Nacházíte se v sekci: Úvod » Pro média » Tiskové zprávy » Dopravní podnik vyvodil závěry z výsledků zprávy magistrátní komise pro vyšetření příčin zaplavení pražského metra
 

Dopravní podnik vyvodil závěry z výsledků zprávy magistrátní komise pro vyšetření příčin zaplavení pražského metra

Praha, 19. května 2003 (Tisková zpráva z jednání představenstva dne 19. 5. 2003) – Představenstvo Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. se pečlivě seznámilo s výsledky závěrečné zprávy připravené magistrátní komisí pro vyšetření příčin zaplavení pražského metra během loňských povodní. Přesto, že komise dospěla k tomu, že hlavní příčinou zaplavení pražského metra byla přes veškerá přijatá opatření výška povodňové vlny přesahující o cca dva metry tzv. stoletou vodu (ta je ze zákona měřítkem pro veškerá povodňová opatření v České republice), vyplynuly z šetření některé - především organizační - nedostatky v rámci řízení metra během povodní. Dopravní podnik se zavázal k jejich odstranění a již vyvodil také konkrétní personální zodpovědnost.

 

Již v pátek 16. května přijal ředitel o.z. Metro Dopravního podniku hlavního města Prahy rezignaci Jiřího Svobody, vedoucího služby Ochranného systému metra. OSM sice nebyl stavěn jako protipovodňová ochrana, magistrátní komise však poukázala na některé nedostatky v jeho údržbě, především v neutěsnění části kabelových průchodek.

V pondělí 19. května se na svém pravidelném zasedání sešlo představenstvo dopravního podniku , které vzalo na vědomí rezignaci dosavadního řediteli o.z. metro pana ing. Ladislava Houdka. Vedením o.z. pověřilo ing. Ladislava Urbánka, který dosud zastával funkci dopravního náměstka závodu. Představenstvo svým usnesením vzalo na vědomí usnesení Rady HMP z pátku 16. května a plně se s ním ztotožnilo. Vyslovilo také poděkování všem pracovníkům DP Praha, kteří se zasloužili o zajištění kvalitní náhradní dopravy a o rychlé odstranění povodňových škod a včasné uvedení metra do provozu. Důvěru vyslovilo generálnímu řediteli DP a celému vrcholovému managementu DP Praha. Pověřeného ředitele o.z. Metro požádalo o vyvození příslušných pracovněprávních kroků vůči dalším pracovníkům odštěpného závodu, kteří mohou mít podíl na komisí zjištěných nedostatcích. Představenstvo DP Praha dále vyzvalo odpovědné subjekty, zmíněné ve zprávě komise (Povodí Vltavy, s.p., Ústřední povodňová komise ČR a další), k vyvození příslušné odpovědnosti za nedostatky na úseku jejich činnosti obsažené ve zprávě magistrátní komise.

Dopravní podnik v návaznosti na výsledky studie a další šetření příčin zatopení pražského metra přijal také některá další opatření:

 • Zpracován a ke schválení připraven je celkový povodňový plán akciové společnosti Dopravní podnik hlavního města Prahy. Jeho neexistence nebyla podle závěrů komise pro průběh povodní rozhodující, nicméně je součástí řádné protipovodňové dokumentace. 
 • Dopravní dispečeři byli již dříve poučení o pravidlech hovorové kázně, evidenci postupů a příkazů a nutnosti striktně dodržovat stanovená komunikační pravidla. Funkčnost těchto postupů byla mimo jiné již otestována také v průběhu organizačně přepravních opatření během pražského zasedání NATO loni v listopadu.
 • Dopravní podnik přijal na doporučení komise také některá technologicko-stavební opatření - vztahující se zejména k utěsňování tzv. průchodek, kde bude dosavadní technologie nahrazena vhodnějším těsnícím materiálem s dlouhodobou a silnější trvanlivostí.
 • V současné době je také ve fázi projektového zpracování studie na zabezpečení metra v úrovni loňských záplav plus rezerva třicet centimetrů. Samotná realizace těchto opatření si však vyžádá další finanční prostředky, které nejsou zahrnuty v povodňových škodách a o zdroji financování bude DP Praha jednat s hlavním městem Prahou.

