromadných školních akcích na území hl. m. Prahy v pásmech P, 0, B v prostředcích PID s výjimkou vlaků PID.

„Hromadné potvrzení o věku pro děti od 10 do 15 let pro společnou školní akci“ lze použít jako doklad o nároku na zvýhodněné jízdné dle tarifu PID na území hl. m. Prahy v pásmech P, 0, B při hromadných školních akcích v prostředcích PID s výjimkou vlaků PID. V případě, že děti od 10 do 15 let chtějí na území hl. m. Prahy v pásmech P, 0, B využívat přepravu za zvláštní ceny jízdného, je nutné, aby měly „Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let“ nahraný na čipové kartě.

Škola svým osvědčením zodpovídá za to, že údaje žáků jsou pravdivé. Jsou-li ve skupině děti obou věkových kategorií, vystaví škola dvě potvrzení.

Potvrzení nelze uznat při individuálních cestách jednotlivých žáků a to ani v případě, že by se jeho kopií prokazoval každý žák.

Průkazky PID

Průkazky PID k papírovým kuponům 30denním, 90denním, 150denním, 300denním a 365 denním(v přestupném roce 366denním) se vydávají na počkání na prodejních místech jízdních dokladů PID. Po žadateli o průkazku PID je požadována fotografie průkazkového formátu 3,5 x 4,5 cm, občanský průkaz nebo cestovní pas a případně doklad, kterým žadatel zohledňuje nárok na slevu.

 

Přejít na navigaci


 


 

Přihlášení | Registrace