DPP vybírá zhotovitele prvního úseku metra D, vypisuje veřejnou zakázku

30. 10. 2020

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes vypsal veřejnou zakázku na stavbu první části nové linky D pražského metra v úseku Pankrác – Olbrachtova. První úsek je nejhlubší a nejkomplikovanější částí metra D, stavba na Pankrácké pláni bude probíhat v geologicky nejsložitějších podmínkách, pod stávající tratí metra C. Doba výstavby prvního úseku bude 7,5 roku a předpokládaná hodnota nadlimitní sektorové veřejné zakázky činí 10,829 miliard Kč bez DPH. Lhůta pro podání závazných nabídek je do 60 dnů od vypsání zakázky. DPP je bude hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Smlouvu s vítězem plánuje DPP podepsat do konce června 2020 a po získání pravomocného stavebního povolení začít se stavbou prvního úseku metra D v průběhu letošního léta. Výběrové řízení by mělo být zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek nejpozději v pátek 10. ledna 2020.

Zhotovitel prvního úseku metra D naváže ve dvou lokalitách na probíhající geologický průzkum, který bude dokončen do letošního července. Úkolem zhotovitele bude vyrazit a postavit přestupní stanici Pankrác D a její napojení na stávající metro C, dále stanici Olbrachtova a traťové tunely mezi nimi včetně osazení veškeré elektroinstalace, kolejí, výtahů, eskalátorů a dopravní infrastruktury. Vzhledem ke složitým geologickým podmínkám na Pankrácké pláni a vedení prvního úseku metra D v těsné blízkosti stávajícího tubusu metra C mezi stanicemi Pankrác a Budějovická (v některých místech pouhé 4 metry) se očekává jeho budování až 90 měsíců, tj. 7,5 roku od převzetí staveniště.

Kromě základní a profesní způsobilosti požaduje DPP po zhotoviteli také splnění ekonomické a technické kvalifikace. V případě ekonomické kvalifikace nesmí celkový roční obrat dodavatele činit méně než 5 miliard Kč bez DPH v žádném z bezprostředně předcházejících tří uzavřených účetních období. Splněním technické kvalifikace se dodavatel musí prokázat předložením seznamu stavebních prací za posledních 10 let, přičemž v rámci toho zrealizoval: 

  • Výstavbu nejméně tří dopravních tunelových staveb s raženými tunelovými úseky s těmito minimálními parametry:
    •  Finanční objem prací na každé referenční stavbě dosahoval minimálně 2,5 miliardy Kč bez DPH.
    • Minimálně jedna z těchto staveb musela mít ražené úseky tunelů nebo stanic v intravilánu města o ploše výrubu alespoň 200 m2 v délce nejméně 200 metrů.
    • Alespoň jedna z těchto dopravních staveb musela být ražena novou rakouskou tunelovací metodou NRTM.
  • A výstavbu nejméně jedné drážní tunelové stavby s raženými tunelovými úseky s finančním objemem prací minimálně 100 milionů Kč bez DPH.