Ing. Ladislav Urbánek (1952) je absolventem střední dopravní školy a Vysoké školy dopravní v Žilině. Od roku 1976 pracuje v pražském dopravním podniku v odštěpném závodě Metro. Začínal jako dozorčí stanice, později prošel funkcemi přednosta stanice, vrchní mistr a vedoucí dopravní služby. Od roku 1998 zastává funkci dopravního náměstka o.z. Metro. Je ženatý a je otcem dvou dětí.

Zpráva komise: zatopení metra při využití všech ochranných prvků nešlo zabránit

Magistrátní komise předložila v minulých dnech Radě Zastupitelstva hlavního města Prahy svou závěrečnou zprávu, ve které jsou mimo jiné uvedeny následující základní informace popisující příčiny zatopení pražského metra v průběhu loňských srpnových povodní:

 • Hlavní město České republiky Prahu postihla v srpnu 2002 povodeň, která byla svým rozsahem, průtokem a důsledky nejničivější v novodobé historii města. Ve svém důsledku způsobila obrovské škody v řádu miliard Kč, mimo jiné zcela nebo zčásti zaplavila 16 stanic, 17,153 km tratí a 1,280 km traťových spojek pražského metra včetně technického centra. Celkový objem zatopených prostor činil 1,2 mil. m3. Vzniklé škody byly vyčísleny na 6 955 mil. Kč. K újmě na zdraví či ztrátám na lidských životech a jejich ohrožení nedošlo.
 • Komise si plně uvědomuje, že zabránit povodním a zcela zamezit škodám je obtížné a ekonomicky málo reálné zejména v případě povodní katastrofálního rozsahu. Všechny plány a opatření, které byly v souladu s právním rámcem zpracovány a realizovány, byly připraveny na stoletou vodu. Všechny orgány tak pracovaly v podmínkách, které nebyly a nemohly být do detailu naplánovány a vyzkoušeny.
 • Povodňový plán DP-Metro, o.z. byl zpracován v r. 2000 podle nařízení vlády č. 100/99 Sb., a následně byl předložen odboru krizového řízení magistrátu, který jej po obsahové stránce posoudil a konstatoval, že je v souladu s nařízením vlády. Při jeho posuzování Komise však zjistila, že vzhledem k nižší úrovní detailního propracování mohl povodňové komisi sloužit pouze jako orientační vodítko, nikoli jako metodický návod.
 • Komise konstatovala neúplnost záznamů v Povodňové knize DP. Zprávy a příkazy byly operativně přenášeny přímo na vlakový dispečink ústními pokyny, aniž by byly v plné míře zaznamenávány do Povodňové knihy. Současně komise konstatovala, že pro ochranu a krizové řízení metra byla zřízena tzv. povodňová komise, která v souladu s povodňovým plánem přijala všechna opatření na stoletou vodu, přestože většina těchto opatření nebyla zaznamenána v Povodňové knize. Přijatá opatření byla nicméně prokazována nepřímo z hlášení dispečerů, z přepisů telefonních hovorů či záznamů o otevírání tlakově plynotěsných uzávěrů.
 • Komise rovněž dospěla ke konstatování, že DP na sebe přebíral závazky týkající údržby a provozu Ochranného systému metra, které nebylo v jeho silách následně z ekonomických důvodu splnit. K finančnímu nedostatku přispěl i stát, který ekonomicky s provozem tohoto systému nepomohl, či pomohl zcela nedostatečně.
 • Na závěr se ve zprávě uvádí, že komise považuje za nutné ocenit, zejména přijatá opatření pro fungování povrchové městské hromadné dopravy, založené na organizační schopnosti při operativním rozhodování pracovníků na úseku řízení dopravy.

V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Michaela Kuchařová, tisková mluvčí DPHLMP, tel.: 296 192 011, 724 167 964

 

Přejít na navigaci


 
 • Fanshop DPP
 • Řidiči
 • elektronicka jizdenka
 • E-shop
 • Nemovity majetek
 • SMS Jízdenka
 • Doprava bez bariér
 • Moje spojení
 • Pracovní příležitosti
 • Parkuj v klidu
 • EUfondy


 

Přihlášení | Registrace