DPP a Nové Holešovice Development založí společný podnik

26. 09. 2019

Praha, 26. září 2019 – První společný podnik se soukromým investorem v podobě akciové společnosti založí Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Partnerem a investorem bude společnost Nové Holešovice Development a.s. (NHD) ze skupiny Karlín Group a Ungelt Group. Záměr včetně akcionářské smlouvy a stanov společného podniku schválilo představenstvo a včera na svém zasedání také dozorčí rada DPP. Záměrem společného podniku je revitalizace severního vestibulu stanice metra Nádraží Holešovice a jeho nejbližšího okolí. DPP to kromě toho přinese zhodnocení pozemků v lokalitě, nový zdroj příjmů a menší závislost na rozpočtu hl. m. Prahy. Podpis akcionářské smlouvy a založení společného podniku by měly proběhnout do konce letošního října.

Záměrem společného podniku je zmodernizovat severní vestibul stanice metra Nádraží Holešovice a přetransformovat jeho nejbližší okolí ohraničené ze severu železniční tratí a vymezené přibližně ulicemi Partyzánská, Vrbenského a Argentinská v moderní městskou čtvrť, v níž budou zastoupeny všechny funkce moderního heterogenního města – kanceláře, bydlení a služby.

Výhodou záměru je, že nové kapacity pro udržitelný rozvoj Prahy vzniknou v oblasti, která je v současnosti de facto brownfieldem. Dalším pozitivem je atraktivní poloha vůči centru města, možnost využití stávající infrastruktury, především pak existujícího uzlu MHD (metro, tramvaje, autobusy) a regionální i mezinárodní veřejné dopravy (vlakové nádraží, autobusy), které se v rámci transformace spojí v jeden unikátní metropolitní komunikační uzel.

„Jsem rád, že se přichází s konkrétním záměrem řešení vestibulu stanice metra Nádraží Holešovice. Oproti předchozím pokusům o společný podnik na metru D jsou podmínky nastaveny podstatně odlišně, a jedná se tak o skutečné partnerství soukromého sektoru s městem. S ohledem na omezený rozsah jde víceméně o pilotní prověření tohoto nástroje k rozvoji Prahy,“ řeklZdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

„Díky společnému podniku budeme mít na vývoj zástavby přímý vliv, můžeme tak zajistit kvalitní rozvoj okolí stanice, přímé propojení s pěšími vazbami a zároveň bezproblémové přestupy z autobusů, tramvají a vlaků na metro a naopak. Společný podnik se soukromým investorem je ideální forma, jak díky know-how developera zhodnotit pozemky DPP a zajistit rozvoj okolí stanice metra. Proto je podle mě logické, že dochází k úzké spolupráci DPP s jedním z předních developerů a stavitelů,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. města Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Konečně se otvírá cesta, aby se toto opomíjené území stalo novou moderní čtvrtí 21. století. Tyto zdánlivě malé kroky jsou ve skutečnosti velkými impulsy pro rozvoj města. Jdeme po vzoru úspěšných metropolí západní Evropy a ukazujeme, že spolupráce namísto hájení dílčích zájmu nese své ovoce,“ řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

„Naším cílem je zrevitalizovat stanici metra Nádraží Holešovice, zlepšit dopravní infrastrukturu v místě, zhodnotit pozemky, které DPP v oblasti vlastní a kvůli stavební uzávěře nemůže využívat a v neposlední řadě hledat další zdroje příjmů DPP a odlehčit tak rozpočtu hl. m. Prahy. To vlastními silami, bez obchodního partnera, nejsme schopni zajistit. Společný podnik se soukromým investorem, který má developerské know-how a plánuje rozvoj celé oblasti, je elegantním a oboustranně výhodným řešením,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Developer zajistí společnému podniku nezbytné finance, které použijeme na revitalizaci stanice metra, DPP bude mít příjmy z prodeje pozemků společnému podniku a díky podílu DPP v něm, který nikdy nemůže klesnout pod 25 %, očekáváme další příjmy do rozpočtu DPP. Kromě toho, akcionářská smlouva nám po celou dobu trvání zaručuje, že postavení DPP bude u všech kvalifikovaných rozhodnutí rovnocenné investorovi.“

„Celý záměr budeme realizovat v souladu s právě dokončovanou územní studií, která vzniká v režii Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a ve spolupráci s hl. m. Prahou a Městskou částí Praha 7. Její součástí je integrace zmodernizovaného severního vestibulu stanice metra Nádraží Holešovice, se samotnou modernizací stanice počítáme v rámci první etapy záměru. Celková velikost záměru bude v desítkách tisíc m2, proto jej plánujeme realizovat v etapách, a to i na základě dohod s dalšími vlastníky. Harmonogram realizace bude záviset na rychlosti přijetí územní studie a změny územního plánu, která teprve sejme z daného území stavební uzávěru. Když půjde vše podle plánů, tak by se mohlo v oblasti začít stavět již do cca 3 let,“ dodal Serge Borenstein, zakladatel a prezident Karlín Group.

Základní kapitál společného podniku bude činit 10 milionů Kč s tím, že podíl investora (NHD) na základním kapitálu bude činit 67 % a podíl DPP 33 %, nicméně postavení DPP bude u všech kvalifikovaných rozhodnutích valné hromady rovnocenné postavení investora, což zajišťuje akcionářská smlouva a stanovy společného podniku. Velikost podílu DPP nesmí v žádném okamžiku účasti DPP ve společném podniku klesnout pod 25 %.

Statutárním orgánem společného podniku bude tříčlenné představenstvo a kontrolním orgánem dozorčí rada se stejným počtem členů. Investor má právo nominovat dva členy představenstva a jednoho člena dozorčí rady. DPP má právo nominovat jednoho člena představenstva a dva členy dozorčí rady. Předsedou představenstva společného podniku bude vždy zvolen člen představenstva nominovaný investorem a místopředsedou představenstva člen nominovaný DPP. Předsedou dozorčí rady společného podniku bude vždy zvolen člen dozorčí rady nominovaný DPP a místopředsedou člen nominovaný investorem.

DPP na společný podnik převede formou prodeje tři pozemky o souhrnné ploše téměř osm tisíc m2, které v katastrálním území Holešovic vlastní. Další parcely poskytne investor a hl. m. Praha. Akcionářská smlouva mezi DPP a investorem (NHD) bude platná po celou dobu, po kterou budou oba akcionáři nebo jejich právní nástupci povolení smlouvou vlastnit jakýkoli podíl na společném podniku.

 

Kontakt pro další informace:

Dopravní podnik hl. m. Prahy:
e-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz

Magistrát hl. m. Prahy:
Vít Hofman
E-mail: vit.hofman@praha.eu

Karlín Group:
Hana Samuelová
E-mail: hana.samuelova@karlingroup.cz