Nacházíte se v sekci: Úvod » Služby » Pronájem prostor sloužících podnikání » Pronájem prostor sloužících podnikání – Restaurace Střešovice
 

Pronájem prostor sloužících podnikání – Restaurace Střešovice

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ: 00005886, se sídlem: Sokolovská č.p. 42/217, 190 00 Praha 9 (dále jen „Dopravní podnik" nebo „pronajímatel") vyhlašuje poptávkové řízení na pronájem níže specifikovaného prostoru sloužícího k provozu restaurace - dále také „předmět nájmu":

 

Lokalita: Vozovna Střešovice, Patočkova 460/4, Praha 6
Celková výměra předmětu nájmu (m2): 232,72 m2 (provozní prostory); 114,00 m2 (ostatní prostory)
Minimální požadovaná cena nájmu je stanovena na:

 • Provozní prostory 1000,- Kč/m2/rok (bez DPH)
 • Ostatní prostory 100,- Kč/m2/rok (bez DPH)

V případě, že máte zájem o pronájem těchto prostor sloužících k provozování restaurace, je třeba zúčastnit se poptávkového řízení na výběr nájemce - viz postup dále.

Uchazeč je oprávněn podat nabídku, ve které je povinen přesně identifikovat svůj podnikatelský subjekt, podnikatelský záměr, uvést nabízenou výši nájemného a doplnit veškeré požadované údaje a dokumenty a zaslat včas kauci – vše v souladu s níže uvedenou „Nabídkou uchazeče" (veškeré podmínky jsou uvedeny na stranách (listech) č. 1 až č. 5 tohoto dokumentu „Nabídka uchazeče").

 Tuto svoji nabídku je uchazeč povinen podat výhradně ve formátu a specifikaci dle stránek (listů) č. 1 – č. 5 tohoto dokumentu, kdy je povinen jej vytisknout, vyplnit všechny strany a podepsat všechny údaje vyznačené/podbarvené žlutou barvou (všechny stránky vytisknout a podepsat oprávněnou osobou uchazeče).

Dále je níže přiložen soubor ke stažení – znění vzorové nájemní smlouvy „VZOROVÁ NÁJEMNÍ SMLOUVA-doba neurčitá - Střešovice, Patočkova 460 vč. příloh č. 2,3,4“, „Situační plánek prostor (Příloha č. 1 Vzorové nájemní smlouvy)“, „Seznam aktuálního vybavení“ a znění smlouvy o zajištění dodávky občerstvení pro výletní a historické tramvaje „Vzorová smlouva o zajištění dodávky občerstvení do historických a vyhlídkových tramvají“.

Hodnotící kritéria

Splnění podmínek poptávkového řízení

1. navržená cena za pronájem prostoru sloužícího podnikání – váha pro hodnocení: 100%

V případě rovnosti více nabídek u kritéria č. 1 bude rozhodující kritérium č. 2 Vzorový jídelní lístek na dva pracovní týdny včetně cen jednotlivých jídel pro zaměstnance DPP (viz „Nabídka uchazeče“)

Kauce

Uchazeč je povinen zaslat na účet Dopravního podniku kauci ve výši blíže specifikované v dokumentu „Nabídce uchazeče“, a to tak aby byla připsána na účet Dopravního podniku nejpozději ke dni ukončení termínu pro předkládání nabídek - viz strana č. 1 „Nabídky uchazeče". V případě, že kauce nebude připsána na účet Dopravního podniku do výše uvedeného termínu, má Dopravní podnik právo takovou nabídku nehodnotit a z poptávkového řízení ji vyřadit. Další podmínky, týkající se této kauce a postup, jak kauci zaslat, jsou uvedeny na straně (listu) č. 4 „Nabídky uchazeče". V případě, že uchazeč v poptávkovém řízení zvítězí a od záměru uzavřít novou nájemní smlouvu odstoupí, propadá kauce Dopravnímu podniku.

Důležité upozornění:

V případě, že uchazeč v poptávkovém řízení zvítězí a od záměru uzavřít novou nájemní smlouvu odstoupí nebo nesplní po vítězství následné podmínky procesu podpisu nové nájemní smlouvy (viz str. 3 „Nabídky uchazeče") či odmítne výzvu k podpisu nové nájemní smlouvy v souladu se zadávací dokumentací, propadá kauce (a to jak její základní část, tak v případě již uhrazeného doplatku i doplatek) Dopravnímu podniku.


Současně v případě, že výherce poptávkového řízení novou nájemní smlouvu dle výsledků a podmínek poptávkového řízení neuzavře, bude takové poptávkové řízení na dotčený prostor zrušeno a bude vyhlášeno nové poptávkové řízení.

Povinnost uchazeče - datová schránka

Uchazeč je povinen si před termínem pro podání nabídek (viz strana 1 „Nabídky uchazeče") zřídit datovou schránku, umožnit přijímání a přijímat korespondenci/poštu od Dopravního podniku do datové schránky uchazeče, a to nejpozději ode dne ukončení termínu pro podání nabídek (viz strana 1 „Nabídky uchazeče"). Uchazeč souhlasí s tím, že Dopravní podnik je oprávněn doručovat uchazeči veškerou korespondenci/poštu do datové schránky uchazeče.

Adresa pro podání nabídek

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,
odbor Nemovitý majetek,
Sokolovská č.p. 42/217,
190 00 Praha 9 - Vysočany
.

Případně podatelna Dopravního podniku na stejné adrese.
(pozn. sídlo Dopravního podniku se nachází naproti výstupu ze stanice metra Vysočanská)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě potřeby bližších informací či vysvětlení případných nejasností využijte kontaktní e-mail: Nebytove.Prostory@dpp.cz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tabulka soutěžených prostor (srpen - září 2019) - restaurace Střešovice

 

Pořadové číslo Umístění Výměra (m2) Minimální nájemné - poptáv. řízení
Kč/m2/ročně (bez DPH)
Kauce Přílohy
1 Vozovna Střešovice, Patočkova 460, Praha 6 232,72 m2 (provozní prostory) 114,00 m2 (ostatní prostory) Provozní prostory 1000,- Kč/m2/rok (bez DPH)
Ostatní prostory 100,- Kč/m2/rok (bez DPH)
75 000 Kč
 

Přejít na navigaci


 
 • Fanshop DPP
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace