GDPR - Podmínky registrace

Podmínky užívání internetových služeb, sloužících kinformování klientů společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciové společnosti, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, IČ  000 05886, zapsána u MS v Praze, oddíl B, vložka 847 (dále jen „provozovatel"), provozovaných prostřednictvím internetových stránek ww.dpp.cz registrovanými uživateli (dále jen „služby").

I.

Veškeré služby jsou uživatelům poskytovány zdarma. Na případné zpoplatnění služby bude uživatel předem upozorněn.

II.

Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům, stejně tak je provozovatel oprávněn provozování systému omezit či ukončit stím, že uživatelům vtéto souvislosti nevznikají žádné nároky. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat provozovatele o zrušení své registrace.

III.

Uživatel prohlašuje, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s podmínkami používání služeb provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, závaznými právními předpisy České republiky či vrozporu sdobrými mravy a dále, že tyto služby nebude užívat ke komerčním účelům.

IV.

Uživatel je seznámen stím, že informace, které mu budou posílány na jím uvedený e-maiový účet mohou mít povahu obchodního sdělení a pro tyto účely uživatel udílí provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, stakovýmto postupem souhlas. Stejně tak uživatel souhlasí stím, aby mu uvedená sdělení byla vpřípadě jeho vyžádání zasílána formou krátkých zpráv SMS na jím zadané telefonní číslo.

V.

V případě, že vrámci registrace ke službě popř. při jejím užívání poskytne uživatel provozovateli osobní údaje (maximálně v rozsahu, e-mailová adresa, telefonní číslo, přezdívka), dává tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovateli souhlas s jejich zpracováním a užitím pro účely poskytování služby včetně zasílání obchodních či obdobných sdělení provozovatele uživateli na jím uvedené kontaktní údaje (telefonní číslo či e-mailová adresa popř. oboje). Tento souhlas uděluje uživatel po dobu registrace uživatelského učtu. Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedený účel je zcela dobrovolné, ovšem bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude moci uživatel využívat služby informačního systému. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn kpřístupu ke svým osobním údajům i k jejichopravě a pokud zjistí či se bude domnívat, že provozovatel, jakožto správce osobních údajů, popř. jejich zpracovatel, provádí zpracování jeho osobních údajů vrozporu sochranou jeho soukromého a osobního života nebo vrozporu se zákonem, může je uživatel požádat o vysvětlení či požadovat odstranění takového stavu, popř. se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uživatel dále bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpřístupňovány společnosti  GG SOLUTIONS, s.r.o. se sídlem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Boleslavská 31/4, IČ 282 18 370, zapsaná v OR, vedeném u MS v Praze od 9.1.2008, oddíl C, vložka 133269, která jakožto zpracovatel zajišťuje po technické stránce provoz služby.

VI.

Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služeb provozovatelem pro jejich rozvoj a provoz.

VII.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití služeb či změnu užití nebo funkčnosti služeb, včetně jejich případného zrušení bez náhrady. Uživatel je oprávněn registraci ke službám kdykoli zrušit.

VIII.

Uživatel je povinen udržovat veškeré své identifikační údaje, kterými se přihlašuje ke službám, zejména přezdívku a heslo, v tajnosti, nesdělovat je třetím osobám s výjimkou provozovatele a zabránit jejich zneužití. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů.

IX.

Zaškrutnutím volby „Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uživatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.