Nacházíte se v sekci: Úvod » Aktuality » Reakce Dopravního podniku na článek v deníku MF DNES ze dne 10. května 2014
 

Reakce Dopravního podniku na článek v deníku MF DNES ze dne 10. května 2014

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost považuje za zavádějící některé informace uvedené v deníku MF DNES dne 10. května 2014, reakci tiskového mluvčího přinášíme v následujících řádcích.

 

Vážený pane redaktore,

předem této zprávy jsem nucen Vás upozornit, že Dopravnímu podniku hl. m. Prahy (DPP) není známo, z jakých zdrojů jste při tvorbě článku „Stavba metra: chyba za chybou, ukázal audit,“ čerpal, nicméně uvádíte, že redakce MF DNES má k dispozici materiál DPP, který je určen pouze pro interní účely. K jeho závěrům se vyjádřila dozorčí rada DPP a představenstvo DPP jej vzalo na vědomí s řadou konkrétních výhrad. Vzhledem k tomu, že MF DNES opakovaně ve svých článcích uveřejňuje nepravdivá tvrzení, týkající se výše korekce udělené Ministerstvem dopravy v souvislosti se stavbou metra V. A, mylně informuje své čtenáře o údajném předražení této stavby a zavádějícím způsobem interpretuje termín jejího dokončení, dovoluji si jménem DPP uvést tyto dezinformace na pravou míru, a to v následujících třech bodech:

1) Není pravda, že DPP přišel o dotaci 3,9 mld. Kč

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace byly uděleny ze strany Ministerstva dopravy, jako řídícího orgánu Operačního programu doprava, finanční korekce. Daná skutečnost však rozhodně neznamená, že DPP přijde o část dotací ve výši 3,9 mld. Kč. Korekce byla uplatněna na maximální teoretickou výši příspěvku z evropských fondů (cca 18 mld. Kč), nikoli na částku již schváleného příspěvku pro projekt metra V. A, který je výrazně nižší (cca 7,5 mld. Kč). Udělené korekce tedy nemají vliv na schválený příspěvek 7,5 mld. Kč. Praktickým dopadem je skutečnost, že DPP bude muset prokázat vyšší částku uznatelných nákladů způsobilých ke spolufinancování. Aby mohla být vyčerpána celá výše schváleného příspěvku z fondů EU ve výši 7,5 mld. Kč, je nově nutné prokázat uznatelné náklady ve výši 11,6 mld. Kč, namísto uznatelných nákladů ve výši 8,9 mld. Kč, které bylo nutné prokazovat před udělením korekcí. I vyšší rozsah uznatelných nákladů je přitom možné prokázat a DPP dosáhne na celou výši přiznané dotace z Operačního programu doprava.

Vámi uváděná částka 3,9 mld. Kč s udělenými korekcemi nesouvisí, i když ji média často nesprávně uvádí. V této souvislosti je nutné uvést na pravou míru, že se jedná o částku 3,7 mld. Kč, kterou coby dotaci nad rámec v současnosti alokovaných 7,5 mld. Kč, dopravnímu podniku nabídlo k využití ministerstvo životního prostředí. Přesun finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí do Operačního programu Doprava schválila vláda svým usnesením ze dne 22. května 2013. Následně byl Magistrátu hl. m. Prahy a Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti zaslán dopis ministra dopravy, kterým je nabízeno navýšení alokace prioritní osy 5 OPD o částku 3,7 mld. Kč (právě z Operačního programu Životní prostředí). Tato nabídka byla ze strany MHMP i DPP přijata. Podmínkou převodu mělo být jeho schválení Evropskou komisí. V lednu 2014 však bylo řídícím orgánem OPD (Ministerstvo dopravy) DPP sděleno, že Evropská komise neschválila převod prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Důvod neschválení nebyl na straně ministerstva dopravy ani DPP. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že DPP nikdy nepřišel o žádnou Vámi uváděnou částku.

2) Stavba není a nikdy nebyla předražena na částku 22,5 mld. Kč

Náklady na stavbu. Ve svém článku uvádíte, že stavba je předražena a celková cena by z tohoto důvodu měla činit 22,5 miliardy korun.

Je velmi důležité uvést tuto částku na pravou míru, tak jak se její výše skutečně vyvíjí. Předpokládané investiční náklady v cenové úrovni r. 2008 bez indexace činily 18,7 mld. Kč. Předpokládané investiční náklady v cenové úrovni r. 2008 při započtení odhadované indexace se tak pohybovaly v úrovni 21,1 mld. Kč. V souvislosti s předpokládaným vývojem inflace a dalších nákladů, byl vývoj ceny za předchozího vedení DPP vypočten na částku 22,5 mld. Kč. Současný management DPP pod vedení generálního ředitele Jaroslava Ďuriše nyní jednoznačně avizuje, že finální částka bude ve skutečnosti ještě výrazně nižší, než je uváděno. I v dřívějších vyjádřeních jsme Vás informovali, že aktuálně se výše úspory pohybuje v úrovni více jak 2 mld. Kč. Pouhým porovnání shora uvedených informací je tak více než zřejmé, že výsledná cena stavby se v současnosti pohybuje pod úrovní předpokládaných nákladů z roku 2008 při započtení odhadované indexace.

3) Termín zahájení provozu nikdy nebyl oficiálně stanoven

V tuto chvíli je naprosto zavádějící hovořit o tom, že zprovoznění prodlouženého úseku trasy metra V. A z Dejvic do Motola nebude dokončeno v termínu, nebo že by snad bylo opožděno. Stavba byla rozdělena z technického hlediska do 4 logických celků, pro které byli vybíráni zhotovitelé samostatně. Jedná se o stavební část, technologickou část, zabezpečovací zařízení a dodávku výtahů a eskalátorů. Až za současného managementu DPP, pod vedením generálního ředitele Jaroslava Ďuriše, byl vytvořen kompletní harmonogram všech smluvních vztahů (4 celky), který koresponduje s termínem dokončení stavebních prací v polovině listopadu roku 2014. Toto je jediný termín, který byl plánován jako dokončení stavby i v minulosti. Je zcela logické, že musí následovat zkušební provoz, přejímky a dokončovací práce. S ohledem na tyto skutečnosti, tak vedení DPP aktuálně pracuje s termínem zahájení provozu nového úseku metra A v první polovině dubna roku 2015.

Rád bych Vás jménem DPP na závěr požádal, abyste všechna shora uvedená fakta vzal na vědomí a zohlednil je při případné tvorbě dalších článků, věnovaných problematice dostavby metra A do Motola. To je ostatně důvod této zprávy, kterou Vám zasílám. Věříme, že veřejnost a Vaši čtenáři, mají nárok na relevantní informace a podložená fakta. Mylné interpretace některých skutečností pouze poškozují jméno DPP.

Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem

Jiří Štábl
tiskový mluvčí DPP

 

Přejít na navigaci


 
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace