Nacházíte se v sekci: Úvod » Aktuality » Nejmladší pražská vozovna DPP v Hloubětíně je minulostí
 

Nejmladší pražská vozovna DPP v Hloubětíně je minulostí

Praha, 24. srpna 2019 – Dnes v 9:26 nechal Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) odstřelit střechu deponovací haly tramvajové vozovny v Hloubětíně. Kvůli havarijnímu stavu byla hala od ledna 2018 mimo provoz. Vozovna byla dostavěna v roce 1951, patřila tak k nejmladším v Praze. Na její demolici bylo použito 126 kilogramů trhaviny Eurodyn, samotný odstřel trval 9 vteřin, proběhl dle plánu a bez komplikací. Do letošního prosince budou v areálu pokračovat běžnými metodami bourací a odklízecí práce. Do konce roku 2022 zde vyroste nová moderní vozovna Hloubětín. Se stavbou první etapy začne DPP v létě příštího roku.

 

Celkem 126 kilogramů průmyslové trhaviny značky Eurodyn v 902 náložích stačilo dnes na odstřel střechy deponovací haly vozovny DPP v Hloubětíně. Střecha o ploše cca 150 x 100 metrů se postupně sesunula dolů v sérii explozí trvajících „pouhých“ 9 vteřin. Prašnost pomáhaly snižovat hasiči kropící trosky, ale také 10 speciálních vaků naplněných vodou, každý o 300 l, které byly umístěny uvnitř haly. Exploze vaky s vodou rozmetala a vytvořila jemný aerosol, který umožnil pohlcování a rychlé usazování zvířeného prachu. Kvůli bezpečnosti byl pro odpal zvolen neelektrický systém na bázi mikrobleskovice, tj. plastové trubičky s tenkou vrstvou výbušniny na 1 metr délky.

DPP ve spolupráci s policejními složkami zajistil maximální bezpečnost celé oblasti. Vozovna i přilehlé komunikace byly vyloučenou oblastí střeženou Policií ČR i Městskou policií. Nad vozovnou až po letiště ve Kbelích byla vyhlášena bezletová zóna. Těsně před demolicí policejní složky na nezbytnou dobu cca 10 minut zastavily jak tramvajovou dopravu mezi Poděbradskou a Kolbenovou ulicí, tak i individuální na Kbelské a Kolbenově.

Po zbytek letošního roku bude DPP v areálu vozovny v Hloubětíně pokračovat v demolici částí zdí a přístavků v severní a západní části deponovací haly, ale již běžnými konvenčními metodami.

Na stavbu vozovny podal letos DPP předběžnou žádost o spolufinancování z prostředků EU v rámci vypsané 53. výzvy dotačního programu OPD II s možností získání finanční podpory EU až do výše 85 % uznatelných nákladů stavby. Předpokládané náklady na stavbu nové vozovny činí cca 1,8 miliardy korun, což je částka srovnatelná s obdobnými typy staveb zrealizovanými v Evropě v posledních letech. Jako jeden z několika příkladů lze uvést vozovnu Macroni v Bruselu dokončenou vloni. Samotná nová vozovna pro tramvaje představuje z této částky cca 70 %, zbývající část je plánována na pokrytí nezbytných nákladů na další zázemí a technologie v areálu, např. modernizace zázemí pro údržbu tramvajových tratí.

Nové technologie v nové vozovně Hloubětín

Nová vozovna Hloubětín je technicky navržena tak, aby umožňovala deponaci i údržbu nových nízkopodlažních tramvají. Současně v nové vozovně plánujeme používat úspornější technologie s nižší spotřebou energií a šetrnější k životnímu prostředí. Hala bude stavebně rozdělena na část využívanou pouze pro odstav vozů a část pro provádění údržby, čímž se významně zmenší prostor s nutností trvalého vytápění a osvětlení. Vytápění areálu bude zajištěno pomocí tepelných čerpadel, k mytí tramvají bude využívána dešťová voda a pro zásobování areálu elektrickou energií bude zčásti využíváno fotovoltaických panelů na střeše nové haly.

Vizualizace: Metroprojekt

Historie vozovny a prapůvod závad

Tramvajová vozovna Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) v Hloubětíně byla postavena v letech 1949 – 1951. Hlavní a největší budovou vozovny byla deponovací hala o 25 kolejích, tedy budova sloužící k odstavování a údržbě tramvají. Vzhledem k nedostatku oceli v Československu v době výstavby byla původně plánovaná klasická konstrukce střechy nahrazena zcela novou, s výrazně nižším množstvím oceli. Změnu navrhl zhotovitel stavby, Československé stavební závody Armabeton, úpravu projektu schválilo Ministerstvo dopravy v listopadu 1949. Tento krok byl v daném momentě jedinou možností, jak stavbu realizovat.

Foto: DPP - FIlip Jiřík

Střechu nově tvořily železobetonové konoidní skořápky (zkráceně tzv. skořepiny). Halu tvořilo pět lodí, každá zastřešena 13 skořepinami, celkem tedy střechu tvořilo 65 skořepin o projektované tloušťce pouhých pěti centimetrů železobetonu. Původní projekt ale počítal s úplně jiným typem střechy, která měla mít čistě ocelovou nosnou konstrukci. Původní střecha měla být obdobná, jako ve stávající vozovně Kobylisy, která byla dokončena ještě před 2. světovou válkou v dubnu 1939. Úspory materiálu bylo docíleno díky specifickému tvaru konstrukce střechy, přenášející síly do železobetonových sloupů mezi jednotlivými halami. V průběhu dalších let byl areál rozšířen o přístavky a další stavby, sloužící zejména údržbě kolejových tratí.

Foto: Metroprojekt

Samotná vozovna byla dále rozšířena v devadesátých letech o halu denního ošetření (dvě koleje) a v roce 2012 o halu s podúrovňovým soustruhem pro údržbu kol tramvají. Tyto objekty jsou v dobrém stavu a při plánované celkové přestavbě areálu budou zachovány.

Závady střechy deponovací haly

Ve druhé polovině roku 2013 si zaměstnanci DPP pracující v deponovací hale všimli nezvyklého tvaru jedné ze skořepin – zřetelného průhybu proti běžnému stavu. DPP neprodleně zajistil statické posouzení konstrukce a v následujícím roce prověření celé vozovny. Na základě toho statik stanovil podmínky pro další bezpečné používání areálu. Skořepiny, u kterých byla potvrzena deformace, nechal DPP podskružit (podepření, na které v případě ztráty stability část střechy dosedne), a až na základě instalace těchto opatření statik ve vozovně povolil provoz s vyloučením vybraných částí kolejí. Střechu DPP do letošního dubna monitoroval, na místech s deformacemi s nepřetržitým měřením, celou stavbu pak společnost nechávala každý měsíc odborně zkontrolovat. Na základě výsledků monitorování a zhoršování stavu stavby DPP rozhodl od ledna 2018 provoz v hale zcela vyloučit, protože již nebylo možné garantovat 100% bezpečnost užívání.

Rozhodnutí o demolici deponovací haly

V roce 2013, neprodleně po zjištění problematického stavu, DPP zajistil u statika posudek střešní konstrukce. Vyplynulo z něj, že pravděpodobnou příčinou problémů střešní konstrukce haly je zvolené stavební řešení a jeho stavební provedení.

V roce 2014 nechal DPP zpracovat variantní odborné studie prověřující několik verzí dalšího postupu: od částečné opravy střechy, přes opravu celkovou až po demolici a náhradu novou konstrukcí. Studie na základě statických výpočtů prokázaly, že bohužel jediným možným řešením je demolice a výstavba zcela nové haly. Tuto variantu nechal DPP v roce 2015 rozpracovat do podrobné studie, na kterou navázala od roku 2016 projektová příprava. Na začátku letošního roku si DPP objednal u Kloknerova ústavu ČVUT kontrolní posudek, v rámci kterého, na rozdíl od předchozích prací, technici provedli výpočty na základě přesně změřeného tvaru střechy. Tento posudek potvrdil správnost rozhodnutí DPP o demolici deponovací haly a její náhradě novou stavbou.

Vzhledem k charakteru závad konstrukce střechy není možné konvenční bourání objektu deponovací haly, proto projektant navrhl odstřel jako jediný možný způsob. Důvody pro toto rozhodnutí jsou v první řadě bezpečnostní. Jiné metody bourání by znamenaly riziko samovolného zřícení části střechy, na což poukázaly posudky statika. Tento postup odsouhlasil také Kloknerův ústav ve své studii.

 

Přejít na navigaci


 
  • Fanshop DPP
  • Řidiči
  • elektronicka jizdenka
  • E-shop
  • Nemovity majetek
  • Doprava bez bariér
  • Moje spojení
  • Pracovní příležitosti
  • Parkuj v klidu
  • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace